Opgørelse af erstatning afhænger af méngrad

Ved pådragelse af personskade, skal du stilles som om, skaden ikke var sket. Méngrad og hvad du kan kræve erstatning for fremgår af erstatningsansvarsloven.

Har du pådraget dig en personskade, skal du stilles som om, skaden ikke var sket. Efter reglerne i erstatningsansvarsloven, kan du kræve følgende poster erstattet:

Svie- og smertegodtgørelse

Er du syg på grund af ulykken – det vil sige helt eller delvist sygemeldt og er undergivet en eller anden form for behandling eller genoptræning - så kan du kræve svie- og smerte-godtgørelse med kr. 190 pr. dag, du er syg (2015 beløb). Du kan maksimalt få svie- og smertegodtgørelse med kr. 72.500 (2015 beløb). Det svarer til sygemelding i godt et år.

Krav på godtgørelsen ophører, uanset om du fortsat er sygemeldt, når der er truffet afgørelse om varigt mén og dennes méngrad.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Bliver du helt eller delvist sygemeldt på grund af ulykken, er du berettiget til erstatning for den lønindtægt, som du mister. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skal stille dig økonomisk, som om skaden ikke var sket.

Erstatningen opgøres ved at beregne, hvad du ville have tjent i perioden, hvis du ikke var kommet til skade og ved at fradrages det, som du modtager i perioden i sygeløn, sygedagpenge og lignende ydelser.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan du kræve, indtil du genoptager dit arbejde igen på væsentlig samme vilkår som før skaden.

Har ulykken betydet, at du har mistet 15 % eller mere af din erhvervsevne, ophører retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fra det tidspunkt, hvor der træffes endelig afgørelse om dit erhvervsevnetab.

Udgifter til behandling og medicin

Udgifter til behandlinger og medicin skal først og fremmes søges dækket via din egen fritidsulykkesforsikring.

Du kan få dækket udgifter til de behandlinger, der er helbredende. Hvis behandlingerne kun er smertelindrende, er der ingen dækning.

Godtgørelse for varigt mén

Godtgørelse for varigt mén skal dække de gener og smerter, som du har efter ulykken samt de begrænsninger, som ulykken har medført for din daglige livsførelse.

At det er en godtgørelse betyder, at der er tale om et i loven fastsat beløb, der udbetales uden, at du skal dokumentere et tab. Godtgørelsen for 1 % varigt mén udgør kr. 8.175 (2014 beløb).

Der bliver først betalt godtgørelse, hvis det varige mén minimum er 5%. Godtgørelsen kan maksimalt andrage 120%.

Ved fastsættelsen af méngraden, vil der blive taget udgangspunkt i Arbejdsskadestyrelsens vejledende méngradstabel.

Tjente du før ulykken f.eks. kr. 400.000 og tjener du efter ulykken f.eks. kun kr. 300.000, er erhvervsevnetabet 25%

Erstatning for tab af erhvervsevne

Hvis ulykken medfører, at du ikke kan arbejde i samme omfang som tidligere, har du muligvis ret til erstatning for tab af erhvervsevne.

Havde du en årsløn før ulykken på kr. 400.000 og er din erhvervsevnetabsprocent 25%, så vil din erhvervsevnetabserstatning blive 0,25 x 10 x 400.000 = kr. 1.000.000

Erhvervsevnetabserstatningen beregnes ved at vurdere, hvad du ville have tjent, hvis ulykken ikke var sket, sammenholdt med din indtjeningsevne efter ulykken.

Erstatningsbeløbet beregnes ved at gange erhvervsevnetabsprocenten med 10 og årslønnen. Årslønnen er den indkomst, som du har haft i de 12 måneder forud for ulykken.

Fra du fylder 29 år sker der efter loven et fradrag, så yngre personer får højere erstatning end ældre personer.

Få hjælp til din erstatningssag

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse