Sælgers olietank – ren eller sort samvittighed

Som sælger af bolig med olietank, der enten er i drift eller taget ud af drift, er det vigtigt at have styr på om olietanken er lovlig, eller hvis den er taget ud af drift, om den er sløjfet forskriftsmæssigt.

Hvornår skal en olietank sløjfes?

For villaolietanke gælder der særlige sløjfningsterminer, idet nedgravede ståltanke på under 6.000 L., alt afhængig af typen, skal sløjfes 40-50 år efter produktionsdatoen, eller når tanken ikke er i brug længere. For visse tanke skal der ske ”straks-sløjfning”.

De overjordiske villaolietanke af stål på under 6.000 L. har sløjfningsterminer, alt afhængig af typen, på mellem 30-40 år efter produktionsdatoen. Plasttanke, der er enkeltvæggede, skal sløjfes efter 25 år, og de dobbeltvæggede efter 40 år.

Der er også forskel på om en overjordisk tank er godkendt til indendørs eller udendørs opstilling, og tankejer bør altid være opmærksom på, at der ikke er synlige tæringer i tanken, at underlaget er tæt og stabilt og at gældende afstandskrav til bygninger overholdes.

Tankens alder og type har for nedgravede olietanke siden 1970 og for overjordiske olietanke siden 1980 fremgået af et mærkeskilt ved olietankens påfyldningsstuds. På den måde kan det konstateres, om tanken er omfattet af krav til udskiftning/sløjfning. Produktionsdatoen vil også fremgå af tankattesten. Findes tankattesten ikke, er der ofte mulighed for at købe den hos tankproducenten.

Olietanke skal sløjfes forsikringsmæssigt

Fokus på området er vigtigt, da det påhviler den til enhver tid værende ejer af en fast ejendom at sørge for, at tanke til opbevaring af mineralolieprodukter, der er taget ud af brug, er sløjfet forskriftsmæssigt. En tank, der er lovligt sløjfet, kan ikke senere kræves opgravet eller sløjfet på ny.

En forskriftsmæssig sløjfning af en nedgravet villaolietank omfatter altid en fyldestgørende tømning for restindhold og en afblænding ved at den overjordiske del af påfyldnings- og udluftningsrør fjernes og rørene afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.

Den forskriftsmæssige sløjfning kan også ske ved at der efter tømning for restindhold sker opgravning og bortfjernelse af tanken.

Principperne for sløjfning af overjordiske villaolietanke følger de nedgravede villaolietanke.

Det anbefales at lade sløjfning udføre af et firma med speciale på området, og at der udstedes en såkaldt sløjfnings-/afblændingsattest.

Registrering i BBR

Da det udover selve ansvaret for forskriftsmæssig sløjfning af en olietank også påhviler ejer at sikre sig at kommunens oplysninger om ejendommen i Bygnings- og Boligregistret; den såkaldte ”BBR” altid er opdateret i overensstemmelse med de på ejendommen værende faktiske forhold,  skal der senest 4 uger efter sløjfningen ske indberetning til kommunen som tilsynsmyndighed, om at tanken er sløjfet, og hvilke foranstaltninger der er truffet.

Udviser sælger rettidig omhu og sørger for, at der er orden i registreringerne på BBR, og det heraf fremgår, at olietanken enten lovligt er i drift med dokumentation for dette ved mærkeskilt og tankattest, eller at olietanken er forskriftsmæssigt sløjfet med tømning for restindhold og afblænding,  kan det spare sælger for mange ærgrelser, da dette er et af de mange områder som boligkøbere og i særdeleshed deres boligadvokater har stort fokus på, og som i værste fald kan medføre at handlen bortfalder eller forsinkes væsentligt, indtil købers krav til forskriftsmæssig sløjfning er opfyldt.

Har du spørgsmål til denne artikel, så er du altid velkommen til at kontakte din Ret&Råd advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.