Gældssaneringsbudget

Østre Landsret har i en sag bestemt, at udgifter til nødvendig transport i visse tilfælde kan medtages i gældssaneringsbudget uden fradrag, også selv om ansøgeren ikke opfyldte betingelserne for støtte til bil efter servicelovens § 114.

Når skifteretten skal se på, om du opfylder betingelserne for en gældssanering, ses på de økonomiske forhold på det tidspunkt, hvor du søger gældssanering. Ansøgeren skal derfor lave et gældssaneringsbudget. I gældsaneringsbudgettet medtages alle indtægter.

Kun de helt nødvendige udgifter kan derimod fratrækkes. Det er her vigtigt, at du får medtaget alle relevante udgifter, da du ellers risikere at skulle betale mere end nødvendigt til kreditorerne.

Eksempelvis kan der kun medtages transportudgifter, hvis du ikke kan benytte offentlige transportmidler til og fra arbejde. Udgangspunktet er dog, at du selv skal betale 750 kr. af transportudgifterne pr. måned.

Dette udgangspunkt har landsretten fraveget i en konkret sag.

I sagen havde skifteretten bestemt, at ansøgeren selv skulle betale transportudgifter på 750 kr. om måneden, og at beløbet derfor ikke kunne medtages i gældssaneringsbudgettet.

Afgørelsen blev kæret (klaget over) til landsretten, og der blev fremlagt lægelige oplysninger om, at det var nødvendigt for ansøgeren at have bil for at komme til behandling på hospital.

Østre Landsret ændrede skifterettens afgørelse, da landsretten på baggrund af de lægelige oplysninger, vurderede, at det var nødvendigt for ansøgeren at have bil for at kunne modtage behandlinger for sine lidelser på hospitalet, også selv ansøgeren ikke opfyldte betingelserne i servicelovens § 114 om støtte til bil.

Det følger af servicelovens § 114, at man kan få støtte til køb af bil, hvis man har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad 1) vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil, 2) vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil, eller 3) forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter uden for hjemme, som medfører et betydeligt behov for kørsel i bil.

Uanset, at betingelserne i § 114 altså ikke var opfyldt, kunne ansøgeren alligevel medtage det fulde beløb til transport i gældssaneringsbudgettet.

Da det typisk er over en periode på 5 år, man afdrager sin gæld ved en gældssanering, betyder det i dette konkrete tilfælde en forskel på 45.000 kr.

Hos Ret&Råd København har vi stor erfaring med gældssanering og ved, hvilke forhold som har betydning for, om der kan indledes en gældssanering eller ej, herunder hvilke udgifter der kan medtages i gældssaneringsbudgettet mv. 

Vi har også stor erfaring med behandling af sociale sager, herunder om en borger eventuelt kan være berettiget til støtte fra det offentligt i form af eksempelvis støtte til køb af bil, dækning af nødvendige merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste til forældre til handicappede børn, hjælp til boligindretning, ret til hjælpemidler mv.

Har du spørgsmål til artiklen eller emnet, kan du altid kontakte din lokale Ret&Råd advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.