Har du styr på de nye regler om børnebidrag

Har du styr på de nye regler om børnebidrag?

Den 1. juli 2014 trådte nye regler om børnebidrag, uddannelsesbidrag, konfirmationsbidrag mv. i kraft. Der er bl.a. fastsat nye frister og sket en forenkling af reglerne for beregning af bidrag.

De nye regler betyder, at bidragsmodtagerens indkomst nu er uden betydning for fastsættelse af bidrag. Ligeledes er bidragsbetalerens indkomst nu ved lave og middel indkomster uden betydning for fastsættelse af bidrag. Normalbidraget på kr. 1.270 heraf grundbeløb kr. 1.124 og tillæg kr. 146 (2014) er et minimumsbidrag.

Hvis barnet bor i et andet land, hvor leveomkostningerne er væsentligt lavere end i Danmark, kan bidraget nedsættes.

Hvis bidragsbetalerens indkomst overstiger ca. kr. 470.000 (2014) kan bidraget forhøjes med fra 100% til 400% af grundbeløbet afhængig af, hvor mange børn bidragsbetaleren har forsørgerpligt over.

Barnets indkomst

Barnets indkomst er nu uden betydning for fastsættelse af børnebidrag. Modtager barnet børnepension, som følge af bidragsbetalerens forhold, modregnes pensionen fortsat i børnebidraget. Hvis pensionen er højere end bidraget, bortfalder bidraget helt.

Ofte gives børnepension pga. sagsbehandlingstid med tilbagevirkende kraft. Børnebidraget vil også kunne borfalde fra ikrafttrædelsestidspunktet, hvis der ansøges om ændring inden 2 måneder efter bevillingen af børnepension.

Frister for ansøgning om bidrag

Bidraget fastsættes fra ændringen i barnets forhold, hvis der søges inden 2 måneder. Ændringer i barnets forhold kan f.eks. være:

Indtil Statsforvaltningen har afgjort sagen, har bidragsbetaleren måske betalt udgifter vedr. barnet. Det har tidligere været muligt at modregne f.eks. udgifter til tøj og mobiltelefon i bidraget. Det er ikke længere muligt. Det er alene udgifter til institution og evt. privatskole, der kan modregnes.

Søges der om ændring af et fastsat bidrag, gælder ændringen som hovedregel fra afgørelsestidspunktet.

Uddannelsesbidrag

Ved fastsættelse af uddannelsesbidrag har barnets indtægt fortsat betydning. Bidraget bortfalder hvis barnets indtægt overstiger kr. 5.000 (2014) pr. måned. Er der fastsat forhøjet uddannelsesbidrag, er grænsen kr. 4.000 (2014).

Uddannelsesbidrag fastsættes, hvis bidragsbetalerens indtægt overstiger ca. kr. 360.000 (2014), til normalbidraget og kan forhøjes med 50 eller 100% af grundbeløbet, hvis indtægten er højere, afhængig af hvor mange børn bidragsbetaleren forsørger.

Se www.statsforvaltning.dk for yderligere specifikation.

Uddannelsesbidraget betales fra uddannelsens start - hvis der søges inden 2 måneder - til uddannelsen er afsluttet eller ophørt.

Har bidragsbetaleren bidraget til barnets underhold, f.eks. ved betaling af barnets husleje, tøj og andre udgifter, kan disse udgifter – i modsætning til ved børnebidrag – fortsat modregnes.

Har bidragsbetaleren betalt til en børneopsparing, der er i behold, når bidraget skal fastsættes, kan der modregnes heri. Det gælder også opsparing, der er sket, mens forældrene var sammen, idet det formodes, at parterne har bidraget med halvdelen hver.

Ansøgning om fødselsbidrag, barselsbidrag og navngivningsbidrag skal sendes inden 2 måneder fra fødslen.

Konfirmationsbidrag

Konfirmationsbidrag vil nu altid udgøre 3 gange normalbidraget og kan tidligst søges 3 måneder før konfirmation og senest 1 dag før.

I stedet for at betale bidrag kan bidragsbetaleren selv holde en fest eller tage på en rejse med konfirmanden. Der skal være en tidsmæssig sammenhæng med konfirmationen.

Skal barnet ikke konfirmeres, kan der i stedet søges et beklædningsbidrag, der fastsættes til samme beløb. Der kan søges herom fra barnets fyldte 13. år til barnets fyldte 15. år.

Overholdes disse frister ikke, afvises sagen.

Det koster ikke noget at søge om bidrag, men ansøges der om ændring af bidrag, eller skal en sag, der har været henlagt, genoptages, koster det et gebyr på kr.1.500.

}