Beskatning af erstatningsbeløb

Det giver meget ofte anledning til tvivl og usikkerhed hos skadelidte, hvorvidt der skal betales skat af erstatningsbeløb fra personskadeerstatning. Reglerne er imidlertid relativt enkle.

Refusion af afholdte udgifter

Visse erstatninger dækker reelt set kun udgifter, som skadelidte har afholdt, for eksempel til behandlere, lægeattester, medicin, briller og lignende. Når forsikringsselskabet på denne vis blot refunderer dine afholdte udgifter, er refusionsbeløbet selvsagt ikke skattepligtigt.

Svie og smerte

Betegnelsen dækker over den økonomiske godtgørelse du får, for de dage, hvor du er syg som følge af ulykken. De udbetales typisk indtil skadelidte begynder at kunne genoptage en nogenlunde normal hverdag igen. Beløbet er ikke skattepligtigt.

Varige mén

Hvis generne fra en ulykke ikke går væk med tiden, og skadelidte får varige mén af ulykken, udbetales der en tabellarisk godtgørelse herfor. Godtgørelse for varige mén udbetales af skadevolders forsikringsselskab, og såfremt skadelidte har egne ulykkesforsikringer, kan der også udbetales godtgørelse for varige mén herfra. Beløbene er ikke skattepligtige.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Såfremt skadelidte er ude af stand til at arbejde efter ulykken, har vedkommende krav på at få erstatning for det indtægtstab, som lides heraf. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skal svare til den nøjagtige difference i indkomsttabet, og behandles i skattemæssig henseende på samme måde, som den indkomst, den erstatter. Beløbet er således skattepligtigt.

Erhvervsevnetab

Såfremt skaden forringer skadelidtes fremtidige erhvervsevne kan der opnås en erstatning herfor, der skal kompensere for den ringere indtægt, skadelidte fremover vil have i forhold til hvis ulykken ikke var indtruffet. Uanset at beløbet reelt set erstatter en fremtidige lønindtægt, er det som udgangspunkt ikke skattepligtigt – dog med den undtagelse, at såfremt erstatningen udbetales som en løbende ydelse som følge af en arbejdsskade, så er beløbet skattepligtigt.

Forsørgertabserstatning og overgangsbeløb

Hvis et uheld har haft døden til følge, vil den efterladtes ægtefælle eller samlever som oftest have tab på en særlig erstatning, kaldet forsørgertabserstatning, samt et fast overgangsbeløb. Erstatninger herfra er ikke skattepligtige.

Renter

I modsætning til selve erstatningsbeløbene vil renter af disse altid være skattepligtige – uanset om det beløb, der forrentes, ikke er det. Forsikringsselskaberne er desuden forpligtet til at oplyse SKAT om udbetalte rentebeløb, og det må derfor anbefales, at skadelidte så snart de får udbetalt en erstatning, ændrer deres forskudsopgørelse, så der tages hensyn til renteindtægten

Artiklen er oprindeligt bragt d. 25-02-2011

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.