Nødtestamente

Nødtestamente

Der findes flere former for testamenter: notartestamente (arvelovens § 63), vidne-testamente (arvelovens § 64), nødtestamente (arvelovens § 65) og slutteligt ind-botestamente (arvelovens § 66). Dette artikel vil behandle nødtestamente.

Normalvis anbefales det at oprette et notartestamente, idet dette testamente er den sikreste måde at oprette et testamente, hvad angår senere eventuelle stridigheder om testamentets gyldighed. Alternativt kan et vidnetestamente være en mulighed.

Du kan læse mere om vidnetestamenter i artiklen "Vidnetestamenter - den næstbedste løsning".

Men både et notartestamente og et vidnetestamente kræver en vis form for forberedelse, og der kan være situationer, hvor testator ikke har tiden med sig. Her er et nødtestamente løsningen.

Har du brug for en arveretsadvokat? Klik her og kom i kontakt med din lokale specialist

Som det fremgår af bestemmelsen i arveloven omhandlende nødtestamente, så kan den ”der på grund af sygdom eller andet nødstilfælde er forhindret i at oprette testamente efter § 63 og § 64” oprette testamente på hvilken som helst måde.

Det følger hermed af bestemmelsen, at det er en betingelse for at oprette et testamente, at testator enten er syg eller er i en situation, hvor han/hun er forhindret i at oprette et notat- eller vidnetestamente. Sygdommen skal være så alvorlig, at døden kan indtræde når som helst. Det vil også være tilfældet, hvis testator har besluttet sig for at begå selvmord – uanset hvor lang tid testator har gået i selvmordstanker. Det er også tilfældet, hvis testator sidder i et fly, der er ved at styrte ned, synkende skib eller testator befinder sig i en naturkatastrofe.

Formkrav

Ved et nødtestamente er der ikke nogle krav til, hvordan dette udarbejdes. Dette betyder at enhver tilkendegivelse fra testator, der kan siges at være et udtryk for en testamentarisk disposition, der med sikkerhed kan anses for at stamme fra testator, og at denne er udtryk for testators sidste vilje, er omfattet af bestemmelsen.

Bevisbyrden for at bruge nødtestamentet ligger på arvingen, der skal bevise at nødtestamentet stammer fra afdødes og var dennes sidste vilje.

Som eksempler kan nævnes:

  • Lydbånd
  • Video
  • E-mail
  • SMS
  • Besked på telefonsvarer

Bevisbyrde

Det påhviler arvingen, der ønsker at lægge nødtestamentet til grund for arvefordelingen at bevise, at nødtestamentet var et udtryk for testators sidste vilje, og at nødtestamentet reelt stammer fra den afdøde. Læs mere om Arv & Arvinger på Ret&Råds hjemmeside.

Bortfald

Et nødtestamente bortfalder efter 3 måneder, hvis testator har haft mulighed for at oprette enten et notartestamente eller et vidnetestamente.

Brug for hjælp?

Hvis du overvejer at få skrevet et testamente, eller som arving har spørgsmål til et nødtestamente, anbefaler vi altid at søge juridisk rådgivning. Du kan finde din lokale Ret&Råd advokat på vores hjemmeside eller ringe til os på 70 20 70 70.

Læs mere om Testamente & Arv på vores hjemmeside eller download brochuren Arv skrevet af Ret&Råd Advokater.