Ret&Råd Advokater Sundhuset Horsens Ret&Råd Advokater Sundhuset Horsens

Ret&Råd Advokater Horsens

v/advokat Ole Krabbe Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Østergaards vej 4 8700 Horsens

E-mail: okr@ret-raad.dk Telefon: +45 20 27 67 80 CVR: 38 05 01 76

Kontorinformation

Advokat i Horsens

- Direkte og professionel rådgivning til private og erhvervslivet.

Bred juridisk viden med et stort netværk

Vi er specialiserede inden for et bredt juridisk område, og som en del af Ret&Råd-kæden indgår vi i et landsdækkende netværk, som foruden sparring med kollegaer i hele landet også byder på løbende kompetencegivende efteruddannelse. Med denne stærke kædekultur i ryggen, er vi i stand til at yde en direkte og professionel rådgivning med afsæt i den enkelte kundes behov og med størst mulig lokalkendskab.

Vores erhvervsrådgivning

Gennem en målrettet erhvervsrådgivning sikrer vi, at virksomhedsejere er rustet til alle de juridiske forhold, en virksomhed kan støde på. Vi fungerer derfor ofte som virksomheders eksterne juridiske afdeling, men står også klar, hvis der er behov for ad hoc rådgivning.

Vores rådgivning til private

De færreste er forberedt på alle livets forhold. Og selvom det selvfølgelig er bedre at forebygge end at helbrede er vi hos Ret&Råd Horsens klar til at hjælpe, når det uforudsigelige sker, og der er behov for juridisk rådgivning.

Vores seneste artikler

Hvordan skal dine ansatte dokumentere sygefravær?

Når en funktionær er syg, opstår for arbejdsgiveren ofte det spørgsmål, hvilke krav arbejdsgiveren kan stille til dokumentation for sygefraværet.
Af Ole Krabbe Advokat (H) /Partner

Entrepriseaftaler - AB 18

AB 18 er almindelige betingelser for arbejder og leverancer for bygge- og anlægsvirksomhed. AB 18 har afløst AB 92 som standardvilkår, og oftere og oftere aftales der modeller med mellemformer, hvor andre måder at organisere byggeriet på end den klassiske kommer i spil.
Af Ole Krabbe Advokat (H) /Partner

Opsigelse af funktionærer

Hvordan er de generelle frister for opsigelse? Hvad er en saglig begrundelse? Der er en række forhold, der skal være styr på, når man skal opsige en funktionær.
Af Ole Krabbe Advokat (H) /Partner

Forældrekøb: Slut med rentefradrag i virksomhedsskatteordningen

Indtil nu har det været almindeligt at køre indtægter og udgifter vedrørende forældrekøbslejligheden ind over en virksomhedsskatteordning, men den mulighed ophører fra 1. januar 2021. I hvert fald for så vidt angår renteudgifter.
Af Ole Krabbe Advokat (H) /Partner

Du skal bygge. Har du forstået entrepriseaftalen?

En detaljeret, specificeret og gennemarbejdet entrepriseaftale er vigtig, når der skal samarbejdes om udførelse af byggeri. Dette gælder, hvad enten der er tale om opførelse af nyt byggeri eller, hvor der er tale om en ombygnings- eller renoveringsopgave.
Af Ole Krabbe Advokat (H) /Partner

Virksomhedssammenlægning – Hvad skal man overveje?

Er det en fusion eller en anden konstellation, I går efter? Få her nogle gode råd til, hvad man kan tage med i sine overvejelser, når virksomhederne skal sammenlægges.
Af Ole Krabbe Advokat (H) /Partner

Nemmere omdannelse af selskaber og nye regler om apportindskud ved omregistrering af IVS til ApS

L 185 A er vedtaget og trådt i kraft 1. juli 2018. Tiltagene er fra regeringens side tænkt som en del af en pakke, der er en del af et nyt vækstinitiativ
Af Ole Krabbe Advokat (H) /Partner

Ny lov om forretningshemmeligheder – Bliv klar med denne gennemgang.

