Sådan behandles børnesagerne i det nye Familieretlige system

Fra 1. april 2019 starter alle børnesager i Familieretshuset (tidligere statsforvaltningen) – nogle af sagerne bliver sendt videre til Familieretten, der er en særlig afdeling i byretten. Det drejer sig om de sager, hvor forældrene ikke kan blive enige eller hvor Familieretshuset ikke har kompetence til at afgøre sagen.

Digital henvendelse

Din henvendelse til Familieretshuset skal ske digitalt, ellers bliver din anmodning afvist, det fremgår af loven. Du kan finde digitale ansøgningsblanketter på familieretshuset.dk

Ansøgningsblanketten om ændring af forældremyndighed, bopæl og/eller samvær er omfangsrig og indeholder 14-16 trin, afhængig af omfanget af jeres konflikt. Som hovedregel videregiver Familieretshuset dine oplysninger i ansøgningsblanketten til den anden forælder.

I Familieretshuset

Når forældre anlægger en sag om bopæl, forældremyndighed eller samvær, bliver de indkaldt til møde i Familieretshuset. Familieretshuset screener og visiterer din ansøgning, inden de beslutter, hvilken type møde I skal indkaldes til.

Din sag bliver visiteret på baggrund af de oplysninger du har givet i din ansøgning, herunder om jeres konfliktniveau og risikofaktorer (f.eks. vold, overgreb, alkohol, utilstrækkelig omsorg for barnet). Afhængig af sagens karaktér indkaldes forældrene til en familiemægling eller til et familieretligt udredningsmøde.

Familiemæglingssporet indebærer, at en børnesagkyndig er mødeleder. På mødet kan I forvente, at I begge får mulighed for at fortælle om jeres syn på sagen. Der vil være fokus på barnets perspektiv, og I vil få råd og vejledning til at håndtere konflikten.

I kan derimod ikke forvente, at der efter mødet træffes en juridisk afgørelse. Efter mødet vil Familieretshuset indhente yderligere oplysninger om barnet, Familieretshuset kan også holde en samtale med barnet, hvis barnet er 6-7 år eller derover, og herefter indkalde jer til et opfølgende møde.

Hvis I fortsat ikke er enige, og I heller ikke ønsker at deltage i Familieretshusets åbne tilbud om konfliktmægling, børnesagkyndig rådgivning eller et samarbejdskursus, men derimod fastholder, at der skal træffes en afgørelse, overgår sagen typisk til familieretlig udredning.

Mere komplekse sager starter direkte i det familieretlige udredningsspor.

Det er Familieretshuset, der vurderer og beslutter, hvordan din sag skal behandles.

Familieretlig udredning indebærer, at en jurist og en børnesagkyndig samarbejder om jeres sag. Det er konkret vurdering fra sag til sag, hvordan arbejdet tilrettelægges mellem de to fagpersoner.

I vil blive indkaldt til et udredningsmøde, der vil blive udarbejdet et notat fra mødet. Herefter vil Familieretshuset med jeres samtykke typisk indhente oplysninger fra relevante myndigheder (f.eks. skole, institution, kommune, læge, psykiatri,) og holde en samtale med jeres barn. I nogle sager vil I blive indkaldt til et opfølgende møde i Familieretshuset. I andre situationer kan Familieretshuset igangsætte en børnesagkyndig undersøgelse på baggrund af de oplysninger, der er kommet frem i sagen.

Når Familieretshuset har udredt sagen, vil sagsbehandlerne lave en sagsfremstilling vedlagt de relevante dokumenter, som er blevet indhentet under sagen og videresende sagen til Familieretten.

Videre til Familieretten

Drejer jeres sag sig om bopæl, forældremyndighed og/eller indgribende ændringer i samværet har Familieretshuset ikke kompetence til at træffe afgørelse i sagen, hvis I ikke selv kan finde en løsning. I stedet behandler Familieretten jeres sag færdig på baggrund af den udredning af sagen, som Familieretten har modtaget fra Familieretshuset.

I Familieretten kan din sag blive behandlet efter én af følgende modeller. Din familieretsadvokat vil rådgive dig om hvilken model, der passer bedst til din situation:

Model A: Forløb med flere møder

I første møde deltager en dommer og en børnesagkyndig samt begge sagens parter. Mødet holdes i et almindeligt mødelokale. Formålet med mødet er at finde en løsning, hvis det ikke lykkes, indkaldes barnet typisk til en samtale (hvis barnet er 6-7 år eller derover), herefter holdes nyt møde eller en hovedforhandling. Der afsiges dom, hvis parterne ikke selv finder en løsning.

Model B: Møde, børnesamtale og hovedforhandling samme dag

Forældrene indkaldes til møde i en retssal, der afgives forklaringer overfor en dommer og en børnesagkyndig. Umiddelbart herefter gennemføres samtale med barnet, mens forældrene venter i retssalen. Efter børnesamtalen, fortæller den børnesagkyndige om hovedindholdet af samtalen med barnet. Muligheden for at finde en løsning drøftes. Hvis det ikke lykkes fortsætter mødet i retssalen. Sagen afsluttes med en dom.

Model C: Hovedforhandling med det samme

Forældrene indkaldes til en hovedforhandling, der foregår i en retssal, hvor de afgiver forklaringer. Dommeren kan beslutte, at en børnesagkyndig skal afholde samtale med barnet, hvis barnet er 6-7 år eller derover. Sagen afsluttes med en dom.

Model D: Retsmægling

Retsmægling er frivilligt, I skal derfor være enige om, at deltage i mæglingen.

Retsmægling foregår enten ved en advokat eller dommer, der er udpeget af Familieretten som retsmægler. Formålet er at finde frem til de bagvedliggende årsager til jeres konflikt, og at I derigennem selv finder en løsning. Lykkes det ikke, overgår sagen typisk herefter til hovedforhandling i retten, hvorefter der afsiges dom.

Det er ikke muligt at starte din børnesag direkte i Familieretten.

Bisidder og advokat

Til møder i Familieretshuset må du have en bisidder med. Hvis du tager en bisidder med til et møde, bør du oplyse den anden forældre om det forud for mødet, så den anden forælder også får mulighed for at tage en bisidder med. Du må også tage en advokat med til møder i Familieretshuset, men du skal typisk selv betale for advokatbistand i Familieretshuset.

Hvis din sag er blevet oversendt til Familieretten, har du mulighed for at søge fri proces, hvis du opfylder de økonomiske betingelser herfor og i nogle sager er det også muligt at få retshjælpsdækning.

Kontaktperson til barnet

Jeres barn har mulighed for at benytte sig af tilbuddet om at få en kontaktperson, der følger barnet gennem hele forløbet, herunder holder børnesamtalen med barnet i Familieretshuset. Selvom jeres sag sendes videre til Familieretten, vil jeres barn fortsat have adgang til den kontaktperson fra Familieretshuset, som barnet har fået.

Søg rådgivning inden I henvender jer til Familieretshuset

Hos Ret&Råd Advokater anbefaler vi, at man søger råd før man henvender sig til Familieretshuset. Med en uvildig rådgiver med på sidelinjen fra start, er du godt klædt på til hele forløbet i det nye familieretlige system.

Find din lokale Ret&Råd advokat eller læs mere om Skilsmisse eller Forældremyndighed på vores hjemmeside.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.