Ret&Råd Advokater Djursland Grenaa Ret&Råd Advokater Djursland Grenaa

Ret&Råd Advokater Djursland

Stationsplads 2 8500 Grenaa

E-mail: djursland@ret-raad.dk Telefon: +45 70 27 84 84 Sikker e-mail: djursland@ret-raad.dk CVR: 36 32 87 62

Kontorinformation

Ret&Råd Djursland

Hos Ret&Råd Djursland yder vi kompetent rådgivning til alle. Vi er derfor den oplagte samarbejdspartner inden for alle områder for private, offentlige myndigheder og erhvervslivet.

Vores advokater arbejder med forskellige speciale områder, hvilket sikrer, at kunden altid får rådgivning på højeste niveau.

Vi træffes på vores kontor i Grenaa, eller efter aftale i Rønde.

Åbningstider: Mandag-torsdag: 08:00-16:00 Fredag: 08:00-12:00

Vores seneste artikler

Sådan forløber civile retssager

Tv-serier og film om retssager har tit ubehagelige forløb fyldt med drama, men virkeligheden er for det meste mere positiv. Hvad foregår der egentlig i en civil retssag? Læs med her.
Af Tina Møller Advokat

Ulykkesforsikringer - er du dækket godt nok?

Er du kommet til skade og har skaden betydet, at du ikke længere fungerer, som du har gjort tidligere? Hvis ja, er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan du er forsikringsdækket.
Af Tina Møller Advokat

Hvordan er jeg dækket ved skybrud?

Med de mange skybrud som har ramt landet de sidste år, er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan du er dækket, hvis det rammer dit eget hus. Udgangspunktet er, at din normale husforsikring dækker ved skybrud, men der er en række undtagelser.
Af Tina Møller Advokat

Psykiske arbejdsskader og erstatning

Hvis du i forbindelse med dit arbejde får en psykisk skade, så kan dette i nogen tilfælde anerkendes som en ulykke, som kan berettige til erstatning.
Af Tina Møller Advokat

Adoptionssagen med den ukrainske rugemor er principiel

Som vi beskrev i en tidligere artikel, har Højesteret for nyligt taget stilling til i en meget kontroversiel sag, hvor der blev afsagt dom den 16. november 2020. Sagen rejste spørgsmålet om, hvad der skal vægtes højest - retten til et familieliv, eller beskyttelsen mod, at børn bliver en handelsvare?
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Huskeliste for virksomheden op til jul og årsskifte

Der er en række områder, som virksomheder bør være opmærksom på, nu hvor vi nærmer os årsskiftet. Bliv klog på skattereglerne for julegaver til medarbejderne og datoen for indbetaling af pension.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Hvordan står din medejer, hvis du dør?

Hvis man ikke tager stilling til, hvad der f.eks. skal ske med ens kapitalandele i et selskab, når man dør, risikerer de øvrige medejere, at det er den afdøde ejers ægtefælle og børn, der overtager kapitalandelene i selskabet.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Kender du reglerne for køb af erhvervsejendomme?

Køb af en erhvervsejendom er ofte på flere områder mere kompliceret end køb af ejendom til almindelig beboelse, og man skal som køber sørge for at sætte sig grundigt ind i aftalegrundlaget og retsvirkningerne, inden man underskriver.
Af Tina Møller Advokat

Vil du sælge en del af din grund?

Har du en stor grund, og bruger du sjældent arealerne, kan et delsalg til naboen eller andre være en god ide.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Kan COVID-19 være en patientskade?

Ja, det kan det være, hvis du er smittet med COVID-19 hos egen læge eller på et sygehus.
Af Tina Møller Advokat

Højesteret har nu fastsat praksis for forældelse

Tjek lige om dele af gælden er forældet, inden du betaler.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Hvordan sikrer jeg min virksomhed?

Som virksomhedsejer er der rigtig mange ting, man skal forholde sig til. Man skal både holde styr på den daglige drift, og samtidig skal man også i god tid overveje, hvad der skal ske med ens virksomhed ude i fremtiden.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Kan det overhovedet lykkedes, at få førtidspension, når man er under 40 år?