Formålet med loven er, at gennemføre ensartede rammevilkår, og at styrke beskyttelsen af virksomheders forretningshemmeligheder. Denne er vedtaget og trådt i kraft. Loven omfatter bl.a. regler om i hvilke tilfælde erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder udgør henholdsvis en lovlig og en ulovlig handling.
Af Ole Krabbe Advokat (H) /Partner

Opsigelse i strid med forskelsbehandlingsloven

Opsigelse kan i enkelte situationer være i strid med forskelsbehandlingsloven. Dette kan være når der er tale om et medarbejder med et handicap. Denne artikel kigger nærmere på en konkret sag inden for emnet.
Af Ole Krabbe Advokat (H) /Partner

Nye AB bestemmelser på vej for Byggeriets aftaler

Et revideret AB system bliver sendt i høring i løbet af januar 2018. De reviderede AB standardbestemmelser forventes vedtaget i maj 2018. Derfor skal du som bygherre rådgiver eller entreprenør forberede dig på ændringerne.
Af Ole Krabbe Advokat (H) /Partner

Beskyttelse mod kreditorer, ved overdragelse af aktiver til ægtefælle, bliver sværere.

Den 1. januar 2018 træder en ny lovgivning om ægtefællers økonomiske forhold i kraft, og retsvirkningsloven afskaffes. Hvor man tidligere har skullet kigge i flere love for at finde ud af om økonomiske dispositioner mellem to ægtefæller er omstødelige i tilfælde af en efterfølgende konkurs, bliver reglerne nu samlet et sted nemlig i konkurslovens § 64. Tidsgrænsen for hvor langt man kan gå tilbage i tid for at omstøde en gave udvides også.
Af Ole Krabbe Advokat (H) /Partner

Persondataforordningen

En vigtig dato - 25. maj 2018.
Af Ole Krabbe Advokat (H) /Partner

Du har muligvis ret til erstatningsferie, hvis du bliver syg i din ferie

Hvis du bliver syg i eller op til din planlagte ferie kan du muligvis få erstatningsferie. Det kommer dog an på hvornår og hvor længe du er syg. Læs mere om reglerne i denne artikel.
Af Ole Krabbe Advokat (H) /Partner

Derfor er ejeraftaler vigtige

Uenighed blandt kapitalejere kan blive en dyr omgang. Derfor er det vigtigt med nogle klare interne spilleregler. Med en ejeraftale kan I konkretisere hvad I hver især forventes at bidrage med og hvordan I skal håndtere eventuelle uenigheder
Af Ole Krabbe Advokat (H) /Partner

Forbered generationsskiftet med en afgiftsgave til junior inden årsskiftet

Start generationsskiftet inden årsskiftet med en afgiftsfri gave til junior på kr. 61.500, så er der plads til yderligere gaver til næste år til støtte for juniors nye virksomhed.
Af Ole Krabbe Advokat (H) /Partner

Optælling ved opsigelse efter 120 dages-reglen

Når en medarbejders ansættelseskontrakt indeholder en bestemmelse om 120 dages-reglen, kan en privat arbejdsgiver i de fleste tilfælde opsige medarbejderen med en måneds varsel, hvis medarbejderen har haft mindst 120 sygedage inden for en periode på 12 måneder. Denne regel er indeholdt i funktionærlovens § 5, som foreskriver et særligt opsigelsesvarsel i ovennævnte tilfælde.
Af Ole Krabbe Advokat (H) /Partner

Klar til generationsskifte – Sådan kan købesummen finansieres

Én af de store udfordringer ved gennemførelse af et virksomhedssalg er finansieringen af købesummen for virksomheden. En løsning kan være at sikre finansieringen af købesummen ved at opdele selskabets aktier i A og B aktier.
Af Ole Krabbe Advokat (H) /Partner

Hvem bestemmer, hvornår du holder sommerferie?

