Ansøgning om samvær

Hvordan ansøger man om samvær eller ændring af samvær? Hvad skal der stå i en ansøgning om samvær?

Familieretshuset er den myndighed, der som udgangspunkt fastsætter samvær. Familieretten har dog kompetencen til at fastsætte samvær i særligt indgribende tilfælde.

Familieretshuset kan fastsætte samværet efter en samlivsophævelse samt ændre en eksisterende samværsordning.

Alle afgørelser om samvær, træffes ud fra hvad der er bedst for barnet. Barnet har som udgangspunkt ret til kontakt med begge sine forældre. Det er derfor ikke forældrenes ret til samvær med barnet, der er i fokus ved fastsættelsen af samvær.

Familieretshuset har vejledende retningslinjer for omfanget af samvær i forhold til barnets alder. Jo mindre barnet er, des færre overnatninger kan barnet have hos samværsforælderen. Samværets omfang fastsættes dog altid efter en konkret vurdering i forhold til det enkelte barn og relationen til samværsforælderen.

Læs mere om Børn & Samvær på vores hjemmeside.

Alle afgørelser om samvær, træffes ud fra hvad der er bedst for barnet. Barnet har som udgangspunkt ret til kontakt med begge sine forældre. Det er derfor ikke forældrenes ret til samvær med barnet, der er i fokus ved fastsættelsen af samvær.

Fastsættelse af samvær efter samlivsophævelse

For at fastsætte samværet efter en samlivsophævelse, har Familieretshuset brug for oplysninger om barnet og forældrene. Familieretshuset har pligt til at indhente oplysninger til brug for sagen og til at sikre at barnets perspektiv er belyst. Familieretshuset oplyser sagen ved at indhente oplysninger fra forældrene og fra barnets skole og institution. Barnet høres ved en børnesamtale, hvis barnet har en vis alder. Typisk indkaldes barnet til samtale, hvis barnet er fyldt 7 år, men det beror altid på en konkret vurdering, om der foretages en børnesamtale.

Læs mere om Samlivsophævelse for ugifte samlevende eller Skilsmisse på vores hjemmeside.

Ansøgning om ændring af samvær

Samværet kan ændres, hvis forholdene taler for det og det vurderes at være bedst for barnet. Samværet kan eksempelvis udvides, hvis barnet ytre ønske om det, og omstændighederne i øvrigt taler for det. Også barnets alder kan begrunde en udvidelse af samvær, hvis omstændighederne i øvrigt taler for det. Hvis barnet ikke trives med samværet, kan Familieretshuset i stedet indskrænke samværet.

Barnet høres ved en børnesamtale, hvis barnet har en vis alder. Typisk indkaldes barnet til samtale, hvis barnet er fyldt 7 år, men det beror altid på en konkret vurdering, om der foretages en børnesamtale.

Hvad skal ansøgningen om samvær indeholde?

Ansøgningen skal indeholde følgende:

Påstand

Ansøgeren skal angive, hvordan samværet ønskes fastsat samt begrunde hvorfor samværet ønskes fastsat på den måde. Det er vigtigt, at påstanden begrundes ud fra barnets behov.

Oplysninger om barnets trivsel

Barnets trivsel i skolen/institutionen – både fagligt og socialt har altid betydning for sagen og skal derfor belyses i ansøgning.

Oplysninger om forældrenes samarbejde

Samarbejdet mellem forældrene kan have afgørende betydning for sagen, hvorfor ansøgningen skal indeholde en beskrivelse heraf.

Barnets nuværende samværsordning

Af væsentlig betydning for ansøgningen om ændring af samvær er naturligvis også barnets trivsel i den nuværende samværsordning.

De i sagen foreliggende oplysninger, er afgørende for hvilken afgørelse Familieretshuset træffer. Det er derfor vigtigt, at Familieretshuset får de relevante oplysninger. Det beror på en konkret vurdering i den enkelte sag, hvilke oplysninger der bør sendes til Familieretshuset.

Klage

Familieretshusets afgørelse kan påklages. En klage skal sendes til Familieretshuset, som foretager en vurdering af om afgørelsen fastholdes. Hvis afgørelsen fastholdes sendes klagen til klageinstansen, som træffer afgørelse om stadfæstelse, ændring eller tilbagesendelse til fornyet behandling i Familieretshuset.

Familierettens afgørelse kan indbringes for Landsretten efter tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. En tilladelse hos Procesbevillingsnævnet skal ansøges inden for en nærmere fastsat frist.

Advokatbistand til samværssagen?

For mange har samværet med barnet stor betydning, og mange vælger derfor at få rådgivning i forbindelse med samværssagen. Advokaten bistår i det omfang ansøgeren har behov for det. Advokaten kan bistå med at udfylde ansøgningen om samvær, skrive indlæg og afsluttende bemærkninger og deltage i møder.

Advokaten rådgiver om hvilke oplysninger, der i den konkrete sag vil støtte påstanden. Det har afgørende betydning for sagen, at få sendt de ”rigtige” oplysninger til Familieretshuset, idet sagen kan få et forkert udfald for barnet, hvis sagen ikke er korrekt oplyst.

Læs mere i vores brochure om Samvær & Forældremyndighed.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.