Skal børnene altid inddrages?

Mange forældre vil naturligt gerne skåne deres børn mod at blive inddraget i en retssag mellem parterne og jeg får ofte spørgsmålet, om vi ikke kan undlade/undgå at barnet skal til en samtale på dommerkontoret i forbindelse med Hovedforhandlingen eller umiddelbart herefter.

Barnets perspektiv skal belyses

I forældreansvarslovens § 34 er der en regel om, at barnets perspektiv skal belyses i sager, der omhandler forældremyndighed, bopæl eller samvær.

Problemstillingen har netop været prøvet i en afgørelse afsagt af Højesteret i november 2015.

I såvel byret som landsret undlod man at gennemføre børnesamtaler eller indhente en børnesagkyndig undersøgelse, idet forældrene var enige om at undlade dette. Ligeledes undlod man at indhente udtalelser fra skole og institutioner, som børnene benyttede.

Højesteret siger i sin kendelse, at børnene har en alder, hvor de som udgangspunkt skal tilbydes at komme til orde i en sag om ophævelse af fælles forældremyndighed. Derfor skulle sagen genoptages for at gennemføre en børnesamtale med børnene.

Selv om man således kan have sympati for synspunktet om, at man finder en børnesamtale overflødig og gerne vil holde børnene helt uden for, at skulle tale med fremmede personer i så følsomme emner, er udgangspunktet, at dette kan man ikke aftale sig fra.

Er der andre muligheder?

Ja, § 34 siger direkte, at belysning af barnets perspektiv kan ske via børnesamtaler, børnesag-kyndig undersøgelse eller på anden måde, der belyser barnets perspektiv.

I en netop overstået retssag (februar 2016) om ophævelse af fælles forældremyndighed over en 17- årig dreng, havde byretten i samråd med parternes advokater indhentet en udtalelse fra barnets skole. Dommeren var i denne sag enig med parterne om, at barnets perspektiv gen-nem denne udtalelse, var tilstrækkelig belyst.

Der er således mulighed for i visse situationer, at undlade børnesamtale, men min erfaring er den, at det i høj grad afhænger af børnenes alder. I den refererede byretsafgørelse, hvor barnet var 17 år gammel, har det næppe den store relevans at iværksætte de store undersøgelse. Ligger børnenes alder i intervallet 6-15 år, undgår man næppe en børnesamtale, medmindre man via sin advokat har en god begrundelse for at undlade dette.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

*” indikerer påkrævet felt

Name
Samtykke*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.