Persondatapolitik – Hinnerup

Oplysninger om behandling af personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Advokatfirmaet Ret&Råd Hinnerup/Jette Jessen, cvr nr.3823 6830 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. 

Du kan kontakte os på 

Bogøvej 15, Hinnerup, 

tlf. 87 64 11 12,

email: hinnerup-privat@ret-raad.dk

2. Formål og retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger for at kunne løse juridiske opgaver, og for at kunne opfylde de forpligtelser vi som advokatfirma har i henhold til love og regler.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af den opgave vi har fået, eller af den aftale, vi har indgået.

Behandlingen kan også være begrundet i:

  • at den er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse,
  • at den er nødvendig for at opfylde væsentlige interesser, der overstiger den registreredes interesser, eller
  • at den er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

Vores behandling kan undtagelsesvis også hvile på samtykke. 

Der henvises til databeskyttelsesforordningens 6, stk. 1, litra a-c og litra f, samt af artikel 9, stk. 2, litra a og f.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler både almindelige og personfølsomme oplysninger og oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser. Endvidere registrer vi cpr-numre i det omfang, vi har behov for det, eller oplysningerne indgår i de oplysninger, vi modtager fra tredjemand. 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi vil som led i en sags behandling kunne videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

Sagens øvrige parter, rådgivere for parter, syns- og skønsmænd m.v., offentlige myndigheder i det omfang det er begrundet i sagens behandling. Endvidere overlades oplysninger til it-virksomheder, ekstern bogholder mv., som advokatfirmaet har indgået databehandleraftaler med.

5. Hvor stammer de registrerede personoplysninger fra?

Vi registrerer personoplysninger, som vi har modtaget fra sagens parter, deres rådgivere, andre aktører i sagen, eller som vi har indhentet fra offentlige databaser og registre, f.eks. tinglysningssystemet og cvr-registret.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer personoplysningerne så længe det har et sagligt formål. Efter en sag er afsluttet opbevarer vi de registrerede persondata i 10 år, da der gælder en forældelsesfrist på 10 år for vores ansvar som rådgivere. Herefter slettes oplysningerne permanent. Oplysninger indhentet til opfyldelse af hvidvasklovens krav vil dog allerede blive slettet efter 5 år, da det følger af loven.

Vi er i henhold til de advokatetiske regler forpligtet til i alle sager at undersøge, om der foreligger interessekonflikt, hvorfor vi ikke sletter de oplysninger, der er nødvendige for at foretage denne undersøgelse.

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis vores behandling af personoplysninger undtagelsesvis hviler på samtykke, kan dette samtykke til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til os.

Trækkes et samtykke tilbage, har dette dog først virkning fra dette tidspunkt og  påvirker det ikke en forudgående retmæssig behandling af personoplysninger. 

8. Den registreredes rettigheder

Efter Persondataforordningen har alle registrerede personer en række rettigheder.

  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
  • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 
  • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 
  • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.