Emner:
Overdragelse af fast ejendom til nærtstående

Overdragelse af fast ejendom til nærtstående

Når eksempelvis forældre ønsker at overdrage fast ejendom til deres børn, vil overdragelsen være omfattet af det såkaldte værdiansættelsescirkulære.

Udgangspunktet for værdiansættelsen i arve- og gaveafgiftsmæssig henseende er i henhold til boafgiftslovens § 27 sommerhusets handelsværdi/markedsværdi.

Af værdiansættelsescirkulærets punkt 6 fremgår imidlertid den såkaldte 15 %’s regel, hvorefter ejendommen i relation til arv og gaveafgift kan overdrages til +/- 15 % af den offentlige ejendomsvurdering.

Det vil sige, at hvis en far ønsker at overdrage sommerhuset til datteren og sommerhusets seneste offentlige vurdering er 1. mio. kr. kan sommerhuset overdrages til datteren for 850.000,00 kr. uden at dette vil udløse en gaveafgift.

På tilsvarende måde kan datteren, hvis faderen er død, i arveafgiftsmæssig henseende overtage sommerhuset for 850.000,00 kr.

Dette forudsætter imidlertid, at bobestyrer eller de privatskiftende arvinger ikke har indhentet en vurdering hos mægler, som ansætter værdien af ejendommen har en højere markedsværdi.

Spørgsmålet om værdiansættelsescirkulærets anvendelse over for kendskabet til højere markedsværdi var aktuelt i Landsskatterettens afgørelse, trykt i tidsskrift for skatteret 2007 side 980.

I den pågældende sag købte M den 17. december 2004 en ejendom for 2.650.000 kr. Overdragelsen skete den 1. marts 2005. Ved skøde af 22. december 2005 overdrog M ejendommen til sin datter D pr. 31. december 2005 for 1.870.000,00, svarende til den offentlige vurdering minus 15 %.

Skat fandt at ejendommens værdi skulle ansættes til 2.650.000,00 svarende til M’s købspris. Landsskatteretten udtalte imidlertid, at uanset at markedsværdien for den i sagen omhandlede ejendom måtte antages at være højere end den seneste offentlige ejendomsvurdering minus 15 %, havde Skat ikke mulighed for at tilsidesætte parternes værdiansættelse, da denne lå inden for værdiansættelsescirkulærets retningslinjer.