Forhold om skatter og afgifter ved overdragelse af fast ejendom til nærtstående.

Overdragelse af fast ejendom til nærtstående

Når eksempelvis forældre ønsker at overdrage fast ejendom til deres børn, vil overdragelsen som udgangspunkt være omfattet af det såkaldte værdiansættelsescirkulære – men foreligger der særlige omstændigheder har Højesteret fastslået, at SKAT har ret til at anmode om, at ejendommen bliver vurderet med henblik på fastsættelse af handelsværdien.

Udgangspunktet for værdiansættelsen af en ejendom i arve- og afgiftsmæssig henseende er handelsværdien/markedsværdien.

Ifølge værdiansættelsescirkulæret fra 1982 kan forældre som udgangspunkt overdrage en fast ejendom til deres børn til en værdi, der ligger +/-15 % fra den senest offentlige ejendomsvurdering.

Overdrages en fast ejendom til f.eks. 15 % under den offentlige ejendomsvurdering, betyder det i praksis at SKAT oftest ikke vil statuere, at der er ydet en gave, der skal betales afgift af, det fremgår af værdiansættelsescirkulærets punkt 6 - den såkaldte 15 %’s regel.

Det vil sige, at hvis en far ønsker at overdrage sommerhuset til datteren og sommerhusets seneste offentlige vurdering er 1. mio. kr. kan sommerhuset overdrages til datteren for 850.000,00 kr. uden at dette vil udløse en gaveafgift.

På tilsvarende måde kan datteren, hvis faderen er død, i arveafgiftsmæssig henseende overtage sommerhuset for 850.000,00 kr.

Dette forudsætter imidlertid, at bobestyrer eller de privatskiftende arvinger ikke har indhentet en vurdering hos mægler, og dermed ikke er bekendt med den aktuelle markedsværdi.

15 % reglen kan fortsat anvendes efter at Højesteret har afsagt en kendelse i 2016, men Højesteret har fastslået, at SKAT har ret til at få en ejendom vurderet, hvis SKAT finder, at der foreligger særlige omstændigheder, der indebærer, at der kan være tvivl om markedsværdien.

Konsekvensen af Højesterets kendelse er til at få øje på, da dødsboet og dets arvinger ikke længere kan regne med, at SKAT vil godkende, at en arving har fået udlagt en fast ejendom til f.eks. 15 % under den senest offentlige ejendomsvurdering, selvom værdiansættelsescirkuleret dermed er overholdt.

Højesteret har derimod ikke taget stilling til, om der i henhold til fast administrativ praksis eksisterer et egentligt retskrav på at anvende 15 % reglen i forbindelse med gaveoverdragelse mellem nærtstående.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Virksomhedsoverdragelse kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Anne Kjærhus Mortensen, Ret&Råd Århus C og Randers.  

Artiklen er bragt første gang d. 17-11-2014.