Ifølge Lov om social pension kan personer i alderen fra 18 til 39 år tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret, eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. Så svaret er ja.
Af Tina Møller Advokat

Virksomhedens ansvar ved arbejdsulykker

Når man har ansatte, har man pligt til at tegne en forsikring, der dækker arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Virksomheder skal være opmærksomme på, at en arbejdsskade kan være omfattet af både arbejdsskadeloven og erstatningsansvarsloven.
Af Tina Møller Advokat

Betingelser for at opnå gældssanering

Du kan få gældssanering, såfremt du ikke er i stand til – og ikke inden for de nærmerest år har udsigt til – at kunne betale hvad du skylder. Samtidig skal gennemførelse af en gældssanering føre til en varig forbedring af din økonomi.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Erhvervslejekontrakt – hvad skal man være opmærksom på

Modsat lejeloven, der i høj grad beskytter lejer, er erhvervslejelovens regler dekla-ratoriske, hvilket betyder, at der i vid udstrækning er aftalefrihed mellem parterne. Det betyder samtidig, at man i tilfælde, hvor intet andet er aftalt, vil være underlagt de rettigheder og forpligtelser, der følger af erhvervslejeloven.
Af Tina Møller Advokat

Arver man gæld?

Som udgangspunkt hæfter man ikke for afdødes gæld, men du skal være opmærksom på, at der er situationer, hvor du kan risikere det.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Gik ferien ikke som forventet?

I en travl hverdag ser de fleste af os frem til en lang sommerferie. Men hvad gør du, hvis ferien ikke levede op til, hvad rejseselskabet lovede dig?
Af Tina Møller Advokat

Samværssager i Familieretshuset

Den nye lov om Familieretshuset som trådte i kraft 1. april 2019, og de medfølgen-de ændringer i Forældreansvarsloven har været gældende siden. ALLE sager som vedrører børn starter i Familieretshuset.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Hvordan dokumenterer man et varigt mén?

Det er dig, der som skadelidte, skal dokumentere en evt. skade og også omfanget heraf. - Men hvordan gør man det?
Af Tina Møller Advokat

Implementering af et nyt familieretligt system

I foråret 2018 traf regeringen og alle folketingets partier beslutning om indføring af et nyt familieretligt system. Artiklen gennemgår det nye system, der træder i kraft 1. april 2019.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Hvem arver mig?

Hvis man ikke har ægtefælle eller børn, er mange er i tvivl om, hvem der så arver.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Sikring af personskadeerstatninger ved skilsmisse eller separation

Godtgørelse for varigt mén, erstatning for erhvervsevnetab, erstatning for tab af forsørger samt svie- og smertegodtgørelse, der udbetales sammen med godtgørelsen for varigt mén og/eller erstatningen for erhvervsevnetab kan kreditorbeskyttes.
Af Tina Møller Advokat

Hvilke rettigheder har jeg, når jeg er gravid og skal på barsel?

Alle forældre med lovligt ophold i Danmark har ret til fravær efter barselsloven og er berettiget til barselsdagpenge, såfremt de opfylder beskæftigelseskravet.
Af Tina Møller Advokat

Er det fyringsgrund ikke at give hånd i Danmark?

I august måned traf en svensk domstol afgørelse om, at en muslimsk svensk kvinde var berettiget til erstatning for, at en jobsamtale blev afbrudt, idet hun nægtede at give hånd
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Hegn og hegnsyn

Hvad enten der er tale om fælleshegn eller eget hegn (hegn på egen grund langs skellinjen), er der en række hensyn, man skal tage til ejeren af den tilstødende ejendom.
Af Tina Møller Advokat

Forældelse af erstatningskrav ved personskader

I dag reguleres forældelse primært af 2008-loven, hvorefter der gælder en 3-årig ordinær forældelsesfrist og en 30-årig absolut forældelsesfrist.
Af Tina Møller Advokat

Hvad sker der med arven, når dit barn er mindreårigt og fylder 18?

Vil du sikre dig, at arven bliver brugt fornuftigt, eller skal arven gå til byture?
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Inddrivelse af krav

Det sker desværre alt for ofte at man som virksomhed oplever kunder, der ikke betaler deres regninger, uanset om kunden er en privat person eller en virksomhed.
Af Tina Møller Advokat

Erstatning til voldsofre

Hvis du har været udsat for en forbrydelse kan du i nogen tilfælde få erstatning i henhold til offererstatningsloven, som betyder at erstatningen udbetales af staten.
Af Tina Møller Advokat

Hvordan skal jeg holde fortovet foran min grund?

