Skal kommunen betale erstatning, hvis der sker en skade pga. huller eller ujævne fliser i fortovet?

Ja, det skal kommune i mange tilfælde. Men der er en række betingelser, der skal være opfyldt. Læs om disse i denne artikel.

Det følger af lov om offentlige veje § 8, at det er vejmyndighedens (ofte kommunens) ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver.

Domstolene får af og til lejlighed til at tage stilling til den situation, hvor en person kommer til skade pga. ujævnheder eller huller i flisebelægningen på et fortov.

Et eksempel fra 2015

I et tilfælde fra 2015 faldt en person på et fortov tæt ved sit hus pga. en skæv flise. Det var i sagen oplyst, at der var en niveauforskel i flisebelægningen på mellem 3 – 5 cm. Det var for Vestre Landsret tilstrækkeligt til at idømme kommunen erstatningsansvar for forholdet (UfR.2015.248.V). 

Landsretten lagde vægt på, at en niveauforskel på 3 – 5 cm oversteg den bagatelgrænse, som man må acceptere. Landsretten lagde endvidere vægt på, at den skæve flise havde ligget på stedet i længere tid, og kommunen kunne derfor have opdaget flisen og rettet den ved blot et lejlighedsvist tilsyn med kommunens fortove.

Landsretten slog fast, at det ikke er tilstrækkeligt, at en kommune kun efter borgerhenvendelser holder øje med forhold, der kan være til fare for borgerne. Dette skal kommune også gøre af egen drift. 

Landsretten dømte kommunen erstatningsansvarlig for den faldulykke, der var sket. 

Et eksempel fra 2017

Det gjorde Vestre Landsret derimod ikke i en anden sag fra 2017 (UfR.2017.3027.V). Her faldt en person under en løbetur, idet hans ene fod ”blev bremset” ved at ramme et hul i flisebelægningen. Det var under sagen oplyst, at en flise i fortovet havde en afskalning, der gav en niveauforskel på ca. 3 cm. Det var i sagen oplyst, at en frostsprængning hurtigt kan udvikle sig. Landsretten anså det ikke for bevist, at skaden på flisen på ulykkestidspunktet havde medført en sådan niveauforskel eller i øvrigt var af en sådan karakter, at fortovet frembød en større fare, end hvad fodgængere måtte påregne et sted som det omhandlede.

Landsretten frifandt derfor kommunen for erstatningsansvaret.

En konkret vurdering

Disse domme – og retspraksis i øvrigt – viser, at det altid er en konkret vurdering, der skal foretages, for at finde ud af om fliserne eller fortovet er i forsvarlig stand. Det fremgår, at der er en vejledende praksis, hvorefter huller og niveauforskelle på mindre end 3 cm som udgangspunkt ikke er et uforsvarligt forhold.

Hvis du er udsat for en faldskade på et fortov, er det vigtigt, at du sikrer dig dit bevis ved at tage fotos af stedet og sikrer dig navne og telefonnumre på eventuelle vidner. Desuden skal du anmelde ulykken til kommunen. Endelig skal du opsøge skadestue og din læge, så dine gener og din skade kan blive beskrevet. 

Du kan få hjælp til en erstatningssag hos din Ret&Råd Advokat, hvis du kommer til skade ved en faldulykke. Du kan også se mere om emnet her.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.