Hvornår kan et notartestamente tilsidesættes?

Når et testamente er underskrevet for en notar, er der en stærk formodning for, at testamentet er gyldigt. Det sker dog, at et notartestamente tilsidesættes af domstolene, fx fordi testator ikke var var ved sine fulde fem ved oprettelsen, eller fordi testamentet må antages at være blevet til på grund af en eller anden form for utilbørlig påvirkning.

Hvad er et notartestamente

Et testamente kan oprettes på to forskellige måneder. Enten som notartestamente eller som vidnetestamente.

Et notartestamente underskrives hos notaren, som er en afdeling af byretten, mens et vidnetestamente underskrives for 2 uvildige vidner.

Det har flere fordele at oprette et testamente som et notartestamente frem for et vidnetestamente.

Dels bliver et notartestamente registreret i testamentsregistret, og dermed er man sikker på, at testamentet kommer frem, når man afgår ved døden.

Dels er det sværere at anfægte et notartestamente end et vidnetestamente. Notaren har til opgave at kontrollere, at testator er fornuftsmæssigt i stand til at oprette testamente, og der er derfor en formodning for, at et testamente oprettet for notaren er gyldigt.

Ugyldighed af testamente

Der kan være forskellige årsager til, at et testamente er ugyldigt. Her skal som eksempler nævnes et par af disse årsager.

Et testamente er ugyldigt, hvis testator ved oprettelsen ikke var i stand til at handle fornuftsmæssigt, fx på grund af demens. I så fald siger man, at testator manglede testamentshabilitet.

Et testamente er også ugyldigt, hvis testator ved oprettelsen godt nok ikke manglede testamentshabilitet, men alligevel var sygdomssvækket, og nogen på en utilbørlig måde udnyttede svækkelsen til at få testator til at testere på en bestemt måde.

Det kan enten være, fordi testator på grund af sin svækkelse ikke helt kunne overskue testamentet, fordi testator var for svag til at modsætte sig, eller fordi testator var i et afhængighedsforhold, som gjorde, at det var svært at sige nej til at oprette testamentet.

Det er de samme ugyldighedsgrunde, der gælder for både notartestamenter og vidnetestamenter, men der skal som nævnt mere håndfaste beviser for ugyldighed til for at tilsidesætte et notartestamente.

Anfægtelse af notartestamente – et eksempel

Det er den, der ønsker at anfægte et notartestamente, som har bevisbyrden for, at testamentet er ugyldigt.

Den bevisbyrde er meget streng. Der er fra nyere tid kun nogle få domme, som tilsidesætter et notartestamente.

Men det er på den anden side ikke umuligt. Det viser fx en relativt dom, som Østre Landsret afsagde i 2021.

I den dom blev et testamente tilsidesat, selv om notaren ved påtegning på testamentet havde erklæret, at testator var i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamente.

Testator var en blind kvinde, der led af moderat til svær demens. Testamentet blev kendt ugyldigt, fordi landsretten mente, at testamentet ikke var udtryk for testators frie beslutning, men derimod var blevet til som følge af utilbørlig påvirkning og udnyttelse af testators svagelighedstilstand.

Landsretten lagde i grove træk vægt på følgende forhold:

  • Lægelige oplysninger om kvindens demens og kognitive vanskeligheder.
  • Det var en af de begunstigede i testamentet, der havde taget initiativ til testamentet, og han havde spillet en meget aktiv rolle i den forbindelse.
  • Den begunstigede var bekendt med demensen uden at videregive oplysningerne til notaren og den advokat, som udarbejdede testamentet.
  • Testamentet stak i en helt anden retning end kvindens tidligere testamentariske dispositioner. Bl.a. omgjorde testamentet kvindens tidligere ønske om at begunstige en mindefond oprettet til minde om hendes tidligere samlever gennem mange år.
  • Den begunstigede var før udarbejdelsen af testamentet flyttet ind hos kvinden for at hjælpe hende og havde kort efter indflytningen skiftet låsene.

Nogle af disse elementer var meget konkrete i den pågældende sag, mens andre også har spillet en rolle i andre sager om ugyldighed.

Hvad lægges der vægt på ved ugyldighed?

Det kan af retspraksis udledes, at der oftest vil være behov for lægelige oplysninger, som siger noget om testators mentale og fysiske tilstand. Det kan være i form af lægejournaler, udtalelser fra Retslægerådet og vidneudsagn fra læger og plejepersonale.

Der er i flere sager lagt vægt på, at testamentet afviger væsentligt fra tidligere testamentariske dispositioner, samt om testamentet er begrundet i testators personlige og familiemæssige forhold.

Der vil også generelt blive lagt vægt på, om det er testator selv, der har taget initiativ til testamentet, eller om det er den begunstigede. Det vil i den forbindelse også spille en rolle, hvor aktiv en rolle den begunstigede har haft, og om der har medvirket professionelle til udarbejdelse af testamentet.

Endelig skal nævnes, at det også tillægges vægt, om testamentet er enkelt og overskueligt, eller om der er tale om komplekse bestemmelser, som kan være vanskelige at overskue.

Der kan være mange andre overvejelser, som indgår, når domstolene skal tage stilling til, om et notartestamente skal tilsidesættes, og det vil altid afhænge af en konkret afvejning af alle disse elementer.

Hvis du har behov for rådgivning er du altid velkommen til at kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.