Som husejer er vi nok alle opmærksomme på, at vi skal huske, at fjerne sne og is fra det fortov der er ude foran vores grund – men hvilke pligter har vi egentlig, når det drejer sig om ukrudt eller affald der befinder sig på fortovet?
Af Tina Møller Advokat

Den naboretlige tålegrænse

Selvom ejendomsretten er ukrænkelig betyder det ikke, at man er helt herre i eget hus, idet udnyttelsen af din ejendomsret skal ske med respekt for dine naboer i henhold til de naboretlige regler.
Af Tina Møller Advokat

Har du fået pristalsreguleret din forsikringsydelse? Du har måske mange penge til gode.

Ankenævnet for forsikring har for nylig givet en forsikringstager medhold i, at denne var berettiget til årlig pristalsregulering af forsikringsydelsen for tab af erhvervsevne under udbetaling.
Af Tina Møller Advokat

Ny ferielov er netop vedtaget - hvad betyder det for dig?

En ny ferielov blev vedtaget den 25.januar 2018. Men hvad betyder det egentlig for dig. Det ser Advokat Tina Møller nærmere på i denne artikel
Af Tina Møller Advokat

Familielån

De såkaldte familielån er meget almindelige i forbindelse med, at forældre låner deres børn et beløb, f.eks. i forbindelse med køb af bolig.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Principiel afgørelse i Højesteret er godt nyt for skadelidte

Højesteret har netop taget stilling i en principiel sag om tilbagebetaling af en allerede udbetalt erstatning i Ankenævnet for Patienterstatningen.
Af Tina Møller Advokat

Hvem bestemmer, når der er fælles forældremyndighed?

Alle forældre, der er gift, har fælles forældremyndighed.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Hvornår er uskiftet bo en god idé?

Når en ægtefælle dør, giver arveloven ret til, at den længstlevende kan vente med at udrede arv til parternes fælles børn. Det hedder at sidde i uskiftet bo. I sammenbragte familier er uskiftet bo ikke en ret; det kræver stedbørnenes tilladelse. Uskiftet bo er således en mulighed ved førstafdøde ægtefælles død, men der er ulemper forbundet hermed, og der findes alternativer til uskiftet bo, som måske er bedre for dig.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Hvad betyder det at have fælles eller fuld forældremyndighed?

Forældrene varetager i fællesskab omsorgen for barnet og træffer beslutninger vedr. barnet. Det foregår som regel i fuld fordragelighed, mens parterne bor sammen. Men hvem bestemmer hvis parterne går fra hinanden?
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Hvad er forskellen mellem bopælsforælder og samværsforælder?

Der er mange som tror, at det ikke har den store betydning, om man er bopælsforælder eller samværsforælder, men at det afgørende er, om man har fælles forældremyndighed. Det er ikke helt rigtigt!
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Skilsmissekompasset

Skilsmissekompasset holder far, mor og børn på rette kurs, når skilsmissen står for døren. Vi ser i dag alt for ofte, at børnene er taberne, når mor og far skal skilles. Men sådan behøver det ikke at være.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Samlivs/samejekontrakter

Køber man f.eks en fast ejendom i fællesskab, f.eks. som samlevende eller søskende, kan det være en god ide at få udfærdiget en såkaldt samlivskontrakt/samejekontrakt.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Samværschikane - sådan forholder du dig, hvis dit aftalte samvær med børnene forhindres

Uenigheder mellem forældre omkring samvær med fælles børn er en stor udfordring, og politikerne har ved flere lejligheder diskuteret mulighederne for at begrænse samværschikane. I 2015 blev der vedtaget en ændring af forældreansvarsloven som skulle begrænse bopælsforælderens muligheder for at udøve chikane i forbindelse med samvær med den anden forælder
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Nabokrig

Hvad gør du, når naboen støjer eller deres træer skygger ind over din grund? Årsagerne til uenigheder mellem naboer er mange, men fælles for konflikterne er desværre at de ofte er svære at løse.
Af Tina Møller Advokat

Må din arbejdsgiver ændre din løn eller arbejdsopgaver?

