Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste – hvor længe kan det kræves ved opsigelse eller arbejdsgiverens konkurs?

Har du være udsat for en ulykke eller en skade og søger erstatning, er det dig som skadelidt, der skal dokumentere, at du har lidt et tab.

Det kan i nogle tilfælde give anledning til problemer. Det kan f.eks. være at du bliver opsagt, mens du er syg eller din arbejdsgiver går konkurs i din sygeperiode. I disse tilfælde opstår spørgsmålet, om du er berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter din opsigelse eller arbejdsgiverens konkurs.

Som skadelidt kan du argumentere med, at du ville have fortsat med at have en indtægt, hvis du ikke var kommet til skade, men så blot hos en anden arbejdsgiver.

Skadevolderen (forsikringsselskabet) kan argumentere med, at du jo ikke ville modtage løn efter opsigelsen eller arbejdsgiverens konkurs.

Retspraksis viser, at løsningen afhænger af en konkret vurdering, bl.a. af skadelidtes tilknytning til arbejdsmarkedet i årene forud for ulykken eller skaden.

Højesteret har i en dom fra 2016 (UfR2016.371H) slået fast hvilke krav, der kan stilles til skadelidtes bevisbyrde. Højesteret slog fast, at ”Hvis en person, som udsættes for en personskade, der medfører uarbejdsdygtighed, på skadestidspunktet var i fast beskæftigelse og indtil da havde haft fast og varig tilknytning til arbejdsmarkedet, kan der i almindelighed ikke stilles strenge krav til beviset for, at den pågældende fortsat ville have været i beskæftigelse, hvis person skaden ikke var sket”.

Dommen er vigtig, da den lemper kravet til skadelidtes bevis for, at skadelidte har krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i en periode efter en opsigelse eller arbejdsgiverens konkurs.

Efter erstatningsansvarsloven har du som skadelidt krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste indtil du kan genoptage dit arbejde i samme omfang som tidligere eller indtil der er taget stilling til, om du er berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne.

Skadelidte har fortsat bevisbyrden for, at skadelidte ville have haft en indtægt, såfremt ulykken eller skaden ikke var sket.

Har skadelidte haft kontinuerlig lønindtægt eller indtægt fra egen virksomhed i årene før ulykken eller skaden, kan skadelidte med denne dom dog bedre løfte sin bevisbyrde.

Har du spørgsmål til din erstatningssag kan du kontakte din Ret&Råd Advokat på erstatning@ret-raad.dk.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.