Hvornår kan kreditor fradrage sine tab på debitorer?

Når et tab er konstateret, har kreditor mulighed for at afskrive sit tab henholdsvis moms- og skattemæssigt. Der er dog mange forudsætninger, der skal være opfyldt forinden. Læs her hvilke.

Tabet skal være konstateret

Bortset fra tab på fordringer i konkursboer, i insolvente dødsboer samt ved rekonstruktion, hvor der foreligger en erklæring fra kurator, bobestyrer eller rekonstruktør om dividendens størrelse kan fradrag for tab ikke foretages for forventede tab. For at kunne fratrække et tab skattemæssigt eller momsmæssigt er det et krav, at tabet er konstateret, Et tab anses som konstateret, når:

  • kreditor har forgæves har forsøgt at inddrive fordringen via fogedretten og herved har konstateret tabet,
  • fordringen er under 3.000 kr., og fordringen trods påkrav ikke betales og videre inkassation derefter indstilles, og (som udgangspunkt) at forretningsforholdet er ophørt.
  • det ved afslutningen af konkursbo eller dødsboer eller ved akkord dokumenteres, at der ikke er opnået fuld dækning for kreditors krav.
  • en personligt drevet virksomheds faste ejendomme – såvel beboelsesejendomme som erhvervsejendomme – er solgt på tvangsauktion, uden at kreditor på tvangsauktionen har fået dækning for sit tilgodehavende,
  • debitor er ukendt.
  • debitor er forsvundet.
  • debitor tvangsopløses.

Endvidere anerkendes nu tab på fordringer over 3.000 kr. uden for konkurs og akkord m.v., og hvor tabet ikke er konstateret via fogedretten under forudsætning af, at der er foretaget en konkret vurdering af den enkelte debitors betalingsevne. Denne fradragsret forudsætter således, at Skat accepterer kreditors skøn. Procentvis nedskrivning på den enkelte debitor tillades ikke og som følge heraf tillades en procentvis nedskrivning på den samlede debitormasse heller ikke.

Det er endvidere en forudsætning, at fordringen er uomtvistet og endelig, og at der er foretaget tilstrækkeligt til fordringens inddrivelse, idet der skal være et rimeligt forhold mellem fordringens størrelse og de omkostninger, der er forbundet med inddrivelse af fordringen.

Endelig er det normalt en forudsætning, at forretningsforbindelsen med den pågældende debitor er ophørt,

Fradragstidspunkt

Både tab på debitorer og moms af tab på en debitor skal fratrækkes på det tidspunkt (i det indkomstår), tabet er konstateret jf. ovenfor.

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for juridisk rådgivning i øvrigt, er du velkommen til at kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

*” indikerer påkrævet felt

Name
Samtykke*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.