Forældelse

Forældelsesregler og reklamation spiller en væsentlig rolle i entrepriseforhold. Krav som følge af mangler forældes som hovedregel senest 5 år efter arbejdets aflevering, og der skal reklameres inden rimelig tid.

Forældelse og reklamation i entrepriseforhold

Forældelsesregler og reklamation spiller en væsentlig rolle i entrepriseforhold. Krav som følge af mangler forældes som hovedregel senest 5 år efter arbejdets aflevering, og der skal reklameres inden rimelig tid.

Reglen om forældelse i entreprise fremgår af AB 18 § 55, som er almindeligt gældende, når et AB-Systemets almindelige vilkår er vedtaget. Bygherrens krav mod entreprenøren som følge af mangler skal fremsættes senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren.

Ved siden af AB-systemets forældelsesregel gælder forældelseslovens almindelige forældelsesregler. 

Læs mere om AB-systemet på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Bygherrer og forældelse

Bygherren kan derudover kun påberåbe sig mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig meddelelse om manglerne inden rimelig tid efter, at manglerne er opdaget eller burde være opdaget. 

En bygherre skal straks reklamere overfor entreprenøren, hvis han opdager eller burde have opdaget mangler. Ved for sen reklamation fortaber bygherren sine mangelindsigelser. Reklamation findes normalt ikke at være sket inden rimelig tid, hvor reklamation sker 6 måneder efter at en mangel kunne konstateres.

Forældelse indtræder i henhold til forældelsesloven senest 10 år efter afleveringstidspunktet.

AB-Systemets 5-årige forældelsesregel gælder ikke forbrugerforhold, og når AB-forbruger er vedtaget. Forældelseslovens forældelsesfrister på 3 og 10 år gælder altid i forbrugerforhold.

Når en mangel er forældet, og reklamation ikke er sket rettidigt, bortfalder bygherrens krav for mangler mod entreprenøren.

Forældelse og frister

Forældelseslovens almindelige forældelsesfrist på 3 år begynder at løbe fra tidspunktet, hvor en mangel er opdaget eller burde være opdaget. Hvis der er reklameret rettidigt inden AB-Systemets 5-års frist, kan manglen påberåbes ud over de 5 år, men senest i 3 år efter, at manglen er opdaget eller burde være opdaget.

Forældelsen afbrydes, og der løber nye frister i henhold til forældelsesloven, når entreprenøren overfor bygherren udtrykkeligt eller ved sin handlemåde erkender sin forpligtigelse, eller når bygherren foretager retslige skridt mod entreprenøren med henblik på at erhverve dom, voldgiftskendelse eller anden bindende afgørelse, der fastslår kravets eksistens og størrelse og forfølger disse skridt inden rimelig tid.

Er der inden forældelsesfristens udløb iværksat syn og skøn, eller er der mellem parterne indledt forhandlinger om mangler, suspenderes forældelsesfristen, hvorefter forældelse af kravet mod entreprenøren tidligst indtræder 1 år efter skønsforretningens eller forhandlingernes afslutning.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

*” indikerer påkrævet felt

Navn
Postnummer*
Samtykke*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.