Sommerferien byder på mange oplevelser sammen med familien og vennerne. Du skal dog være opmærksom på, at der gælder visse regler om, hvor du kan placere din ferie.
Af Ole Krabbe Advokat (H) /Partner

Iværksætterselskaber og holdingselskaber til den nystartede virksomhed

Et iværksætterselskab er at sammenligne med et anpartsselskab med undtagelser. Indskudskapitalen i et iværksætterselskab kan være 1 kr. og man kan ikke udlodde udbytte fra IVS. Man skal spare 25 % af overskuddet op i iværksætterselskabet indtil man har nået kr. 50.000 i kapital.
Af Ole Krabbe Advokat (H) /Partner

Har du styr på dine salgs- og leveringsbetingelser?

Det er vigtigt at sikre sig, at salgs- og leveringsbetingelser overholder lovgivningen, at de er formuleret i et forståeligt sprog og, at det kan dokumenteres, og at salgs- og leveringsbetingelser har været gjort tilgængelige for aftalepartneren på tidspunktet for indgåelse af en aftale. Mange erhvervsdrivende forsømmer at opdatere deres salgs- og leveringsbetingelser løbende. Det er dumt!
Af Ole Krabbe Advokat (H) /Partner

Begræns risikoen med den rigtige selskabsstruktur

Selskabsstrukturen har stor betydning ved eventuel optagelse af kreditter. Hvem kan kreditorer f.eks. rejse krav mod, hvis virksomhedens økonomi kuldsejler? Det er de færreste virksomhedsejere dog opmærksomme på.
Af Ole Krabbe Advokat (H) /Partner

Hvorfor stifte et holdingselskab?

Du bør overveje, om du i forbindelse med oprettelsen af din virksomhed skal gøre dette i selskabsregi og dels om du skal oprette et holdingselskab samtidigt. En holdingselskabskonstruktion har mange fordele. Bl.a. kan man skattefrit udlodde udbytte fra driftsselskabet til holdingselskabet.
Af Ole Krabbe Advokat (H) /Partner

Må min chef tjekke mine mails?

Hvor går grænsen for privatlivets fred, når det drejer sig om arbejdsmails? Må min chef tjekke mine arbejdsmails, og kan det komme mig til skade, hvis jeg har talt dårligt om virksomheden eller min overordnede i en privat arbejdsmail?
Af Ole Krabbe Advokat (H) /Partner

Andelsboligforeninger – på kanten af økonomisk sammenbrud?

En række andelsboligforeninger står på kanten af et økonomisk sammenbrud. Andelsboligforeningerne har ikke tidligere været udsat økonomisk i et sådan omfang, som er tilfældet i de senere år.
Af Ole Krabbe Advokat (H) /Partner

Funktionærens ret til en anbefaling

De fleste funktionærer vil gerne have en skriftlig anbefaling fra arbejdsgiveren i forbindelse med afskedigelse eller opsigelse af ansættelsesforholdet. Spørgsmålet er imidlertid, om funktionæren har krav på at få en skriftlig anbefaling fra arbejdsgiveren, eller hvorvidt det er op til arbejdsgiveren selv at bestemme, om funktionæren skal have en anbefaling?
Af Ole Krabbe Advokat (H) /Partner

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Den nye selskabslov trådte i det væsentligste i kraft i marts 2010. Med indførelsen af den nye lov fulgte også nye regler for medarbejderrepræsentation. Den nye selskabslov har medført mere fleksibilitet, idet der er en større aftalefrihed mellem medarbejderne og selskabet.
Af Ole Krabbe Advokat (H) /Partner

Nyt gebyr og ændring af morarentesatsen

Fra den 1. marts 2013 kan debitorer, som ikke har betalt deres regninger til tiden, blandt andet se frem til betaling af et fast gebyr på kr. 310 og betaling af en højere morarente.
Af Ole Krabbe Advokat (H) /Partner

Forbered generationsskiftet i god tid - det betaler sig

Selvom det i øjeblikket er vanskelige tider for mange virksomheder, vil der  alligevel skulle ske generationsskifter, hvorved virksomhederne bliver overdraget til nye ejere. Det kan være både til medlemmer af ejerens familie og til andre, f. eks. medarbejdere.
Af Ole Krabbe Advokat (H) /Partner