Virksomhedsformer: Personlig virksomhed eller selskab

Beslutningen om valg af virksomhedsform er kompliceret, og det kan være svært at finde ud af, om man skal vælge at stifte et selskab eller en enkeltmandsvirksomhed. Risikoprofil, specialisering, finansiering og mange andre forhold har betydning for valget om, hvorvidt det skal være et selskab eller ej. Mulighederne er mange, og om du opretter et selskab eller en anden virksomhedsform er afgørende for succes.

Beslutningen om valg af virksomhedsform er kompliceret, og det kan være svært at finde ud af, om man skal vælge at stifte et selskab eller en enkeltmandsvirksomhed. Risikoprofil, specialisering, finansiering og mange andre forhold har betydning for valget om, hvorvidt det skal være et selskab eller ej. Mulighederne er mange, og om du opretter et selskab eller en anden virksomhedsform er afgørende for succes.

Enkeltmandsvirksomhed

Ret&Råd Advokater rådgiver om valg af virksomhedsform – vi hjælper dig bl.a. med at vurdere, om du skal oprette en enkeltmandsvirksomhed eller et selskab.

En enkeltmandsvirksomhed adskiller sig fra selskaber i og med, at den kun har én ejer. Du kan kun bruge virksomhedsformen, hvis du skal eje din virksomhed alene. Enkeltmandsvirksomheden er identisk med sin ejer. Virksomhedens aktiver tilhører ejeren. Ejeren hæfter personligt for, at virksomheden opfylder sine forpligtelser over for andre med alt, hvad han eller hun ejer og har.

Interessentskab – I/S

Et interessentskab har to eller flere ejere. Du kan kun bruge virksomhedsformen, hvis du skal eje din virksomhed sammen med andre og dermed gøre det til et selskab. Interessentskabet er ikke identisk med sine ejere. Ejerne hæfter dog ligesom ejeren af en enkeltmandsvirksomhed personligt og derudover solidarisk – én for alle og alle for én – for at virksomheden opfylder sine forpligtelser over for andre.

Anpartsselskab – ApS

Et anpartsselskab har en eller flere ejere og kan ligesom interessentskab betegnes som et selskab. Du kan både bruge anpartsselskabet, hvis du skal eje dit selskab alene, eller hvis du skal eje det sammen med andre. Anpartsselskabet er ikke identisk med sine ejere. Det er en selvstændig juridisk person. Ejerne hæfter ikke personligt for, at selskabet opfylder sine forpligtelser. De hæfter kun med den selskabskapital, de har indskudt.

Aktieselskab – A/S

Et aktieselskab har en eller flere ejere og kan ligeledes betragtes som et selskab. Du kan derfor både bruge aktieselskabet, hvis du skal eje din virksomhed alene, eller hvis du skal eje det sammen med andre. Aktieselskabet er ikke identisk med sine ejere. Det er en selvstændig juridisk person. Ejerne hæfter ikke personligt for, at selskabet opfylder sine forpligtelser. De hæfter kun med den selskabskapital, de har indskudt.

Kommanditselskab – K/S

I et kommanditselskab hæfter en enkelt deltager, komplementaren, med hele sin formue for kommanditselskabets forpligtelser. En eller flere deltagere, kommanditisterne, hæfter alene med deres indskud.

Partnerselskab – P/S

Et partnerselskab, eller et kommanditaktieselskab, er eksempelvis et selskab, som driver erhvervsvirksomhed i kommanditselskabsform, og hvor komplementaren er et aktieselskab, jf. selskabslovens § 5, nr. 21. Selskabsretligt er partnerselskabet reguleret i selskabsloven med faste strukturer for vedtægter, bestyrelse, minoritetsbeskyttelse, kapitalforhold m.v. Skatteretligt behandles partnerselskabet som et kommanditselskab, hvilket betyder, at selskabet som sådan ikke betaler skat. Skattepligten og dermed forholdsvis fradragsret påhviler eller tilkommer den enkelte deltager.

Andelsselskab – a.m.b.a.

