Har du styr på reglerne om børnebidrag?

Barn i køkken

Det er som udgangspunkt kun bidragsbetalerens indkomst, der har betydning for beregningen af børnebidragets størrelse. Barnets egen indtægt indgår til tider, mens bidragsmodtagerens indtægt aldrig indgår i beregningen.

Når der fastsættes størrelsen af børnebidraget, tages der kun hensyn til bidragsbetalerens indkomst. Bidragsmodtagerens indkomst er uden betydning, og har ingen betydning for bidragets størrelse.

Selv om bidragsbetalerens indkomst er lav, vil der altid som minimum fastsættes et normalbidrag, der i 2024 udgør 1.548 kr. pr. måned. Normalbidraget består af et grundbeløb på 1.370 kr. og et tillæg på 178 kr. Dette er uanset størrelsen på bidragsmodtageren indkomst.

Børnebidragets størrelse kan forhøjes, hvis bidragsbetalerens løn overstiger 570.000 kr. om året (2024 niveau). Bidraget kan øges med 100% til 400%, alt efter hvor mange børn, som bidragsyderen i øvrigt har forsørgerpligt over.

Barnets indkomst

Barnets indkomst er normalt uden betydning for fastsættelse af børnebidrag. Men hvis barnet modtager børnepension, grundet bidragsbetalerens forhold, kan der ske tilsvarende nedsættelse af børnebidragets størrelse.

Hvis børnepensionen er højere end det børnebidrag bidragsbetaleren ville skulle betale, bortfalder børnebidraget i sin helhed.

Frister for ansøgning om bidrag

Bidragets størrelse kan fastsættes og ændres, når der sker ændringer i barnets eller bidragsbetalerens forhold.

Ændringer i barnets forhold kan være:

Ændringer i bidragsbetalerens forhold kan være:

  • der er sket ændring i bidragsbetalers indkomst
  • der er sket ændring i det antal af børn, bidragsbetaler har forsørgelsespligt overfor

Fastsættelse af børnebidrag sker fra det tidspunkt der ansøges. Dog sker det tidligst pr. den dato der sker en ændring i barnets forhold, som udløser en bidragsforpligtigelse. Dog kan det ske med tilbagevirkende kraft, hvis der ansøges indenfor 2 måneder fra den bidragsudløsende ændring i barnets forhold.

Ændringer af allerede fastsat børnebidrag sker som udgangspunkt med virkning fra det tidspunkt, hvor afgørelsen om ændringen træffes.

Indtil Familieretshuset har afgjort sagen, har bidragsbetaleren til tider betalt udgifter vedr. barnet. Det kan være udgifter til tøj, mobiltelefon og andre dagligdagsfornødenheder. Sådanne udgifter er ikke muligt at modregne i et kommende børnebidrag der betales med tilbagevirkende kraft. Det er kun udgifter til institution og privatskole, der kan modregnes i børnebidrag der skal betales med tilbagevirkende kraft.

Pligten til at betale børnebidrag bortfalder automatisk den dag barnet fylder 18 år.

Uddannelsesbidrag

Når et barn er mellem 18 og 24 år, samt er under uddannelse, kan man være pligtigt til at betale uddannelsesbidrag til den forælder som, betaler til barnets underhold i uddannelsesperioden.

Hvis man som bidragsbetaler, også betaler til barnets underhold, ved betaling af ex. husleje, mad, bøger etc. kan der modsat børnebidrag ske modregning i uddannelsesbidraget, ligesom det helt kan bortfalde.

Uddannelsesbidrag kan kun fastsættes, hvis bidragsbetaleren ikke hjælper til barnets forsørgelse og hvis bidragsbetaleren har en rimelig høj indkomst, i 2024 over 430.000 – hvis bidragsbetalerens indkomst er højere end 700.000, kan der fastsættes forhøjet bidrag på 50 eller 100%, beregnet efter bidragsbetalerens løn og hvor mange børn, bidragsbetaleren i øvrigt har forsørgelsespligt over.

Det normale uddannelsesbidrag udgør grundbeløbet, som i 2024 er 1.370 kr.

Barnets indtægt har også betydning for om der skal betales uddannelsesbidrag. Har barnet en indtægt på mere end kr. 7.000 om måneden (2024 niveau) fastsættes der ikke uddannelsesbidrag – SU er også en del af barnets indtægt, ligesom børnepensioner og andre indtægter medregnes.

Hvis bidragsbetaleren har indbetalt til en børneopsparing, som barnet har råderet over, beregnes der ikke uddannelsesbidrag for den periode hvor børneopsparingen kommer til udbetalingen og som dækker over det beløb der ville kunne fastsættes i af uddannelsesbidrag.

Børneopsparing der er betalt mens forældrene var sammen, anses som at forældrene har betalt halvdelen hver.

Konfirmationsbidrag

Når et barn skal konfirmeres, kan der ansøges om konfirmationsbidrag, der altid udgør 3 gange normalbidraget. Hvis man har indbetalt til en opsparing der skal anvendes til barnets konfirmation, kan man ikke pålægges konfirmationsbidrag eller der sker nedsættelse svarende til det beløb man har indbetalt til opsparingen.

Konfirmationsbidrag kan søges fra 3 måneder før konfirmationsdagen og frem til dagen før konfirmationsdagen.

For at få konfirmationsbidrag, skal du afholde alle omkostninger i forbindelse med konfirmationen – bidragsbetaleren kan derfor i stedet vælge selv at holde en fest, eller tage barnet med på en rejse, der er i tidsmæssig sammenhæng med konfirmationen.

Omkostninger

Det koster ikke noget at søge om fastsættelse af bidrag, men hvis der ansøges om ændring af et bidrag fastsat af Familieretshuset eller frivilligt aftalt mellem forældrene, koster det et gebyr på kr. 3.000 (2024 niveau).

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.