Bestyrelsens rolle, pligter og ansvar

Bestyrelsens primære ansvar er at lede og føre tilsyn med selskabets virksomhed. Hvordan definerer selskabsloven rammerne for dette arbejde?

Bestyrelsens opgaver:

Det er bestyrelsen opgave at varetage selskabets og kapitalejernes interesser. Bestyrelsen skal skabe værdi i selskabet, hvilket både er på kort og lang sigt.

Det er selskabsloven der overordnet regulerer rammerne for bestyrelsens opgaver. I et aktieselskab er det et krav, at der er en bestyrelse, hvorimod det i et anpartsselskab er frivilligt.

Bestyrelsens opgaver er defineret i Selskabslovens § 115, hvoraf det følger, at bestyrelsen skal:

 • varetage den overordnede og strategiske ledelse,
 • sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed,
 • påse, at bogføring og regnskabsaflæggelse skal foregå på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde,
 • sikre, at der er etableret fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
 • sikre, at bestyrelsen løbende skal modtage fornøden rapportering om selskabet finansielle forhold,
 • sikre, at kapitalberedskabet til enhver tid skal være forsvarligt med tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder,
 • vurdere den økonomiske situation og
 • sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

Bestyrelsen er således ansvarlig for selskabet strategi, tilsyn med selskabets drift og den overordnede ledelse af selskabet.

Bestyrelsen vil normalt havde en formand og et vist antal øvrige medlemmer, og i nogle tilfælde også en næstformand. Bestyrelsen vælges, eller udpeges, som regel på en generalforsamling af selskabets ejere.

Det er formandens opgave at indkalde, organisere og lede bestyrelsens møder, således at det sikres, at bestyrelsesarbejdet er effektivt og der er de rette forudsætninger for bestyrelsens virke.

Ofte sker dette ved, at der laves et årshjul der sikrer, at bestyrelsen hvert år forholder sig til de relevante opgaver.

Bestyrelsen er blandt andet ansvarlig for, at

 • der ansættes en direktion som varetager den daglige ledelse af selskabet,
 • der fastlægges en arbejdsdeling mellem bestyrelsen og direktionen,
 • direktionens opgaver fastlægges, og at
 • der sikres klare retningslinjer for ansvarlighed, planlægning, opfølgning samt risikostyring.

Det er bestyrelsens opgave at føre tilsyn med direktionen og ligeledes fastlægge de retningslinjer der gælder for tilsynet. I forbindelse med tilsynet med direktionen er det bestyrelsens opgave at sikre, at den daglige ledelse optimeres, og hvis nødvendigt afskedige direktionen.

Bestyrelsens ansvar

Såfremt en bestyrelse på et oplyst grundlag og ud fra rationelle overvejelser handler i god tro, loyalt og med selskabets interesser for øje, vil bestyrelsen som udgangspunkt ikke være erstatningsansvarlige, hvis bestyrelsens ageren har påført tredjemand tab. Dette gælder også selv om selskabets muligheder for at overleve var minimale – så længe det fortsat var realistisk at selskabet kunne overleve.

I mange selskaber er der tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring. Det er her vigtigt at huske, at denne ikke dækker, hvis bestyrelsen har ageret med grov uagtsomhed, ligesom der også kan være en maksimal dækningssum på en forsikring.

For krav der ikke dækkes af forsikringen, hæfter bestyrelsen personligt. Det er derfor vigtigt, at bestyrelsen sammensættes af de rette kompetente personer der kan sikre, at selskabets interesserer, bliver varetaget bedst muligt og at alle har en fælles forståelse for selskabets mål, strategi mv.

Hvis der er et bestyrelsesmedlem der ikke er enig i væsentlige beslutninger, er det vigtigt, at det pågældende medlem sørger for at få tilført sin uenighed (dissens) til bestyrelsesprotokolen.

Hvis ikke dette sker vil man ikke under en senere ansvarssag kunne hævde, at man var uenighed i en given disposition.

Dissens på en årsrapport

Det er også en mulighed at få påført en dissens på en årsrapport. Dette kan dog i yderste fald medføre, at man må træde ud af bestyrelsen.

Der er en tendens i erstatnings- og straffesager, at domstolene har pålagt bestyrelsen ansvar som følge, at bestyrelsen har ladet sig forlede af en dominerende formand eller direktørs gøren og laden, eller i nogle tilfælde haft en forventning om, at selskabets eksterne revisor ville advare bestyrelsen, hvis der var noget galt. Det samme gælder, hvor bestyrelsen har baseret dennes virke på utilstrækkelige eller misvisende informationer fra direktionen eller andre selskabsorganer/aktører.

Hvis der bliver rejst en civil og/eller straffesag imod bestyrelsen er det yderst relevant, hvad der findes af skriftlig materiale, i særdeleshed i bestyrelsens protokol, revisionsprotokollen, forretningsordenen og grundlaget for vedtægtsmæssige dispositioner.

Hvis ikke en bestyrelse har det nødvendige skriftlige materiale til at dokumentere og bekræfte en frifindelsespåstand, kan det have en væsentlig negativ effekt og i yderste konsekvens medføre domfældelse af bestyrelsen.

Det gælder for alle bestyrelsesmedlemmer, at man skal deltage aktivt og ikke forlede sig på, at andre bestyrelsesmedlemmer håndterer udfordrende situationer. Den gode bestyrelse er altid på forkant med konkurrenter, udvikling i branchen, likviditet, soliditet og solvens.

I nogle bestyrelser er der også medarbejdervalgte medlemmer og/eller familie bestyrelsesmedlemmer.

Ansvaret for disse er den samme som for øvrige medlemmer, hvorfor det vigtigt, at man er opmærksom på dette, både som medarbejdervalgt medlem eller et familie medlem der måske vælges for at ”fylde” bestyrelsen op.

Som udgangspunkt er det ikke ansvarspådragende for bestyrelsen, hvis selskabet går konkurs. Men hvis en konkurs skyldes bestyrelsens manglende ageren (passivitet), burde viden, medvirken til handlinger der er skadegørende og/eller undladelser til skade for selskabets interesser kan det medføre ansvar.

Så inden du siger ja til at træde ind i en bestyrelsen så sørg for at sætte dig grundigt ind i det ansvar og forpligtelser der følger med, og når du er valgt så start altid med at få udleveret det nødvendige materiale for at kunne danne dig et overblik over selskabets historik og fremtid.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.