Et andelsselskab/andelsforening er et interessentskab jf. lov om visse erhvervsdrivende virksomheder §1, stk. 2, et kommanditselskab jf. § 2, stk. 2 eller en virksomhed med begrænset hæftelse jf. § 3.  Virksomheden (andelsselskabet) skal have til formål at fremme deltagernes fælles interesse, da deltagerne skal fremme selskabets drift som aftagere, leverandører og lignende. Virksomhedens (andelsselskabets) overskud skal, ud over almindelig forretning ad den indskudte kapital, fordeles mellem medlemmerne i henhold til deres andel i omsætningen eller blive stående i andelsselskabet.

Foreninger

En forening er en sammenslutning med en vekslende medlemskreds med henblik på at opnå et fælles formål. Begrebet dækker over en lang række forskelligartede former for sammenslutninger. Der findes både erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende foreninger. Erhvervsdrivende foreninger er i forhold til andre selskabsformer et godt alternativ til drift af virksomhed. Ikke-erhvervsmæssige eller ideelle foreninger anvendes i en mangfoldighed af sammenslutninger, hvor mennesker går sammen om en fælles aktivitet f.eks. en sportsforening.

Fonde

En fond er en selvejende institutioner. Der er ingen udenforstående, der ejer dem. En fond skal have et særskilt formål. Fonden skal have tilstrækkelige aktiver til at kunne varetage sit formål. Aktiverne skal være definitivt udskilt fra stifterens formue. Fondens midler må aldrig kunne tilbageføres til stifteren eller dennes nærtstående. Fonden skal have en ledelse, der er uafhængig af stifteren. Ved en almindelig fond forstås, at dens virksomhed ikke er erhvervsdrivende. Ved en erhvervsdrivende fond forstås, at dens virksomhed er erhvervsdrivende.

Holdingselskaber

Valget af virksomhedsform bestemmes også af hensyn til de skatteretlige regler, der med sin kompleksitet kræver indgående overvejelser. Det kan derfor være relevant at etablere en koncern med et holdingselskab og datterselskaber.

Generationsskifte

Der bør ved valget ofte overvejes spørgsmål om afhændelse af selskabet ved overdragelse af virksomheden, ved salg eller ved generationsskifte.

Selskabsstrukturer

Ingeniørvirksomheder: Vi har for en ingeniørvirksomhed etableret et samarbejde mellem en etableret ejerkreds og ny ejer/investor. Virksomheden blev overført fra et gammelt selskab til et nyt, hvori den nye ejer blev ansat som direktør. Han købte sig via et, af ham selv ejet, holdningsselskab en ejerandel i det nye selskab. Der blev udarbejdet vedtægter for det nye selskab, aktionæroverenskomst, direktørkontrakt, forretningsorden for bestyrelsen og instruks for direktionen.

Tandlægevirksomheder: Vi har for en tandlægevirksomhed, som en tandlæge gennem flere år har drevet med betydelig succes, og hvori en nyuddannet tandlæge ønskede at indtræde, etableret et fælles driftsselskab/aktieselskab, som skulle ejes af tandlægerne i fællesskab. Der blev udfærdiget en finansieringsaftale med sikkerheds- og lånedokumenter, aktionæroverenskomst og samarbejdsaftale med bestemmelser om overskudsdeling, et ejendomsselskab, som ejer af den ejendom, hvori klinikken bliver drevet, lejekontrakt og holdingselskaber for begge tandlæger.

Dyrlæger: Vi har for syv dyrlæger med klinikker forskellige steder i landet, og hvor en ny dyrlæge skulle indtræde, etableret driftsselskaber for hver af klinikkerne, holdingselskaber for hver af dyrlægerne, direktørkontrakter, en ejeraftale om overskudsdeling og et ejendomsselskab.

Foreninger og Fonde: Vi har for flere foreninger etableret fonde, der har skullet eje foreningernes faste ejendomme og været ansvarlig for alle deres erhvervsmæssige aktiviteter. Hermed skaber man en klar adskillelse mellem foreningens erhvervsmæssige aktiviteter i fondene for, hvilke der skal ske beskatning, afregnes moms og aflægges regnskab, og foreningens kulturelle, idrætsmæssige og andre aktiviteter, i hvilke offentligheden ikke ud over medlemskredsen behøver at have indsigt. Foreningerne bevarer ved at have retten til at udpege flertallet af fondenes bestyrelser indflydelsen på de værdier, så de fortsætter med at være knyttet til foreningerne.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.