Privat skifte

Når et dødsbo skal behandles, kan arvingerne vælge, at det sker ved privat skifte. Dog er der en række betingelser, der skal være opfyldt for at gennemføre privat skifte. Få overblik over, hvilke betingelser, der er tale om, og hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker privat skifte.

Hvad betyder privat skifte af dødsbo?

Et privat skifte af et dødsbo betyder, at dødsboet behandles af boets arvinger uden indblanding fra en bobestyrer udpeget af Skifteretten. 

At et dødsbo behandles som privat skifte betyder dog ikke, at arvingerne skal behandle boet alene. Ofte sker behandlingen med bistand fra en dødsboadvokat.

Hvornår kan et bo behandles som privat skifte?

Der er overordnet 5 betingelserne, der skal være opfyldt for, at et bo kan behandles som privat skifte:

  1. Alle arvinger skal være enige om privat skifte. Ønsker blot én arving at boet behandles af en bobestyrer, er det ikke muligt at skifte privat. Dette indebærer således også, at der skal være enighed blandt boets arvinger om, hvad der skal ske i boet – hvem der skal have udlagt hvad, hvordan boets aktiver skal sælges osv. Der er ikke noget til hinder for at få boet udleveret til privat skifte og hvis det på et tidspunkt i forløbet viser sig, at der ikke kan opnås enighed om at anmode om, at boet overgår til bobestyrerbehandling. Det at én af boets arvinger er umyndig forhindrer ikke et privat skifte. Der vil i så fald blot blive beskikket en skifteværge for pågældende, der herefter tiltræder anmodningen om privat skifte. En legatar hverken kan eller skal deltage i spørgsmålet om, hvorledes boet skal behandles.
  2. Arvingerne skal i forbindelse med udleveringen af boet til privat skifte erklære, at boets aktiver antages at være tilstrækkelige til at dække boets passiver/gældsforpligtelser. Er boet insolvent, skal det behandles af en autoriseret bobestyrer.
  3. Mindst én af boets arvinger skal kunne optræde under det private skifte uden at være repræsenteret ved værge/skifteværge samt være solvent. Der skal i forbindelse med boets udlevering til privat skifte underskrives en såkaldt solvenserklæring. Baggrunden herfor er, at arvingerne ved det private skifte hæfter for dødsboets gæld. Det skal dog bemærkes, at der i tilfælde af, at boet måtte vise sig at være insolvent, er mulighed for at ”bakke ud”. Det kræver imidlertid, at arvingerne kan ”levere dødsboet tilbage”.
  4. Mindst én arving i boet skal have hjemting her i landet. Bor alle arvinger i udlandet, vil boet dog fortsat kunne skiftes privat. Dette vil imidlertid forudsætte, at der stilles sikkerhed for boafgifternes betaling. Bor en enkelt arving i udlandet vil denne kunne lade sig repræsentere i boet af en arving, der har hjemting her i landet.
  5. Endelig er det et krav, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod privat skifte. Dette er en bestemmelse, der meget sjældent anvendes, men vil kunne anvendes, hvis skifteretten f.eks. vurderer, at der er væsentlig risiko for, at boets legatarer eller kreditorer ikke vil blive dækket ved privat skifte, at arvingerne ikke vil fordele arven korrekt, at der ikke vil blive betalt skat og afgift i boet eller lign.

Er ovennævnte 5 betingelser opfyldt vil boet kunne udleveres til privat skifte. Privat skifte forudsætter dog også, at afdøde ikke ved testamente måtte have forhindret privat skifte ved f.eks. at anføre, at boet skal behandles som bobestyrerbo ved en bestemt bobestyrer.

Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker at skifte et dødsbo privat?

Det første der skal ske i forbindelse med privat skifte er, at boet skal udleveres, så det er muligt at råde i boet. Dette sker ved at sende en anmodning om boets udlevering til Skifteretten. På www.domstol.dk kan du finde de relevante blanketter, herunder selve anmodningen, solvenserklæringen samt blanket til brug for indrykning af proklama i Statstidende.

I forbindelse med boets udlevering betales en retsafgift på 1.500 kr. Viser det sig ved boets afslutning, at boets formue overstiger 1,5 mio. kr. betales yderligere 9.000 kr. i retsafgift.

Når boet er udleveret til privat skifte skal arvingerne endvidere senest 6 måneder efter boets udlevering indlevere en såkaldt åbningstatus i boet. En åbningstatus er en opgørelse over boets aktiver og passiver pr. dødsdagen.

Derudover skal arvingerne i det private skifte i forbindelse med boets slutning indlevere en såkaldt boopgørelse. Den seneste skæringsdag der kan anvendes i boet er 1-årsdagen for dødsfaldet. Dette betyder med andre ord, at boet skal sluttes senest 1 år fra dødsfaldet. Alternativt vil boet overgå til bobestyrerbehandling. Dog er der i sjældne tilfælde mulighed for at få en kortere fristforlængelse. Dette kræver skifterettens godkendelse.

Er boet skattepligtigt skal der i forbindelse med boopgørelsen endvidere indleveres en selvangivelse. 

Har du et spørgsmål til vores advokater?

*” indikerer påkrævet felt

Navn
Postnummer*
Samtykke*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.