Som ansat er man som udgangspunkt underlagt instruktion fra arbejdsgiver. Det betyder kort sagt, at det er din arbejdsgiver der bestemmer hvad du skal lave og hvornår. Dog er der et par begrænsninger, du kan læse mere om her.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Husk at undersøge, om der er registreret olietank på ejendommen, når du køber bolig.

Som køber er det ikke uvæsentligt at bemærke, hvorvidt der er registreret en olietank på ejendommen eller ej. Køber bør sørge for, at sælger foranlediger og betaler for en sløjfning af olietanken inden overtagelsen.
Af Tina Møller Advokat

Husk at tjekke lønsedlen om ferietillægget er udbetalt

Der er god grund til at tjekke lønsedlen i april og maj måned én ekstra gang. I disse måneder udbetales ferietillægget, og det er ikke alle arbejdsgivere, der har styr på reglerne. Hvis du får løn under ferie, har du krav på et ferietillæg.
Af Tina Møller Advokat

Arveforskud giver ofte anledning til uoverensstemmelser

Reglerne om arveforskud er enkle, men giver ofte anledning til uoverensstemmelser, når dødsboet skal behandles. Det er desværre vores erfaring, at uoverensstemmelserne mange gange skyldes usikker viden og manglende rådgivning om problematikken.
Af Tina Møller Advokat

Hvad sker der, når dagpengeperioden udløber?

Hvis du i en periode er ledig, har du efter visse betingelser mulighed for at få udbetalt dagpenge.
Af Tina Møller Advokat

Husk dit advokatforbehold når du skal købe bolig - Det kan få stor betydning.

Har man taget et såkaldt ”advokatforbehold”, betyder det, at din advokat skal godkende handlen.
Af Tina Møller Advokat

Finansiering af din bolig

Finansieringen af en bolig er ofte en kompliceret sag.
Af Tina Møller Advokat

Hvornår må man udlodde udbytte i et selskab?

Når man driver virksomhed i selskabsform, opnår ejerne begrænset hæftelse for selskabets forpligtelser. Men det betyder også, at pengene, der er investeret i selskabet, tilhører selskabet. Der er derfor opsat begrænsninger for, hvordan og hvornår selskabets penge kan udloddes til ejerne.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Hvad må man kalde sin virksomhed?

En af de første ting, man skal tage stilling til ved opstart af virksomhed, er navnet. Hvad skal virksomheden hedde? Men afhængig af, hvilken form virksomheden drives i, gælder forskellige regler for navngivningen af virksomheden.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Frivilligt bestyrelsesmedlem i foreninger

Frivillige bestyrelsesmedlemmer skal også være oppe på dupperne.Det kan være strafbart ikke at leve op til reglerne for bestyrelsesarbejde - også selvom det er frivilligt. Uanset om du er lønnet eller frivilligt bestyrelsesmedlem, er du stadig omfattet af de almindelige regler om erstatningspligt, fuldmagt og ansvar. Hvad mange, der udfører frivilligt og ulønnet bestyrelsesarbejde, ikke ved er, at dette betyder, at alle bestyrelsesmedlemmer uanset lønningsforhold risikerer at blive straffet, hvis man handler uden bestyrelsens samtykke eller i strid med det, man kunne forvente af et almindeligt fornuftigt bestyrelsesmedlem.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Sådan undgår dine arvinger den høje arveafgift

Hvis du ikke efterlader dig efterkommere (børn, børnebørn mv.), betyder det, at dine arvinger skal betale en langt større afgift af arven til staten (tillægsboafgift på 36,25%)
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Må du kalde chefen en idiot på Facebook?

I takt med at vi efterhånden bruger mere og mere tid på de sociale medier, er vi også begyndt at tilkendegive langt flere af vores meninger til et langt større publikum. Men er der grænser for, hvad du må skrive om chefen og din arbejdsplads på de sociale medier? Bliv klogere på, hvad du må og ikke må skrive samt hvad du kan risikere, hvis du ytre dig negativt om din chef og arbejdsplads på de sociale medier.
Af Tina Møller Advokat

Ingen overenskomst?

Disse områder bør du være en del af din ansættelseskontrakt, hvis du ikke er omfattet af en overenskomst.
Af Tina Møller Advokat

Kan børn blive erstatningsansvarlige?

