Kan en psykisk lidelse være en arbejdsskade?

En arbejdsskade er en ulykke eller en medicinsk dokumenteret sygdom, der er forårsaget af særlige påvirkninger, som du på grund af dit arbejde har været mere udsat for end personer, der ikke har været beskæftiget indenfor dit område. De psykiske lidelser er ofte svære at vurdere, simpelthen fordi sygdommen kan være svær at beskrive, og fordi den udvikler sig over tid.

Artiklen er skrevet af advokat (H) Brian Bruun Hansen hos Ret&Råd København.

Har du spørgsmål eller henvendelser vedrørende arbejdsskade eller erstatningskrav, kan Brian kontaktes på telefon 39 99 01 97 eller mail bbh@ret-raad.dk.

Psykisk arbejdsbelastning i form af høje krav på arbejdet, særligt kombineret med manglende støtte på arbejdspladsen, kan føre til psykiske lidelser. Den psykosociale belastningstilstand er ikke i sig selv en sygdom, men en tilstand, der kan føre til forskellige sygdomme. Du kan også have været udsat for så stærke og voldsomme oplevelser på arbejdet, at du udvikler PTSD eller en belastningsreaktion.

Flere og flere psykiske lidelser anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Samfundet har fået en øget bevidsthed omkring de psykiske lidelser og er blevet opmærksom på sammenhængen mellem psykiske lidelser og arbejdsbelastning. Arbejdsskademyndighederne har også fået mere fokus på psykiske lidelser og skader som følge af arbejdet.

En udredning fra 2008 om sammenhængen mellem stress og psykisk sygdom viste, at stress efter længere tids psykisk belastning på arbejdet kan udvikle sig til depression.

Det har ført til, at sager om en psykisk lidelse, så som depression og uspecifik belastningsreaktion er anerkendt som arbejdsskade.

For andre psykiske sygdomme end depression fandt udredningen ikke en tilstrækkelig sammenhæng mellem sygdommen og psykisk belastning på arbejdet.

Har du brug for hjælp? Find din lokale advokat med speciale i erstatning

PTSD – Posttraumatisk stresssyndrom

Sygdommen posttraumatisk stresssyndrom, PTSD, er som den eneste psykiske lidelse pr. 1. januar 2005 optaget på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Diagnosen, og ligeledes Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings kriterier til anerkendelse af den psykiske lidelse PTSD, er, at skadelidte har været udsat for traumatiske begivenheder eller situationer af kortere eller længere varighed, der var af en exceptionelt truende eller katastrofeagtig natur.

Symptomerne på den psykiske lidelse skal som udgangspunkt opstå inden for seks måneder efter, at skadelidte har haft de traumatiske oplevelser.

Det betyder dog ikke, at PTSD er den eneste psykiske sygdom, der kan anerkendes som en arbejdsskade.

PTSD, er den eneste psykiske lidelse der er optaget på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Det betyder dog ikke, at PTSD er den eneste psykiske sygdom, der kan anerkendes som en arbejdsskade.

En psykisk lidelse, som ikke står på fortegnelsen over erhvervssygdomme, kan stadig anerkendes som arbejdsskade efter en forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan forelægge sager for udvalget, hvis der er sandsynlighed for, at en sygdom skyldes arbejdet.

Udvalget gennemgår hver enkelt sag og vurderer, om den kan anerkendes. For at udvalget kan indstille en sag til anerkendelse, skal sygdommen med overvejende sandsynlighed skyldes arbejdets særlige art.

Efter forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget er flere forskellige psykiske diagnoser anerkendt som arbejdsskader. Eksempelvis er som nævnt sager om depression og uspecifik belastningsreaktion anerkendt gennem udvalget.

Denne udvidelse af adgangen til at få anerkendt psykisk lidelse som omfattet af arbejdsskadesikringsloven, samt den øgede opmærksomhed omkring psykiske lidelsers mulige sammenhæng med arbejdsrelateret belastning, vil med stor sandsynlighed fremover betyde en stigning i sager med krav om erstatning.

Kan du rejse krav direkte mod arbejdsgiveren?

Ja, det kan du, hvis der er noget at bebrejde arbejdsgiveren, enten ved dennes direkte handlinger eller ved den måde, arbejdsgiveren har tilrettelagt arbejdet på.

Ved vurderingen af den psykiske lidelse i en arbejdsrelation er det af afgørende betydning, at de arbejdsmiljømæssige forhold tages i betragtning.

I Højesterets dom af 15. november 2011 blev en arbejdsgiver dømt erstatningspligtig overfor skadelidte. Det fremgår af dommens begrundelse, at det er ubestridt, at skadelidte blev påført en psykisk skade som følge af begivenhedsforløbet under en personaleweekend, hvilket dokumenteres i to forskellige erklæringer fra henholdsvis psykolog og speciallæge i psykiatri.

Vil du vide mere om erstatning? Download Ret&Råds brochure Erstatning for personskade

Godtgørelse og erstatning samt frister

I en arbejdsskadesag ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil skadelidte kunne opnå godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. Læs mere om méngrad her.

I en erstatningssag direkte mod arbejdsgiveren vil skadelidte kunne rejse krav på godtgørelse for svie og smerte samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

I mange tilfælde vil skadelidte både kunne anmelde en arbejdsskadesag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og rejse et erstatningskrav direkte mod arbejdsgiveren.

Sagerne skal anlægges inden udløb af anmeldelsesfristen og forældelsesfristen.

Sygdommen/lidelsen skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring senest 1 år fra din læge har fortalt, at sygdommen/lidelsen kan skyldes dit arbejde.

Kravet mod arbejdsgiveren forældes efter 3 år (5 år hvis det er en anerkendt arbejdsskade), og skadelidte skal således have anlagt retssag inden for denne frist, hvis arbejdsgiveren ikke anerkender erstatningsansvaret.

Artiklen er skrevet af advokat Brian Bruun Hansen ved Ret&Råd Advokater København. Spørgsmål eller henvendelser vedrørende Erstatning kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.