Nabokrig

Hvad gør du, når naboen støjer eller deres træer skygger ind over din grund? Årsagerne til uenigheder mellem naboer er mange, men fælles for konflikterne er desværre at de ofte er svære at løse.

Uenigheder om hegn el. hæk?

Hvis I er uenige om hegn/hæk mellem jeres ejendomme skal konflikten afgøres efter hegnslovens regler. Hvilke regler i hegnsloven der gælder afhænger af om der er tale om eget indre hegn, eller et fælleshegn.

Udover hegnslovens regler skal du også være opmærksom på servitutter og lokalplaner, idet disse bestemmelser har forrang i forhold til hegnsloven.

Uenighed om hegn skal altid bedømmes ved et såkaldt hegnssyn inden sagen kan prøves ved domstolene.

Hvis I er uenige om højden, bredden eller lignende, er det efter min opfattelse altid en god ide at kontakte en advokat og få afklaret hvad hegnsloven regler siger om spørgsmålet inden konflikten optrappes. 

Uenigheder om tilbygninger el. lignende 

Hvor meget af grunden der må bebygges, hvor langt fra skellet man må bygge og hvor højt man må bygge reguleres af Bygningsreglementet, planloven og lokalplaner.

Inden byggeriet går i gang skal det afklares om der skal indhentes en byggetilladelse fra kommunen eller om I kan nøjes med at anmelde byggeriet.

Nogen gange ses det at der gives en byggetilladelse uberettiget, at folk bygger noget andet end det de har fået tilladelse til eller at folk blot bygger uden at indhente en tilladelse; og her er det vigtigt at du som nabo reagerer med det samme.

Som nabo bør du indledningsvis kontakte kommunen så byggeriet sættes i bero. Hvis du er i tvivl om din retsstilling eller der ikke bliver reageret på dine henvendelser, bør du kontakte en advokat, der kan gennemgå sagen med dig.

Gener ved Støj, lugt, røg eller pga. skyggende træer

Der findes ingen lovregler der kan afgøre hvordan og uenigheder mellem naboer skal afgøres i de ovenstående tilfælde.

Selvom ejendomsretten er ukrænkelig betyder det ikke, at man er helt herre i eget hus, idet udnyttelsen af din ejendomsret skal ske med respekt for dine naboer i henhold til de naboretlige regler.

De naboretlige regler er en række grundsætninger, udviklet i domspraksis, der sætter grænserne for hvor meget du som ejer skal tåle af gener fra din nabo.

Hvis du kan dokumentere at den naboretlige tålegrænse er overskredet kan dette medføre påbud om at ophøre med generne og/eller erstatning.

Hvor vidt den naboretlige tålegrænse er overskredet er en konkret bedømmelse i hvert enkelt tilfælde, hvorfor det ved hver eneste sag kan være svært at vurdere om man vil få medhold, hvis sagen i sidste ende skal for en dommer.

Vi anbefaler derfor altid at du kontakter en advokat og søger rådgivning i det konkrete tilfælde, inden du starter en nabokrig som du risikerer at tabe (sammen med det gode naboskab)

Ejerforening eller andelsboligforening?

Hvis din bopæl er en del af en ejerforening eller en andelsboligforening kan uenigheder mellem dig og en nabo ofte afgøres på baggrund af foreningens vedtægter eller husorden. Hvis parterne ikke kan nå til enighed kan en eksklusion af den part der ikke overholder reglerne være sidste udvej. Spørgsmålet om hvorvidt en eksklusion er berettiget eller ej kan prøves i Boligretten.

Lejer?

Hvis du er lejer kan du klage over en anden lejer til dennes udlejer. Hvis problemet ikke bliver løst kan det blive nødvendigt at bede udlejer gå til Huslejenævnet og anmode om at lejemålet gøres betinget. Det betyder at lejemålet kan opsiges eller ophæves, såfremt lejeren indenfor det næste år overtræder reglerne igen.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.