Lokalplaner – Regulering og Fredning af Fast Ejendom

Ret&Råd Advokater har betydelig erfaring med sager om lokalplaner, kommuneplaner, kystlinjer, regulering og fredning af fast ejendom.

Vi rådgiver om:

  • Planlovgivning, planforhold og anden regulering af fast ejendom
  • fredning og byggelinjer
  • naturbeskyttelse
  • kommuners retsforhold, herunder kommunalfuldmagten og kommunal erhvervsvirksomhed
  • ekspropriation ogan
  • svar og erstatning.

Planloven og pladskrævende varegrupper: Vi har sørget for, at en projektejendom, hvori der blev drevet lagervirksomhed af kommunen fik tilladelse til at udleje dens lokaler til detailbutikker der kan sælge varer der i henhold til Planloven falder under begrebet pladskrævende varegrupper. Ejendommen fungerer i dag som et velfungerende butikscenter.

Fredning og brugsret til fast ejendom: I en sag, hvor Skov og Naturstyrelsen ønskede at placere en cykel og gangsti på et areal, der lå få meter fra beboelse, som beboerne havde enebrugsret til ifølge gamle tinglyste servitutter, indgik vi en aftale med styrelsen om, at det ikke anlagde stien på arealerne og at beboerne fik en enebrugsret til arealerne, som blev gjort til en del af deres haver. Dette blev aftalt selvom arealerne var omfattet af et areal, der i henhold til særlovgivning er fredet og tilhører staten.

Byzone og landzone: Vi har i en sag, hvor en kommune krævede nedlæggelse af en familiedrevet autovirksomhed og der var tvivl om hvorvidt den ejendom hvorpå den var drevet lå i et lokalplansområde eller i landzone, forhandlet med de kommunale planmyndigheder og ført ankesag for Miljøankenævnet og sikret, at ejeren fik flere år til at afvikle og sælge ejendommen og flytte virksomheden, så der ikke blev lidt unødvendige økonomiske tab.

Naturfredning: Vi har i en sag, hvor naturfredningsmyndighederne ønskede at ekspropriere jord til et naturbevaringsprojekt, forhandlet med myndighederne og indgået aftale for ejendomsejerne om, at de bevarede deres ejendom og undgik ekspropriation samt at de fik udført foranstaltninger på ejendommen, der forøgede dens værdi. Vi forhandlede også erstatning for ejerne.

Kystnærhedslinjer: Vi har behandlet sager om sommerhuse og deres placering i kystnært område og fortolkningen af Planlovens principper om kystnærhedslinjer.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.