Valg af ansættelseskontrakt

Det er vigtigt at vælge den rigtige ansættelseskontrakt, når man laver kontrakt med en medarbejder. De fire kategorier, som man normalt skal forholde sig til er Funktionær, Ikke-funktionær, Konsulent og Direktør.

Funktionærer

Denne kategori omfatter bl.a. 1) handel- og kontormedarbejdere, 2) tekniske eller kliniske medarbejdere som ikke har karakter af håndværks- eller fabriksarbejde, 3) arbejdsledere og tilsynsførende medarbejdere. Hvis medarbejderen arbejder mindst 8 timer om ugen i gennemsnit og har pligt til at adlyde arbejdsgiverens instruktioner.

Størstedelen af vores advokat-bistand ydes til arbejdsgivere og direktører, men vi kan ofte også hjælpe lønmodtagere.

Medarbejdere i denne kategori har en lang række rettigheder i henhold til bl.a. funktionærloven og ferieloven. Funktionærer kan kun afskediges, hvis der foreligger en saglig begrundelse, som opfylder domstolenes definition. En funktionær har krav på at blive varslet i god tid inden afskedigelse, typisk er 3 måneder tilstrækkeligt, mens længere tid ikke er unormalt. En funktionær har også krav på løn under sygdom.

En aftale (ofte ansættelseskontrakten) med medarbejderen om, at f.eks. opsigelse kan ske med kortere varsel, er ugyldig. Arbejdsgiveren skal betale erstatning, hvis medarbejderen opsiges med for kort varsel, også selv om det er aftalt med medarbejderen.

Ikke-funktionærer

De medarbejdere, som ikke er funktionærer, vil ofte være underlagt meget lidt lovgivning.

Det er således muligt for arbejdsgiver og arbejdstager langt mere frit, at aftale hvilke regler der skal gælde i ansættelsesforholdet og ligge i ansættelseskontrakten. Det er dog vigtigt, at aftalen ikke indeholder urimelige vilkår, ligesom det er vigtigt at medarbejderen har forstået, hvad der står i ansættelseskontrakten.

Hvis en ansættelseskontrakt er urimelig eller hvis medarbejderen ikke har forstået, hvad der står i aftalen kan den blive tilsidesat af domstolene. Dette kan både skabe risiko for erstatningskrav og usikkerhed om virksomhedens rettigheder.

Konsulenter

Konsulentbegrebet anvendes i mange forskellige sammenhænge og betyder sjældent det samme. I denne tekst defineres konsulenter, som en fællesbetegnelse for IKKE-ansatte eksterne leverandører af arbejdskraft.

Der kan være mange grunde til at anvende konsulenter:

  • Et afgrænset behov for specialkompetencer
  • Midlertidig produktivitetsforøgelse uden medarbejderrettigheder, herunder opsigelse med løn, løn under sygdom, barsel etc.
  • Et ønske om specialisering og fokus på kernekompetencer – Outsourcing.
  • Etc.

Ved indgåelse af ansættelseskontrakt med en konsulent og indretning af det daglige samarbejde med konsulenten er det vigtigt, at være sig bevidst, at forholdet kan blive til et ansættelsesforhold, uden at man opdager det. Hvis konsulentkontrakten ligner en ansættelseskontrakt for meget med f.eks. løn under ferie, fast arbejdstid, løn under sygdom. Det samme gør sig gældende, hvis konsulenten i dagligdagen opfører sig som, og af arbejdsgiveren bliver behandlet som en medarbejder.

Det kan få alvorlige konsekvenser for en virksomhed, hvis konsulenten pludselig af Skat eller domstolene anses for reelt at være ansat medarbejder. Skat kan stille krav om indbetaling af A-skat tilbage fra konsulentkontraktens indgåelse og domstolene kan f.eks. give en konsulent ret til løn under sygdom, ferie og krav på saglig opsigelse.

Konsulentaftaler indeholder mange fordele, men opretholdelsen af konsulentstatus bør tages endog meget alvorligt.

Direktørkontrakten

En ansættelseskontrakt til direktører – også kaldet direktørkontrakt - kan anvendes for direktører, sekretariatsledere, administrationschefer o.l. Det er en forudsætning for anvendelse af en direktørkontrakt, at der reelt er tale om en leder der i dagligdagen leder sig selv. Direktøren skal som udgangspunkt alene stå til ansvar over for f.eks. en bestyrelse, en generalforsamling, et tilsynsråd, et forretningsudvalg, en partnergruppe eller lignende, som udsteder retningslinjer og målsætninger for direktørens arbejde, i stedet for instruktioner om arbejdets konkrete udførelse.

Der er grundlæggende meget få begrænsninger i, hvad en direktør kan aftale med sin bestyrelse i direktørkontrakten. Det er almindeligvis alene klart urimelige vilkår, som kan vise sig at være ugyldige.

Særligt for små og mellemstore virksomheder, er der en væsentlig risiko for, at direktøren kan få status af Funktionær. Dette gælder særligt, hvor direktøren i henhold til ansættelseskontrakten tildeles rettigheder i overensstemmelse med funktionærloven, eller hvor direktøren i dagligdagen reelt udfører sit arbejde efter instruktion fra f.eks. en bestyrelsesformand eller direkte fra virksomhedens ejer.

Hvis direktøren er omfattet af funktionærloven, så er der ikke længere tale om en egentlig direktørkontrakt. I stedet skal direktøren behandles efter de samme regler som øvrige funktionærer. Det vil f.eks. sige krav om sagligt grundlag for opsigelse, opsigelsesvarsel, betaling for kunde- og konkurrenceklausuler, etc.

Vores bistand

Vi yder advokat-bistand med rådgivning, udfærdigelse af ansættelseskontrakter, håndtering af retssager, etc. Størstedelen af vores advokat-bistand ydes til arbejdsgivere og direktører, men vi kan ofte også hjælpe lønmodtagere.