Børn kan lige som voksne blive erstatningsansvarlige, hvis de har handlet uforsvarligt. Men hvordan vurderer man, om et barn har handlet uforsvarligt eller ej?
Af Tina Møller Advokat

Nye muligheder for at erhverve sit drømme (sommer)hus på landet eller ved kysterne

Kommende ændringer af planloven og naturbeskyttelsesloven
Af Tina Møller Advokat

Små firmaer kan med fordel sælge til konkurrenter

Salg af din virksomhed kræver planlægning. Og det kræver overblik, viden og rådgivning fra både revisor og advokat.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Feriepenge eller ferie med løn

Ferieloven indeholder en række generelle regler, hvorfor man oftest er omfattet af den ene eller anden kategori afhængig af de konkrete forhold
Af Tina Møller Advokat

Skattefri virksomhedsomdannelse

Når iværksættere starter en virksomhed, vælger mange at stifte en personligt ejet virksomhed. Det er nemt og billigt, og i begyndelsen er virksomhedsdriften ofte enkel og adskiller sig ikke fra ejeren personligt, som hæfter personligt og ubegrænset for al gæld. Men når driften bliver mere kompliceret, bør man overveje at omdanne virksomheden til et selskab.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Hvordan får jeg den erstatning, jeg har ret til?

Hvis du har været involveret i en ulykke, hvor du er kommet til skade, og hvor der er en erstatningsansvarlig skadevolder, vil du som udgangspunkt have ret til erstatning.
Af Tina Møller Advokat

"Det er bare en småsag"

Hvis du vil have en sag for retten, der drejer sig om en værdi under kr. 50.000,-, vil den blive behandlet som en småsag.
Af Tina Møller Advokat

Sådan foregår en likvidation af et selskab

Når et selskab har tjent sit formål og ikke længere skal bruges til drift, skal selskabet lukkes.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Pensionister jubler over ny planlov

I starten af juni indgik et bredt flertal en aftale om ændring af planloven; og umiddelbart er der god grund til at glæde sig.
Af Tina Møller Advokat

Pas på told og moms, når du handler på internettet

Udviklingen af salget på internettet forsætter med at stige år for år. Men jagten på den billigste vare kan blive dyr i den sidste ende. Når du køber varer uden for EU, skal du nemlig være opmærksom på, at varen kan blive pålagt told, moms og importgebyr.
Af Tina Møller Advokat

Chok-regning?

Mange forbrugere føler sig snydt, når regningen fra håndværkeren eller mekanikeren kommer. Det skyldes ikke nødvendigvis, at de er blevet snydt, men nok mere, at mange ikke kender principperne for hvordan arbejderne afregnes.
Af Tina Møller Advokat

Det er dyrt at få sine penge!

Når dine kunder ikke betaler, kan du ud over rykkergebyrer opkræve udenretlige inddrivelsesomkostninger for rimelige udgifter til henholdsvis udarbejdelse og ind-gåelse af betalingsaftaler (frivilligt forlig) med skyldneren.
Af Tina Møller Advokat

Hvornår står man til rådighed for arbejdsmarkedet?

I dagens aviser kan man læse om Gert Johansen der har mistet retten til at modtage dagpenge, idet han har lejet sin bil ud gennem firmaet GoMore.
Af Tina Møller Advokat

Har I taget stilling til sommerferie? Ellers er det ved at være oppe over

Har I mine, dine og/eller vores børn, så er det ofte et større puslespil, som skal gå op i forbindelse med ferieplanlægningen. Selv om vi kun er i februar måned, er det faktisk ved at være oppe over, hvis man skal have styr på sin sommerferie.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Kan du få udgiften til hjemtransport dækket, hvis du bliver syg på ferien?

Hvis du bliver ramt af sygdom under din ferie, skal du være opmærksom på hvem der skal afholde udgifter i forbindelse med hjemtransport. Hjemtransport kan ofte være en meget dyr fornøjelse; og det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i dine forsikringer mv. inden du tager afsted. Det blå EU-sygesikringskort dækker ikke udgifter til hjemtransport.
Af Tina Møller Advokat

Tusindevis af borgere burde formentlig anmode om genoptagelse af deres sygedagpenge-sag!

