Når du bliver indkaldt til møde med Gældsstyrelsen

Rigtig mange mennesker modtager i denne tid brev i e-Boks fra Gældsstyrelsen. Hvis du har misligeholdt gæld til det offentlige, bliver du indkaldt et møde med Gældsstyrelsens pantefoged. Hvordan foregår det?

Gældsstyrelsen har til opgave at inddrive ubetalt gæld på vegne af mange offentlige myndigheder. Skylder du beløb for ubetalte momskrav, restskatter, børnebidrag, politibøder, P-afgifter, licens el.lign., så ender kravene til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Når du bliver indkaldt til møde i Gældsstyrelsen kan styrelsen søge gælden dækket ved udlæg i dine aktiver (værdier).

Er du indkaldt til møde med pantefogeden hos Gældsstyrelsen, har du pligt til at møde. Gør du ikke dette, kan pantefogeden møde op på din egen adresse og evt. med en låsesmed skaffe sig adgang til din bolig.

Mødet med pantefogeden

Når du møder op hos Gældstyrelsen, foregår mødet på et kontor, hvor du og pantefogeden er til stede. Mødet foregår forholdsvist uformelt, men der er dog faste regler for mødets gennemførelse. Du bliver indledningsvist gjort bekendt med, at du har pligt til at tale sandt.  Hertil skal du vejledes i dine muligheder for at klage over pantefogedens udlæg, som skal ske til fogedretten i din retskreds. Mødet tager typisk en halv times tid.

Udlæg i dine aktiver

Mødet har til formål, at pantefogeden får afdækket, hvilke aktiver du måtte være i besiddelse af. Således kan pantefogeden bl.a. gøre udlæg i dit evt. større indestående banken, fast ejendom, særligt dyrt indbo, bil, motorcykel m.m. Gøres der udlæg i et pengebeløb, skal beløbet overføres til Gældsstyrelsen. Er der tale om udlæg i et andet end penge, så kan udlægget evt. bruges til et tvangssalg af aktivet. Det vil være en vurderingssag, om aktiverne repræsenterer en sådan værdi, at pantefogeden vælger at foretage udlæg.

Aktiver undtaget for udlæg

Der er regler i retsplejelovens § 509, som forhindrer pantefogeden i at foretage visse udlæg. Har kan nævnes, at du skal efterlades med et pengebeløb, som skal kunne dække din leveomkostninger i den nærmeste tid. Du skal også kunne bevare et hjem med almindeligt indbo, og der må ikke gøres udlæg i aktiver indtil 3.000 kr., som er nødvendige for dit erhverv eller din uddannelse. I praksis er det sjældent, der gøres udlæg i indbo og ofte vil en bil af mindre værdi også gå fri.

Udlagte aktiver og tvangssalg

Formålet med at foretage udlæg i dine aktiver vil være nedbringelse af din gæld ved et senere salg af aktivet. Udlægget kan bruges til at begære tvangssalg over det udlagte aktiv. Det kan være fast ejendom, der begæres på tvangsauktion via fogedretten eller en bil, som tvangssælges på en bilauktion. Gældsstyrelsen kan dog også vælge at lade udlægget tinglyse, men derudover ikke at begære tvangssalg. Dette vil typisk være tilfældet, hvis der ikke vurderes at være nævneværdig friværdi i aktivet. Her er konsekvensen så, at hvis du selv vælger at sælge aktivet, skal Gældsstyrelsen som panthaver involveres i salget.

Frivillig indbetaling

Bliver der på mødet vurderet muligheder for, at der kan foretages udlæg i et indestående i et pengeinstitut, så kan du af pantefogeden opfordres til at betale beløbet frivilligt med samme. Vælger du dette, så er det dog vigtigt, at du vejledes om, at efterfølgende klagemulighed til fogedretten ikke er mulig.

Efter mødet med pantefogeden

Selvom dit møde med pantefogeden udmønter sig i et eller flere udlæg i dine aktiver, så er det ikke sikkert det resulterer i en løsning, hvor din samlede gæld til det offentlige bliver indfriet. Du kan derfor efter mødet og evt. tvangssalg af aktiver stadig stå med en gæld tilbage, som du skal tilbagebetale. Dette kan du gøre frivilligt ved at indgå en betalingsaftale/afdragsordning med Gældsstyrelsen. Vælger du ikke denne løsning, så kan Gældsstyrelsen trække i din indkomst, før du får den udbetalt – også kaldet lønindeholdelse.

Bliver du lønindeholdt hæves din trækprocent efter nogle særlige regler, som betyder at din indkomst nedsættes til et minimum.

Eftergivelse af offentlig gæld

Hvis din gæld efter mødet med pantefogeden kan vurderes som håbløs, altså hvis du ikke har mulighed for at tilbagebetale den inden for en rimelig tidshorisont, kan du muligvis opfylde betingelserne for at få gælden eftergivet, delvist eftergivet eller gældssaneret. Herved kan du reelt set blive gældfri ved at betale den del af gælden, du har råd til, i en afdragsperiode på 3 år.

Få hjælp til din gæld hos Ret&Råd

Er din gældssituation håbløs, kan vi hjælpe dig videre. Du kan finde en af Ret&Råds advokater med speciale indenfor gæld her.

Gratis sagsvurdering

Artiklens forfatter tilbyder en uforpligtende og gratis sagsvurdering for en drøftelse af dine økonomiske forhold og muligheder for at blive gældfri.

Læs meget mere om gæld her

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.