Er konflikten gået i hårdknude? Prøv mediation

Mediation – eller retsmægling, som det også hedder er en effektiv og konstruktiv måde at løse en konflikt på.

Hvornår kan man benytte sig af retsmægling?

Erfaringerne viser, at selv sager, hvor konfliktniveauet ved sagens start har været højt – så højt at parterne næsten ikke har kunnet være i samme lokale – efter timers drøftelser ender i en konstruktiv og fornuftig resultatorienteret aftale.

I alle retssager der er anlagt ved danske domstole, er der mulighed for retsmægling. Parterne skal blot være enige om, at anmode Retten om, at sagen oversendes til retsmægling med henblik på at parterne selv forsøger at finde en løsning på deres konflikt. Mediator vil herefter relativt hurtigt indkalde parterne til et møde, så det tidsmæssigt vil være uden betydning af oversende sagen til mediator. Tværtimod vil der være mulighed for, at sagen kan løses langt hurtigere, end hvis sagen skulle berammes ved domstolene.

Konfliktløsningsmetoden er helt almindelig og anerkendt, også i udlandet, før den blev indført i det danske retssystem. Konfliktløsningsmetoden er ikke knyttet til bestemte typer sager, men er noget, der kan bruges uanset konflikten, uanset om det er private sager eller i erhvervsforhold, og uanset om der er 2 eller flere parter. Konflikten løses i en forhandlingsproces, hvor parterne bistås af en upartisk mediator.

Sådan foregår retsmægling

En forståelse af den andens situation er ikke det samme, som at man accepterer den andens forklaring, men det er ofte et skridt i den rigtige retning, for at nå til en forståelse af konflikten og en mulighed for at komme nærmere en løsning.

Har Retten sendt sagen til retsmægling efter parternes ønske, indkalder retsmægleren eller mediatoren til et møde mellem parterne. Det kan synes ganske grænseoverskridende at skulle mødes med sin modpart til en uformel samtale, og ofte kan man tænke, at det er umuligt at nå nogen løsning, da parterne har et meget højt konfliktniveau. Men erfaringerne, dels fra udlandet, og dels fra danske domstole, viser at konfliktløsningsmetoden er særdeles effektiv, og at en meget høj procentandel af alle sager løses gennem forhandlingsprocessen med mediator, som upartisk inspirerer parterne til en beskrivelse af problemerne og drøftelse af individuelle løsningsmuligheder. Gennem dialog og forhandlinger når parterne herefter meget ofte frem til en bedre løsning af konflikten, end hvis sagen var gennemført ved en almindelig retssag.

Når mediationen starter op, sker det i en uformel dialog, hvor retsmægleren ved mødets opstart gør klart, at der er tale om en frivillig mediation og at alle oplysninger, der kommer frem under mediationen, er fortrolige og ikke vil kunne bruges ved en evt. senere retssag.

Under mediationen har parterne uformel og fri adgang til at drøfte alle forhold, der kan have betydning for konflikten og ikke kun forhold direkte omkring konflikten. Der er afsat god tid til mødet, så alle facetter af konflikten og forhold i den forbindelse grundigt kan drøftes.

Mediator vil under mødet sikre, at begge parter lytter til hinanden, og at begge parter forstår, at der måske er en anden sandhed, der er lige så rigtig, som den man selv sidder med, og at sandheden således har flere sider, afhængig af hvor man står i konflikten. En forståelse af den andens situation er ikke det samme, som at man accepterer den andens forklaring, men det er ofte et skridt i den rigtige retning, for at nå til en forståelse af konflikten og en mulighed for at komme nærmere en løsning. Parterne har således under mødet mulighed for at se sagen i et mere nuanceret lys, end da sagen startede.

Mediation giver mulighed for en løsning funderet på et nuanceret billede

Hvis du står i en konflikt, der er på grænsen til en retssag, eller der er udtaget stævning i en sag, uanset konflikttypen, så kan du med fordel foreslå din modpart, at sagen oversendes til en retsmægler, så I hurtigt og effektivt kan få lukket konflikten til gavn for begge parter/de involverede parter.

Mediator vil under mødet have mulighed for at holde separate møder med hver af parterne, hvis der er behov for det, og der er mulighed for, hvis man har sin advokat med til mediationen, at holde et afklarende møde med sin egen advokat. Det er parterne selv, der indgår aftalen om løsning af en konflikt. Herved får parterne ejerskab til løsningen, og det er ofte en løsning, som er langt bedre for begge parter, end hvis sagen var overgået til Retten, der alene kunne tage en juridisk vinkel på sagen og alene ud fra en kort fremstilling fra parternes advokater, og ikke med det nuancerede billede, som der er mulighed for under en mediation.

Erfaringerne viser, at selv sager, hvor konfliktniveauet ved sagens start har været højt – så højt at parterne næsten ikke har kunnet være i samme lokale – efter timers drøftelser ender i en konstruktiv og fornuftig resultatorienteret aftale.

Såfremt mediationen ikke lykkes, vil mediator sende sagen tilbage til Retten, og parterne kan herefter fortsætte retssagen. De oplysninger, der er fremkommet under mediationen, kan ikke bruges under retssagen. Skulle den ene part fremkomme med oplysninger, vil dommeren se helt bort fra disse oplysninger. Det vil have negativ virkning på sagens resultat, hvis fortrolige oplysninger fremkommer under retssagen.

Hvis du står i en konflikt, der er på grænsen til en retssag, eller der er udtaget stævning i en sag, uanset konflikttypen, så kan du med fordel foreslå din modpart, at sagen oversendes til en retsmægler, så I hurtigt og effektivt kan få lukket konflikten til gavn for begge parter/de involverede parter.

Mediation kan bruges ved alle typer konflikter. Også i konflikter hvor parternes konfliktniveau er højt, kan der ofte findes løsninger, som parterne end ikke havde tænkt mulige eller forestillet sig. Det kræver blot at begge parter ønsker at få afsluttet konflikten og er positivt indstillet ved mødets start.

Har du brug for hjælp? Find din lokale Ret&Råd-advokat, eller læs mere om mediation og konfliktløsning på vores hjemmeside.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.