Efter Ankestyrelsens principafgørelse 91-15, vil en lang række borgere have ret til genoptagelse af deres sygedagpengesag, idet praksis om tidspunktet for standsning af udbetaling af syge-dagpenge er ændret.
Af Tina Møller Advokat

Konkurskarantæne, NEJ TAK!

Vestre Landsret har i medio januar frifundet en direktør, da direktøren ikke havde udvist groft uforsvarlig forretningsførelse.
Af Tina Møller Advokat

Undgå at blive idømt konkurskarantæne

Den 01.01.2014 trådte reglerne om konkurskarantæne i kraft, hvorefter en direktør eller ledelsen kan pålægges konkurskarantæne, såfremt det kan lægges til grund, at der er udvist groft uforsvarlig forretningsførelse jf. konkurslovens § 157.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Overrasket over regningens størrelse?

Mange forbrugere føler sig snydt når regningen for det arbejde, der er udført kommer fra håndværkeren. Dette skyldes nødvendigvis ikke at de er blevet snydt, men nok mere, at mange ikke kender principperne for, hvordan håndværkeren afregner arbejdet.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Når konkursen truer

I forlængelse af finanskrisen strømmede konkursbølger ind over de danske virksomheder. Hvis en virksomhed ikke er i stand til at betale sine regninger i takt med at de forfalder, er virksomheden insolvent. Er en virksomhed erklæret insolvent, skal den ifølge konkursloven § 17 tages under konkursbehandling.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Skiferie - har du den rigtige forsikring?

Flere og flere danskere kommer årligt til skade under skiferien, men langt fra de fleste har sat sig ind i hvordan de er forsikrede, inden de tager afsted … Det kan blive dyrt i den sidste ende!
Af Tina Møller Advokat

Værdiløse aktier kan give ret til fradrag

En række børsnoterede selskaber har i den seneste tid måtte lade livet. Senest er OW Bunker A/S gået konkurs, og en lang række privatpersoner står tilbage med værdiløse aktier.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Hvordan hjælper du dine børn bedst igennem skilsmissen?

Når skilsmissen står for døren, er det vigtigt, at du hurtigt får et overblik over din retsstilling, og hvad du ønsker resultatet skal være. Der er ingen tvivl om, at skilsmisser er svære for alle parter. Programmet ”med børnene som våben” vist på Tv2 i maj 2014 viser tydeligt, at det hele hurtigt kan ende i en uigenkaldelig krig, der får store konsekvenser for både børn og voksne.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Husk efterlønsbeviset i tide - det er din nøgle til den skattefrie præmie!

Efterlønsordningen er populær, men der er også mange, som benytter sig af den fleksibilitet som efterlønsordningen giver mulighed for.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Bør du skrive under på en konkurrenceklausul?

Stadig flere arbejdstagere bliver pålagt konkurrenceklausuler – læs her hvad du skal være opmærksom på, inden du skriver under på en konkurrenceklausul.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Hvad skal man være opmærksom på ved kaution for virksomhedens kreditter?

En af de allerførste læresætninger, man får at vide på jurastudiet er, at man aldrig skal gå med til at kautionere, da man lige så godt kan tage pengene op ad lommen med det samme. Dette kan dog ikke lade sig gøre i virkelighedens verden, da man som indehaver af en virksomhed, der drives i selskabsform med begrænset ansvar, i så godt som alle tilfælde vil blive pålagt at ”lægge hånden på kogepladen” og kautionere personligt for selskabets kreditter i banken. Bankens argument er som oftest – ”hvorfor skal banken tro på forretningsplanen og tage risikoen ved at give kredit, hvis du ikke også selv tror på det?”.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Har du købt for meget på afbetaling?

Hjælp at hente hvis du har købt for meget på afbetaling. Forbrugere, der er bagud med afdrag, hænger ikke på enorme gældsposter i al tid og evighed. Med fogedrettens hjælp kan sælger tage tingene tilbage. 
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Moms på byggegrunde

Momsfritagelsen på byggegrunde, nye bygninger og nye bygninger med jord ophæves
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Arv og arveret i papirløse forhold

Der gælder andre regler om arveret mellem ugifte samboende end mellem ægtefæller. Vigtigst er at efterladte intet arver efter sin samlever. Dette gælder uagtet hvor mange år I har boet sammen. Hvis I vil sikre hinanden, må I oprette testamente.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)