Står du over for en konkurs?

Mange virksomheder er udfordret i denne tid, og det kan desværre blive nødvendigt at begære egen konkurs. Her kan du blive klogere på, hvad det indebærer.

En del virksomheder har været udfordret gennem de sidste år. Først kom coronanedlukningerne, der ramte nogle virksom­heder hårdt.  Efterfølgende har der været stigende råstof-, transport-, komponent- og energi – priser. Der har været forsyningsproblemer. Og som det ikke var nok, er der nu kommet handelsrestriktioner mod Rusland, ligesom der er udsigt til betydelig inflation, lønpres og stigende renter.

Alt dette gør, at en virksomhed kan gå fra at være driftsmæssigt overskudgivende til at være underskuds­givende.

Perioden frem mod konkurs.

De fleste virksomhedsledere og bestyrelser vil konstatere udfordringerne og træffe de nødvendige beslut­ninger for at imødegå udfordringerne. I de fleste tilfælde vil det gå godt. Men nogle virk­som­heder har ikke et tilstrækkeligt kapitalberedskab, eller også er udfordringerne så voldsomme, at forsat drift ikke er en mulighed.

Hvordan afvikles virksomheden?

Virksomheden kan naturligvis opsige de ansatte, sælge aktiver, opsige lejemål, aflevere leasede aktiver tilbage osv. og på den måde afvikle virksomheden. Imidlertid vil virksomheden ofte være eller blive insolvent under processen med afvikling. Det er ikke tilrådeligt at ledelsen selv afvikler en insolvent virksomhed. Risikoen for ansvar er stor.

Virksomheden kan naturligvis søges solgt. Her kan ledelsen imidlertid hurtigt komme til at mangle tid, ligesom interessen for en virksomhed, der har underskud på driften, normalt er begrænset. Dog vil konkur­rent­er eller andre, der kan få positive synergier ud af at overtage virksomheden, ofte kunne være interesseret i at købe virksomheden. Virksomhedens forhandlingsposition er imidlertid elendig. Provenuet fra salget afgør normalt, om virksomheden vil kunne afvikles med fuld dækning til kreditorerne eller er insolvent.

Der er også den mulighed, at virksomheden sælges til en eller flere nærtstående. Det kan være til ejeren personligt, nær familie eller lignende. Imidlertid skal man her være opmærksom på, at hvis der sælges til nærtstående, skal der normalt ske overdragelse til going concern priser, dvs. den pris en sagkyndig vurderer, at virksomheden samlet kan sælges til tredjemand for, ellers risikere ledelse og rådgivere at ifalde ansvar ligesom salget kan være omstødeligt.

Alternativt til køb af virksomheden for nærtstående til going concern pris, kan være at lade virksomheden gå i konkurs og forsøge at købe virksomheden eller aktiver ud af konkursboet. Kurator vil imidlertid altid sælge til den, der vil give mest for aktiverne eller virksomheden, så man risikerer med andre ord, at virksomheden eller aktiverne, man er er interesseret i, sælges til en anden.

Hvornår skal virksomheden indgive konkursbegæring?

Hvis ledelsen i en virksomhed med begrænset ansvar skal undgå at ifalde ansvar for kreditorernes tab, skal den indgive begæring om insolvensbehandling, dvs. konkurs eller rekonstruktionsbehandling, når virksomheden er insolvent, og håbløshedstidspunktet er indtrådt. Insolvens beskrives normalt som, at virksomheden ikke har midler til at betale sin gæld, efterhånden som den forfalder, og dette ikke er et forbigående problem. Håbløshedstidspunktet beskrives som det tidspunkt, hvor ledelsen må erkende, at muligheden for at redde virksomheden, objektivt set, ikke længere er til stede.

Hvis man som ledelse forsætter driften efter håbløshedstidspunktet, ifalder ledelsen ansvar for det tab, kreditorerne lider som følge af, at driften ikke indstilles.

Hvordan indgives der egen konkursbegæring?

Konkursbegæring udarbejdes normalt af en advokat og indgives med bilag til den skifteret, hvor virksomheden har adresse. Det der skal medsendes en egen konkursbegæring, er en liste over aktiver og passiver samt en liste over kreditorer.

 Der skal yderligere være sikkerhed for omkostninger i forbindelse med den indledende bobehandling. Normalt forlanges en sikkerhed i størrel­sesordenen kr. 30.000,00, hvis virksomheden ikke har stillet virksomhedspant.  Stilles der ikke sikkerhed enten med virksomhedens egne midler eller af tredje­mand, afvises konkursbegæringen normalt af skifteretten.

Når kurator er udpeget af skifteretten, har han eller hun ansvaret for virksomheden og ledelsens ansvar og ledelseskompetence ophører.

Kan virksomhedens advokat blive kurator?

Kurator skal varetage kreditorernes interesse, ikke den tidligere ledelse, ejerens eller andres interesse. Kurator skal være habil og afgive habilitetserklæring overfor skifteretten. Hvis virksomhedens advokat har været brugt til løbende at rådgive op mod konkursen, vil han normalt ikke være habil.

Hvis advokaten kun har været involveret i rådgivning om indgivelse af konkursbegæringen, vil han normalt have den fornødne habilitet til at kunne varetage hvervet som kurator. 

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.