Status på Familieretshuset

Med virkning fra 1. april 2019 trådte et nyt Familieretssystem i kraft. Statsforvaltningen blev nedlagt, og i stedet blev Familieretshuset oprettet med afdelinger rundt om i Danmark. Hvordan er det gået?

Erfaringerne med det nye familieretssystem er fortsat sparsomme.

Men det er indtrykket, at medarbejderne i Familieretshuset har brugt et stykke tid på at finde sig tilrette i det nye system. Dette har betydet, at sagerne i de forskellige Familieretshuse er blevet behandlet noget forskelligt i opstartsfasen.

Lange Ventetider

Det er indtrykket, at medarbejderne i Familieretshuset har brugt et stykke tid på at finde sig tilrette i det nye system. Dette har betydet, at sagerne i de forskellige Familieretshuse er blevet behandlet noget forskelligt i opstartsfasen.

På nuværende tidspunkt har det nye system medført lange ventetider. Det er ikke usædvanligt at vente 2-3 mdr. på en indkaldelse til første møde i Familieretshuset. Da første møde alene er et afklaringsmøde, venter parterne ofte 2-3 mdr. på, at der kan afholdes en børnesamtale, hvorefter der igen er ventetid til et opfølgende møde.

Skal sagen oversendes til Familieretten, går der yderligere tid, før Familieretshuset får sagen oversendt. Det er derfor ikke usædvanligt, at der kan op til ½ år fra, at forældrene har søgt om hjælp i Familieretshuset til, at sagen oversendes i Retten.

En anden problematik er den såkaldte reflektionsperiode. Reflektionsperioden har i de sager, som er problemfyldte, og hvor forældrene ikke kan finde en løsning, betydet en 3 mdr. forlængelse af den oprindelige sagsbehandlingstid, idet parterne ikke kan opstarte en sag i Familieretshuset, før reflektionsperioden er udløbet (se mere om reflektionsperioden sidst i denne artikel).

Sager, der afgøres i Familieretshuset og som påklages til Familieretten, behandles på skriftligt grundlag.

Sager, som Familieretshuset ikke kan træffe afgørelse i men sender direkte til Familieretten, behandles som almindelige retssager, hvor der udveksles processkrifter, og hvor parterne skal give møde i Retten.

Sager der behandles på skriftligt grundlag, kan man som udgangspunkt ikke ansøge om fri proces til, idet der her er tale om en forenklet sagsproces. Derimod kan der ansøges om fri proces i sager, som overgår direkte til afgørelse.

Der er ingen tvivl om, at alle brugere af det nye system har haft en indlæringsperiode, som har været lang, og som har medført fejl og lange sagsbehandlingstider.

Rådgivning mangler

Det er indtrykket, at Familieretshuset ikke formår at rådgive tilstrækkeligt om, hvordan systemet fungerer. Dette betyder, at opstår tvivl om, hvordan en sag behandles. Erfaringen er også, at man kan have flere sager i systemet, som verserer efter forskellige regler og som gør, at det bliver svært for forældrene at navigere i sagstyperne, når disse overgår til Familieretten.

Der er ingen tvivl om, at alle brugere af det nye system har haft en indlæringsperiode, som har været lang, og som har medført fejl og lange sagsbehandlingstider.

Hvordan fungerer Familieretshuset?

Det politiske mål med det nye system har været, at børnene i brudte familier skal sættes i centrum og, at der skal sættes mere fokus på børnenes trivsel i et skilsmisseforløb. Børnene skal inddrages i processen, og der skal ydes forældrene rådgivning og støtte til et bedre samarbejde omkring børnene.

Der er oprettet børneenheder i Familieretshuset for at styrke børnenes stemme, og alle børn tilbydes en kontaktperson, som børnene som udgangspunkt skal kunne støtte sig til under processen.

Alle ansøgninger i familieretlige sager starter via Familieretshuset. Dette gælder både sager om separation og skilsmisse, og sager vedrørende børn herunder bopæls-, forældremyndigheds- og samværssager.

Elektronisk ansøgning

Ansøgningen sker elektronisk ved udfyldelse af de ansøgningsskemaer, som ligger på Familieretshusets hjemmeside. Såfremt man ikke har Nem-id og dermed kan ansøge via Familieretshusets hjemmeside, skal man anmode om en særlig tilladelse til at indsende ansøgninger i Familieretshuset.

Når ansøgningen er modtaget i Familieretshuset screenes sagen. Sagerne screenes ud fra de udfyldte ansøgningsskemaer i 3 kategorier, som populært kaldes grønne, gule og røde sager.

  • De grønne sager er sager, der umiddelbart kan løses i Familieretshuset, idet der ikke er konflikt.
  • De gule sager er sager med mindre konflikt, som også håndteres af Familieretshuset.
  • De røde sager er sager, som anses for så konfliktfyldte, at de bør videresendes til Familieretten.

Alle sager starter med et afklaringsmøde i Familieretshuset. Dette møde afholdes ikke af en jurist, men typisk i børnesagerne af en børnesagkyndig, som skal drøfte sagen med forældrene for at afklare, om der kan findes en mindelig løsning i sagen. Såfremt forældrene ikke i dette møde med den børnesagkyndiges hjælp selv løser sagen, indhentes der udtalelser fra børnenes institutioner, og sagen udsættes på en børnesamtale, såfremt barnet er omkring skolealderen.

Herefter indkaldes forældrene på ny, og i dette næste møde har man endnu engang mulighed for at benytte sig af Familieretshusets tilbud om hjælp til selv at løse sagen. Såfremt dette ikke lykkes, vil sagen efter dette møde blive fremsendt til Familieretten.

Reflektionsperioden er på 3 måneder

Såfremt uenighederne omkring børnene opstår i forbindelse med en skilsmisse, er der indført en reflektionsperiode på 3 mdr. med en række tilbud til forældrene, som har det formål at skabe forståelses for børnenes situation i en skilsmisse.

Reflektionsperioden betyder, at der ikke kan bevilges skilsmisse før efter de 3 mdr. er gået, og forældrene har taget imod de tilbud, der kommer fra Familieretshuset i forbindelse med bruddet. Forældrene har delt bopæl i reflektionsperioden, og der kan ikke startes sager op vedrørende børnene i nævnte periode.

Er du i tvivl om, hvordan din sag skal behandles i Familieretshuset, vil du kunne søge rådgivning hos din Ret&Råd Advokat.

Læs mere i denne artikel om samværssager i Familieretshuset eller denne historie om, hvad det indebærer, at ens barn får en kontaktperson i Familieretshuset.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.