Hvordan vurderes varige mén?

Erstatning for personskade

Vurderingen af en personskade er ofte kompliceret, og der kan være tale om en lang proces, hvor både lægefagligt og juridisk kendskab er afgørende. Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der vurderer, om man har lidt en varig skade via deres vejledende méntabel.

Varigt mén fastsættes på grundlag af skadens medicinske art og omfang og under hensyn til de ulemper den medfører for skadelidte.

Ulemperne ved en skade vurderes altså stort set ens, uanset erhverv, alder og køn, da ulempen ved en bestemt skade grundlæggende anses for at være den samme for alle. 

Varigt mén vurderes ud fra følgerne af en skade. Og hvilken måde det varige mén er opstået på, har derfor som udgangspunkt ikke betydning for vurderingen.

Vurderingen af, om man har lidt en varig skade, kan først ske, når tilstanden betragtes som stationær, hvilket typisk tager et års tid- men det afhænger altid af en konkret vurdering i hver enkelt sag.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel

Ud fra oplysninger i lægejournaler eller fx en speciallægeerklæring, vil der som udgangspunkt kunne ske en vurdering af det varige mén ud fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel.

Tabellen er en vejledende tabel over de fleste typer skader, hvilket vil sige, at man normalt vil følge tabellens satser for denne relevante type skade, medmindre der foreligger særlige forhold der berettiger til en højere eller lavere sats.

Et varigt mén fastsættes som udgangspunkt med procenterne 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45 og så videre op til 100 procent. 

Maksimum mén udgør normalt 100 procent, men i ganske særlige tilfælde kan et varigt mén vurderes til 120 procent.

Hvis parterne er uenige

Hvis parterne ikke er enige, kan man anmode Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om en vejledende udtalelse (man kan desværre ikke kræve at sagen sendes til AES, og forsikringsselskabet kræver også ofte, at du selv betaler gebyret på kr. 6.750 for det (2022).

Fører en vejledende udtalelse fra AES ikke til enighed, kan sagen forelægges Ankenævnet for forsikring og herefter evt. behandles ved en civil domstol.

Under en retssag er der mulighed for at indhentet yderligere dokumentation, idet man under retssagen har mulighed for at få forelagt sagen for Retslægerådet, der er Danmarks øverste lægelige myndighed.

Vurderingen af en personskade er ofte kompliceret, og der kan være tale om en lang proces, hvor både lægefagligt og juridisk kendskab er afgørende.

Hvis du har fået en afgørelse om varigt mén og ikke ved om denne svarer til det, du har krav på, er det vigtigt at kontakte en advokat med det samme, så du sikrer dig, at du ikke mister retten til yderligere erstatning.

Hos Ret&Råd advokater har vi flere specialister i personskadeerstatning, og du finder din nærmeste advokat med speciale i erstatning her.

Læs også vores brochure om erstatning for personskade.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.