Sådan er reglerne for glatføre

Vinteren er kommet – og med vinteren kan følge sne og is. Det giver nogle pligter til ejere af fast ejendom.

Pligten til at rydde

Som privat grundejer – det gælder både som ejer af parcelhus, ejerlejlighed eller andelsbolig – har du pligt til at rydde på fortovet, i indkørsel, havegang og på trapper foran ejendommen, samt på andre fælles arealer, hvor det er almindeligt, at der færdes mennesker, f.eks. hvor der hentes dagrenovation.

Derudover skal du forebygge glatføre ved at strø grus, salt eller lignende. Du har også pligt til at sørge for, at der ikke hænger løse istapper, eller ligger sne på taget, der kan falde ned i hovedet på forbipasserende.

Du skal rydde sneen med videre væk så tidligt som muligt. Pligten gælder alle dage mellem kl. 7.00 og 22.00 – dog kan du vente til kl. 8.00 om søndagen. Hvis der falder sne, mens du er på arbejde, kan du dog ikke bruge det som undskyldning til at tage tidligt fri – du må nemlig gerne vente med at rydde, til du kommer hjem fra arbejde.

Du kan risikere, at myndighederne rydder sneen på din regning, hvis du flere gange forsømmer din rydningspligt.

Hvis andre kommer til skade som følge af, at du har forsømt din pligt, kan du blive erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Der bliver hvert år ført retssager om erstatningskrav efter manglende eller utilstrækkelig glatførebekæmpelse. Når domstolene skal vurdere, om en grundejer er erstatningsansvarlig for en glideskade, vurderer domstolene de konkrete omstændigheder i sagen. 

En dom som eksempel på erstatningsansvar

En dom 2016 fra Højesteret er et eksempel på det (UfR 2016.3327H). 

En person var faldet på en privat fællesvej, hvor der ikke var glatførebekæmpet og derfor glat, og personen pådrog sig en personskade. Byretten og Vestre Landsret fandt at grundejeren var erstatningsansvarlig. 

Sagen for Højesteret angik især spørgsmålet om, hvorvidt grundejerforeningen også var erstatningsansvarlig og skulle friholde grundejeren fra at betale erstatning til skadelidte. 

Højesteret fandt at dette var tilfældet. Grundejerforeningen var ud fra en fortolkning af grundejerforeningens egne vedtægter forpligtet til at forestå snerydningen og glatførebekæmpelsen i området. Dermed var rundejeren fri for at betale erstatning, idet grundejerforeningen skulle betale erstatningen. 

De konkrete omstændighed kan føre til, at grundejeren alligevel ikke bliver erstatningsansvarlig som følge af en glideskade, selvom grundejeren ikke har ryddet, som netop beskrevet.

En dom som eksempel på ikke erstatningsansvar

En dom fra Vestre Landsret fra 2019 er et eksempel på det (FED 2019.23V).

En person var gledet på et gangareal ud for sin bolig, hvor ejeren af ejendommen havde pligt til at glatførebekæmpe. Der var ryddet sne og saltet om morgenen. Det fortsatte med at sne, og der var kraftig snefygning. På grund af vejrforholdene blev der først ryddet sne og saltet næste morgen. Skadelidte gled på gangarealet om eftermiddagen på førstedagen.

Selvom der egentlig er pligt til at glatførebekæmpe, også om aftenen, gjorde vejrforholdene, herunder den kraftige snefygning, at retten fandt, at grundejeren i tilstrækkeligt omfang opfyldte sin pligt til snerydning og glatførebekæmpelse, da man genoptog rydningen dagen efter om morgenen. Det har formentligt spillet ind, at man fandt, at yderligere glatførebekæmpelse ikke ville have haft virkning på grund af det voldsomme vejr.

Hvis der sker en glideskade

Hvis du som grundejer bliver mødt med et erstatningskrav som følge af en glideskade, skal du anmelde det til din ansvarsforsikring. Forsikringsselskabet kan herefter vurdere skaden, og om du som grundejer er erstatningsansvarlig. Hvis du er det, skal forsikringsselskabet betale erstatningen til skadelidte.

Hvis du omvendt selv er ude for en glideskade som følge af glatte forhold, er det vigtigt, at du sikrer dig beviser ved at tage foto af stedet og få navn og telefonnummer på vidner. Desuden skal du søge læge eller skadestue så hurtigt som muligt, så dine skader kan blive ført til journalen. Derudover skal du hurtigt kontakte grundejeren og fremsætte dit erstatningskrav.

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller brug for yderligere rådgivning, så kontakt din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.