Emner:
Kid2

Er I gået fra hinanden: Hvem skal være bopælsforælder?

Udgangspunktet når I går fra hinanden, uanset om I er gift eller samlevende er, at den fælles forældremyndighed fortsætter.

Hvad betyder det at være bopælsforælder? Hvilke rettigheder har bopælsforælderen?

Den forælder, som har bopælen- bopælsforælderen- træffer ifølge loven de dagligdags beslutninger- altså beslutninger om de forhold, der relaterer sig til barnets hverdag, herunder: 
  • Direkte daglig omsorg
  • Daginstitution
  • Fritidsaktiviteter hos bopælsforælderen
  • Flytning indenlands- husk det skal varsles med 6 uger over for den anden forælder.
  • Skolepsykolog
  • Børnesagkyndig rådgivning

Vi kan ikke blive enige om, hvem der skal være bopælsforælder

En bopælssag indledes altid med at en af jer indgiver en anmodning til Statsforvaltningen om bopæl. Statsforvaltningen indkalder herefter jer begge til et møde. På et møde drøfter I muligheden for en forligsmæssig løsning af sagen. Hvis det ikke er muligt at forlige sagen, indbringes sagen efter anmodning fra en af jer for Retten.

Alle sager om bopæl behandles i 1. instans i byretten, med mulighed for at anke til Landsretten.

Hvordan foregår en bopælssag i Retten.

Sagens behandling i Retten afhænger af hvilken retskreds sagen behandles i.

I nogle retter indkaldes til endnu et møde, et såkaldt forberedende retsmøde, hvor både en dommer og en børnesagkyndig psykolog deltager. Formålet med mødet er at bistå forældrene i endnu et forsøg på en forligsmæssig løsning af sagen med barnets tarv for øje. Hvis det heller ikke her viser sig muligt at indgå et forlig, sendes sagen videre til hovedforhandling.

I andre retskredse indkaldes der ikke til et møde, derimod berammes hovedforhandlingen med det samme.

Har barnet en vis alder vil barnet blive hørt i forbindelse med sagens behandling hos Retten- enten inden hovedforhandlingen eller efter hovedforhandlingen inden afgørelse i sagen.

Husk at uanset hvilken retskreds sagen kører i, er der mulighed for, såfremt I er enige herom, at anmode om en såkaldt retsmægling. Dette medvirker i mange tilfælde til, at sagen kan forliges i mindelighed.

Har du spørgsmål til bopæl eller behov for advokatbistand i forbindelse med en bopælssag så kontant os for en vurdering: Ret & Råd Århus C, Advokat Anne Kjærhus Mortensen, tlf. 89152500 eller am@ret-raad.dk.