Kan børn blive erstatningsansvarlige?

Børn kan lige som voksne blive erstatningsansvarlige, hvis de har handlet uforsvarligt. Men hvordan vurderer man, om et barn har handlet uforsvarligt eller ej?

Ligesom voksne kan børn blive erstatningsansvarlige, hvis de forvolder skade på andre personer eller ting. 

3 kategorier af skader

Skader forvoldt af børn rubriceres typisk i 3 kategorier:

  1. Pilfingerskader,
  2. skader under almindelig leg og
  3. skader under farlig leg.

De almindelige erstatningsbetingelser, som også gælder for voksne, skal være opfyldt før et barn kan blive erstatningsansvarlig.

Det vil sige, at barnet skal have handlet uforsvarligt (culpøst), at skaden skal være påregnelig for barnet, og at der er lidt et tab.

Vurderingen af, om et barn har handlet uforsvarligt, foretages med udgangspunkt i en bedømmelse af, hvordan barnet har handlet i forhold til et barn på samme alder. 

Hvilke momenter, der skal tages udgangspunkt i ved bedømmelse af om handlingen var uforsvarlig, afhænger også af, hvilken af de tre typer børneskader der er tale om.

De krav man stiller til børns forsigtighed afhænger naturligvis af barnets alder; og domstolene har hidtil været tilbageholdende med at pålægge helt små børn ansvar, hvorfor udgangspunktet er, at børn under 4 år sjældent vil ifalde et erstatningsansvar.

Er barnet 9 år gammelt, men kan det dokumenteres, at barnet mentalt alene er udviklet som et 3 årigt barn, skal der ved bedømmelsen tages hensyn hertil.

Hvis man ikke kan bebrejde barnet den handling, der har ført til skaden, er der tale om en hændelige skade, og der kan ikke kræves erstatning herfor.

Hvis barnet har handlet uforsvarligt og skaden er påregnelig for barnet, afhænger erstatningsansvaret endvidere af, at der er sket personskade eller tingskade.

Uanset om der er tale om ting- eller personskade er udgangspunktet, at det er den skadelidte, der skal bevise, at de har lidt et tab.

Selvom barnet har handlet uforsvarligt og skadelidte kan dokumentere et tab, kan der dog ikke gøres et erstatningsansvar gældende for skader på ting, hvis den skadelidte selv har en kasko- eller indboforsikring, som dækker skaden.

Da barnet er skadevolderen, er det også udgangspunktet, at det er barnet selv der hæfter for betalingen.

Mange er dog ikke klar over, at forældrene kan komme til at hæfte for regningen, når skaden skal gøres op. 

Efter lov om forældres hæftelse, der trådte i kraft d. 1/7 2009, hæfter forældre for deres hjemmeboende børns erstatningsansvar på indtil kr. 7.500,- pr. skade. 

Hvis forældrene har en alm. ansvarsforsikring, vil denne oftest dække skaden, herunder også forældrenes hæftelse for de kr. 7.500,-

Man skal dog være opmærksom på, at ansvarsforsikringen ikke dækker, hvis barnet har forårsaget skaden med vilje, medmindre det skadevoldende barn er under 14 år.

Herudover kan forældre også ifalde et selvstændigt ansvar for deres mindreårige børns skadegørende handlinger.

Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis forældrene kan bebrejdes noget i forbindelse med ulykken, oftest manglende tilsyn med barnet.

Forældrenes tilsynspligt er størst, når barnet er lille og dermed mindskes muligheden for at gøre forældrene erstatningsansvarlige for barnets handlinger selvfølgelig også i takt med, at barnet bliver større.

Endeligt skal du være opmærksom på at skolen overtager tilsynspligten med barnet, mens barnet er i skole, hvorfor skoler typisk ikke kan pålægge forældre at betale for barnets handlinger udover den sædvanlige hæftelse på kr. 7.500,- ved skader på skolens eller andre børns ting eller person.

Derimod kan skolen være selvstændigt erstatningsansvarlig over for den skadelidte, hvis de ikke har ført et rimeligt tilsyn med det skadevoldende barn.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.