Kan mit forsikringsselskab ophæve min forsikring?

Hvis du af den ene eller anden grund har glemt at betale en årlig præmie på en af dine forsikringer, betyder det ikke, at dit forsikringsselskab bare kan ophæve din forsikring. Forsikringsselskabet skal leve op til en række formelle krav, og du har også mulighed for at klage, hvis opsigelse ikke overholder reglerne.

Det kan have vidtrækkende konsekvenser, hvis din forsikring blive ophævet, som følge af manglende betaling. Eksempelvis kan du blive pålagt et dagsgebyr, hvis du kører rundt i køretøj, hvor den lovpligtige ansvarsforsikring er ophævet.

Er du registreret som bruger eller ejer af et køretøj, fx en bil, motorcykel eller en knallert men uden at have den lovpligtige ansvarsforsikring, vil du blive opkrævet et dagsgebyr på 250 kroner.

Gebyret opkræves for hver dag, køretøjet ikke er forsikret. Gebyret er betydelig højere, end det en ansvarsforsikring koster.

For at undgå at du bliver opkrævet et gebyr, skal du enten købe den lovpligtige ansvarsforsikring på dit køretøj eller aflevere nummerpladerne til Motorstyrelsen.

Du kan i øvrigt først tegne en ny ansvarsforsikring for et køretøj, når dagsgebyret er betalt. Gebyret følger dig som person, og er derfor ikke knyttet til selve køretøjet.

Blandt andet på grund af det høje dagsgebyr indeholder Forsikringsaftaleloven en række bestemmelser, som selskabet skal have overholdt før din forsikring kan blive ophævet.

De formelle krav

Jeg vil i det efterfølgende kort redegøre for de formelle krav, et forsikringsselskab skal have overholdt før de kan ophæve en forsikringsaftale med kunden.

Først og fremmest kræves det, at forsikringsselskabet i det hele taget har sendt en opkrævning for forsikringspræmien. Der er set eksempler på, at en kunde har tegnet en forsikring, men selskabet glemmer så at sende en opkrævning på præmien.

I den situation giver det sig selv, at selvskabet selv sagt ikke kan ophæve forsikringsaftalen med begrundelsen om, at præmien aldrig er betalt.

Hvis forsikringsselskabet har sendt en opkrævning på forsikringspræmien, så fremgår det af forsikringsaftalelovens § 12, stk. 1, at præmien skal betales senest 21 dage efter selskabets påkrav herom.

Har du af den ene eller anden grund ikke fået betalt inden for de 21 dage, så fremgår det af forsikringsaftalelovens § 13, stk. 1, at forsikringsselskabet kan opsige forsikringsaftalen, hvis præmien ikke er betalt senest 21 dage efter opsigelsen. En sådan opsigelse fra forsikringsselskabet kan tidligst ske 14 dage efter udløbet af betalingsfristen i §12, stk. 1.

Hvad siger loven?

Det følger af forsikringsaftalelovens § 13, stk. 2, at ”Opsigelsen skal angive, at forsikringsaftalen ophører, hvis præmien ikke betales inden den fastsatte frist og skal oplyse om muligheden efter § 14 for at bringe forsikringsaftalen til at løbe på ny. Fristerne efter stk. 1, 1. pkt., og § 14, 2. pkt., regnes først fra det tidspunkt, hvor disse oplysninger er givet.”

Opsigelsen skal således både indeholde en oplysning om hvornår præmien skal være betalt for, at opsigelsen ikke bliver effektueret, ligesom opsigelsesbrevet skal indeholde oplysninger om, hvordan forsikringsaftalen kan starte på ny.

Endelig fremgår det af forsikringsaftalelovens § 33, at “Meddelelser fra selskabet til forsikringstageren eller den sikrede bliver først virksomme, når de modtages af denne, medmindre det skyldes undladelse af at anmelde flytning eller andet forhold hos modtageren, at meddelelsen ikke eller ikke rettidigt fremkommer, idet retsvirkningen af meddelelsen da indtræder dagen efter, at den under normale forhold ville være kommet den pågældende i hænde”.

Det betyder, at betalingsfristerne på 21 dage først begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor opkrævningen eller opsigelsen er kommet frem til kunden. En opsigelsen fra forsikringsselskabet bliver afvist, hvis det eksempelvis i opsigelsen fremgår, at fristen løber fra brevets datering.

Der er altså mange formelle krav, der skal være opfyldt før en opsigelse fra et forsikringsselskab er gyldigt. Så hvis du af den ene eller anden grund har være så uheldig at få opsagt din forsikring, så er det en god idé at få undersøgt, om forsikringsselskabet så også har overholdt de formelle krav, der gælder ved forsikringsselskabets opsigelse.

Du kan klage, hvis din opsigelse ikke er korrekt

Hvis det viser sig, at opsigelsen ikke har været korrekt, men forsikringsselskabet ikke ønsker at erkende det, så er det muligt, at klage over forsikringsselskabet til Ankenævnet for Forsikring. Drejer det sig om en motoransvarsforsikring, og Ankenævnet når frem til, at opsigelsen ikke har været korrekt, eller ikke er kommet frem til kunden, og derfor anses som ugyldig, ja, så kan du få slettet de dagsgebyr du evt. er blevet pålagt, ligesom du kan rejse krav om erstatning for de tab, du har haft som følge af forsikringsselskabets ugyldige opsigelsen.

Det kan bl.a. være omkostninger til at leje bil, da du jo ikke kan tegne ny ansvarsforsikring, før dagsgebyret er betalt. 

Hvis du har spørgsmål om din forsikring er du velkommen til at kontakt din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.