Har I sikret hinanden i tilfælde af død i jeres ejerkreds?

Ansvar bestyrelsen i kapitalselskaber

Kan du som virksomhedsejer sikre dig i tilfælde af din medejers død? Tilbage i 2019 offentliggjorde Landsskatteretten et interessant bindende svar vedrørende overdragelse af aktier i forbindelse med dødsfald i ejerkredsen

Sagen vedrørte et aktieselskab (virksomhed 1 A/S) ejet af fire holdingselskaber. Disse 4 holdingselskaber var ejet 100 % af fire forskellige personer. Spørgsmålet til SKAT angik, hvorvidt der kunne ske en overdragelse af et holdingselskabs aktier til de andre aktionærer i virksomhed 1 A/S for 1 kr. i det tilfælde, at en aktionær afgik ved døden, og dette uden at det udløste skattemæssige konsekvenser for hverken sælger, køber, eller disses eneanpartshavere.

SKAT besvarede spørgsmålet med nej.

Det fremgår af SKAT’s afgørelse, at der ved besvarelsen lægges vægt på, at når der sker en overdragelse af aktier mellem nærtstående eller interesseforbundne parter, skal overdragelsen ske på markedsvilkår, således at der anvendes de priser, der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. Dette også benævnt armslængdeprincippet og følger af ligningslovens § 2.

SKAT fandt, at de fire aktionærer i virksomheds 1 A/S ifølge deres ejeraftale udøvede bestemmende indflydelse over selskabet, og derfor anses de for at være interesseforbundne parter. SKAT lagde tillige til grund, at transaktionen ville ske mellem virksomheds 1 A/S og de respektive holdingselskaber. På baggrund af dette fandt SKAT, at armslængdeprincippet måtte gælde, og at overdragelsen af aktierne således skulle ske på markedsvilkår og til markedspriser, jf. ligningslovens § 2.

Afgørelsen fra SKAT blev indbragt for Landsskatteretten.

Virksomhed 1 A/S gjorde i den forbindelse gældende, at der ikke ville være tale om en overdragelse af aktier mellem virksomhed 1 A/S og de respektive holdingselskaber, men om en overdragelse mellem de fire holdingselskaber. Derudover er der mellem de respektive holdingselskaber og arvingerne til den aktionær, der afgår ved døden, modstridende interesser, således at der ikke kan være tale om, at der sker en overdragelse mellem interesseforbundne parter og heller ikke en overdragelse mellem parter, der udøver en bestemmende indflydelse over den virksomhed, hvorfra overdragelsen sker.

Landsskatteretten ændrede SKATS’s afgørelse

Landsskatteretten lagde på baggrund heraf til grund, at en sådan handel ikke kunne anses for omfattet af ligningslovens § 2 og dermed heller ikke af armslængdeprincippet, fordi transaktionen ville finde sted mellem holdingselskaberne og ikke mellem virksomhed 1 A/S og holdingselskaberne. Derudover lagde Landsskatteretten til grund, at fordi de fire holdingselskaber var 100 % ejet af fire forskellige ejere, og at idet holdingselskaberne hver stod som ejere af 25 % af virksomhed 1 A/S, var der ikke tale om interesseforbundne parter. Landsskatteretten ændrede således SKAT’s svar til ja, således, at det i en ejeraftale vil kunne aftales, at der sker en overdragelse af aktierne til 1 kr. fra det ene holdingselskab til de tre andre, hvis en aktionær afgår ved døden og også uden, at det får skattemæssige konsekvenser for hverken sælger, køber eller disses eneanpartshavere.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.