Foreningens vedtægter og organisation

Foreninger omfatter forskellige former for sammenslutninger. Her skelner man mellem foreninger med økonomisk formål og ideelle foreninger.

Foreningens vedtægter

En forenings retsforhold reguleres af vedtægterne og foreningsretlige grundsætninger. Medlemmerne udøver deres indflydelse på generalforsamlingen, som er en forenings øverste organ. En forening er selvejende, foreningsformuen tilhører foreningen og ikke medlemmerne.

Foreninger vil kunne anvendes til mange formål, som vanskeligt vil kunne gennemføres med almindelige selskabsformer og fonde. 

Foreningen 

Foreninger er underlagt en række grundlæggende vilkår. Der skal f.eks. altid være mindst to medlemmer, der bør være udpeget en formand, foreningen skal have en postadresse og normalt vil foreningen skulle have et CVR-nr.

Hertil kommer en række papirer, som ordner foreningens forhold, f.eks. vedtægter, stiftelsesdokument, forretningsordner, etc.

Det formelle grundlag

Den typiske forening har en generalforsamling og en bestyrelse.

Generalforsamlingen bestemmer foreningens formål, vælger bestyrelsen og udstikker retningslinjer for årets aktiviteter. Bestyrelsen leder foreningen mellem generalforsamlinger og træffer afgørelser om foreningens forhold inden for foreningens formål og generalforsamlingens retningslinjer.

Foreninger er ikke reguleret i en samlet lov. Rundt om i lovgivningen findes paragraffer, som regulerer foreninger. Paragrafferne udgør sammen med retspraksis og administrativ praksis gældende foreningsret. 

Foreninger vedtægter kan udformes meget frit under forudsætning af, at de ikke strider mod foreningsretten.

Foreningens identitet

For at beskytte kendskabet til foreningen er det vigtigt, at sikre retten til navn, forkortelse af navn og logo. Der er altid risiko for, at en anden forening eller virksomhed begynder at anvende samme navn, forkortelse eller logo. 

Foreningen opnår beskyttelse navn, forkortelse af navn og logo ved registrering i www.virk.dk med CVR-nummer, varemærke, designret, domæne. 

Foreninger er underlagt en række grundlæggende vilkår. Der skal f.eks. altid være mindst to medlemmer, der bør være udpeget en formand, foreningen skal have en postadresse og normalt vil foreningen skulle have et CVR-nr.

Medlemmerne 

En forening har altid mindst to medlemmer. Medlemmerne skal som udgangspunkt fremgå af et medlemsregister.

Foreningsmedlemmer har rettigheder og pligter. Medlemmer inddeles ofte i kategorier som f.eks. ordinære medlemmer, støttemedlemmer, kollektive- og individuelle medlemmer.

Man kan have ret til at blive optaget i en forening – tilsvarende kan man få ophævet sit medlemskab ved eksklusion.

Rettigheder og pligter

Medlemmer har som udgangspunkt ret til at møde op på generalforsamlinger og deltage i afstemninger.

Medlemmer vil almindeligvis have pligt til at betale et kontingent, som typisk fastsættes af generalforsamlingen.

Hvis foreningens økonomi bliver dårlig, vil det i nogle foreninger medføre at medlemmerne har pligt til ekstraordinært at indbetale penge til foreningen. Tilsvarende kan en forenings konkurs betyde, at gælden opkræves hos medlemmerne, hvis ikke vedtægterne er indrettet korrekt.

Eksklusion

Indimellem kan det blive nødvendigt at ekskludere medlemmer. Dansk ret stiller en række krav til eksklusionsprocessen, og det sker løbende at en sådan eksklusion bliver indbragt for domstolen. Betingelsen for gennemførelsen af en gyldig eksklusion har flere fællestræk med de krav der stilles til en offentlig myndighed, når den træffes byrdefulde afgørelser.

Ofte vil dette blandt andet omfatte:

 • Saglig begrundelse 
 • Partshøring 
 • Generalforsamlingshøring 
 • Foreningens eventuelle status som monopol 
 • Væsentligheden af medlemmets misligholdelse

Økonomi

Foreninger har ligesom private og virksomheder behov for at rejse penge og afholde udgifter. Det er ikke altid, at udgifter og indtægter følges ad.

Offentlig støtte og tilskud

Mange foreninger søger tilskud fra kommunale, statslige og EU-puljer. Tildelingen af midler er afhængig af, at foreningen skriver den rette ansøgning, formulerer et projekt som falder inden for puljens formål, og lever op til de formelle betingelser.

Aftaler & kontrakter 

Selv små foreninger indgår ofte et større antal aftaler og kontrakter. Når man som forening indgår en aftale, har man ikke samme beskyttelse som en privatperson. Foreningen har i langt videre omfang mulighed for at blive bundet af urimelige vilkår. Det bør derfor være fast praksis i foreninger, at alle aftaler og kontrakter gennemlæses og bliver forstået inden de skrives under.

Det urimelige skrevet med småt binder ofte foreninger også i situationer, hvor en privatperson ikke ville blive bundet af at skrive under.

De mange kontrakter

Typiske kontrakter er:

 • Leasing af kopimaskine 
 • Køb af hjemmeside 
 • Lejekontrakt 
 • Ansættelsesaftaler 
 • Forsikringer 
 • Leverandøraftaler 
 • etc. 

Kontrakterne bør gennemgås og hvis det drejer sig om større forpligtelser bør man søge rådgivning eller sikre sig at alle detaljer er forstået.

Ansatte

Ansatte skal behandles korrekt. Der findes i lovgivningen en omfattende regulering af, hvordan ansatte skal behandles. De fleste ansættelsesforhold er derudover omfattet af overenskomster.

Hvis foreningen har ansatte er det vigtigt, at der rettidigt udstedes lovlige ansættelsesbeviser og ansættelseskontrakter. Bl.a. ansættelsesbevisloven bestemmer, de ansatte har krav på udbetaling af faste beløb, hvis ikke der er orden på deres papirer. Hvis foreningen har en ansat ledelse, bør det afklares om den ledende medarbejder er direktør eller almindelig ansat. Hvis lederen har karakter af direktør, skal der udarbejdes en speciel direktørkontrakt. En direktør bør normalt også udstyres med en specificeret fuldmagt, som angiver hvilke dispositioner, der kan foretages uden bestyrelsens medvirken.

Artiklen er første gang bragt d. 22-12-2014

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.