Hvad er et boliglandbrug, og hvilke betingelser gælder for det?

Et boliglandbrug er en mindre landbrugsejendom, der som oftest ikke længere har interesse i en landbrugsmæssig drift. Vær opmærksom på de særlige betingelser, når du erhverver et boliglandbrug.

Definitionen på en landejendom

En landbrugsejendom defineres som en ejendom, der er noteret som en landbrugsejendom i Geodatastyrelsens matrikelregister.

En ejendom kan på ejerens begæring noteres som landbrugsejendom i matrikelregisteret, hvis ejendommen er på 2 hektar eller derover, og anvendes til landbrug/skovbrug/gartneri, herunder blomstergartneri, frugtplantage, planteskole eller lignende jordbrugsvirksomhed og er forsynet med en beboelsesbygning.

En landbrugspligt kan under visse nærmere omstændigheder ophæves på en hel landbrugsejendom eller ved udstykning, arealoverførsel eller lignende.

Som udgangspunkt skal man ikke opfylde særlige betingelser for at købe en ejendom (vær dog opmærksom på, at der er visse regler herom, blandt andet lov om udlændinges erhvervelse af fast ejendom, køb af sommerhus, køb af antal af sommerhus etc.), men man har altid skullet opfylde visse betingelser for, at kunne købe en landbrugsejendom.

Særlige betingelser for boliglandbrug

Disse betingelser er gennem årene blevet meget lempelige, men man skal fortsat opfylde forskellige erhvervelses betingelser.

Udviklingen har gjort, at mindre landbrugsejendomme ofte ikke længere har interesse i en landbrugsmæssig drift, og nogle oprindelige landbrugsejendomme er udstykket til et areal på mindre end 2 hektar, hvilket gør, at de ikke længere pr. definition er landbrug.

Der er i landet en hel masse mindre landbrugsejendomme, som mæglerne populært kalder ”boliglandbrug”.

Udviklingen har gjort, at mindre landbrugsejendomme ofte ikke længere har interesse i en landbrugsmæssig drift, og nogle oprindelige landbrugsejendomme er udstykket til et areal på mindre end 2 hektar, hvilket gør, at de ikke længere pr. definition er landbrug.

Disse ejendomme er pr. definition et landbrug, og selvom de kaldes et boliglandbrug, er der ikke som ved almindelige boliger en fortrydelsesret. Det er heller ikke muligt i øvrigt at lade handlen være omfattet af Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom.

Det betyder ud over den manglende fortrydelsesret, at der ikke kan udfærdiges en tilstandsrapport, indhentes en ejerskifteforsikring og tilbydes betaling af halv ejerskifteforsikring med den virkning, at salget omfattes af Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom.

Disse små landbrug, boliglandbrug, er således ikke omfattet af loven.

Ofte er der i forbindelse med et salg af en sådan mindre landbrugsejendom/boliglandbrug udarbejdet en byggeteknisk rapport, men det gør ikke, at handlen falder ind under Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom.

Belåningsmulighederne kan være forringede

Som udgangspunkt er belåningsmulighederne i forbindelse med et køb af et sådant boliglandbrug også dårligere end ved køb af anden bolig. Man skal også være opmærksom på at have overblik over de skattemæssige forhold, da købsprisen for et boliglandbrug fordeles på boligdelen, driftsbygninger og jorden, og ud fra en skattemæssig vurdering er det ikke lige meget, hvordan købesummen fordeles på disse dele, hvilket også vil få betydning for et senere salg af ejendommen. På et boliglandbrug er der også en bopælsforpligtelse som enten kan opfyldes ved, at ejeren selv bebor ejendommen eller ejendommen udlejes til helårsbeboelse.

Man skal tage bopæl senest 6 måneder efter erhvervelsen.

Der er således mange juridiske og skattemæssige forhold der skal være styr på i forbindelse med køb af et boliglandbrug, og det er derfor også her en særdeles god ide, at man underskriver en købsaftale med forbehold af advokatens godkendelse.

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Leje af bolig eller Bolig i øvrigt kan rettes til artiklens forfatter advokat Peter Paldan Sørensen, Ret&Råd Bornholm på tlf +45 91 11 40 eller mail pps@ret-raad.dk. Du kan også kontakte din lokale Ret&Råd advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.