Ret&Råd Advokater Haderslev Ret&Råd Advokater Haderslev

Ret&Råd Advokater Haderslev

v/ Advokatfirmaet Witt Laurids Skausgade 14 6100 Haderslev

Kontorinformation

Advokat i Haderslev

Vort kontor fungerer som en helhed på såvel juristsiden som på sekretærsiden. Vi rådgiver private, erhvervslivet samt kommuner og forvaltninger.

Vi dækker operationelt Sønderborg retskreds foruden naturligvis Landsretten og Højesteret.

Som alle gerne vil, gør VI alvor af:

  • Personlig betjening
  • Specialiseret og opdateret viden
  • Hurtig sagsbehandling
  • En solid erfaring
  • Både nationalt og internationalt advokatnetværk
Vi er stolte over vor tradition for uddannelse af nye medarbejdere, der stort set ikke sker i andre advokatfirmaer i retskredsen og ikke er foregået hos andre i Haderslev i en årrække. Uddannelse af nye medarbejdere er for os et naturligt element i vort værdisæt.

Vores seneste artikler

Fuldmagter - Hvad er op og ned?

Den 1. september 2017 trådte en ny lov i kraft om fremtidsfuldmagter.
Af Sven Brouer Seedorff Advokat (H)

Ophævelse af fælles forældremyndighed

Forældreansvarslovens § 11 indeholder en bestemmelse hvorefter den fælles forældremyndighed for forældre, der ikke lever sammen og som er uenige om forældremyndigheden, kan ophæves og tillægges den anden forælder alene under visse omstændigheder.
Af Sven Brouer Seedorff Advokat (H)

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på, når jeg opretter testamente

Efter arveloven blev ændret i 2008, er der i dag mulighed for at testamentere over 75 % af det, man efterlader sig. De sidste 25% tilfalder ens tvangsarvinger med halvdelen af de 25% til ægtefællen og den anden halvdel til deling mellem børn. Såfremt der ikke er en ægtefælle, arver ens børn hele tvangsarven til deling (og omvendt).
Af Claus Witt Advokat (H)

Sprøjtemidler i private haver

Som udgangspunkt er de fleste nok enige i, at man som haveejer, der kun bruger sin have til fritidsfornøjelser, ikke bør anvende ukrudtsmidler eller andre kemiske stoffer i haven.
Af Claus Witt Advokat (H)
Af Sven Brouer Seedorff Advokat (H)

Villabyggeri

Der bygges mange villaer. De fleste som ”typehuse”, men også en del som individuelle byggerier. Mange typehusfirmaer markedsfører dog også husene som ”individuelle” i design – udvendigt som indvendigt. Uanset hvor individuelle byggerierne er, vil de fleste af udbyderne gerne gennemtvinge brug af deres egne standardaftaler, så på dét punkt hører det ”individuelle” som oftest op – på foranledning af udbyderne.
Af Claus Witt Advokat (H)

Hvordan skal jeg holde fortovet foran min grund?

Som husejer er vi nok alle opmærksomme på, at vi skal huske, at fjerne sne og is fra det fortov der er ude foran vores grund – men hvilke pligter har vi egentlig, når det drejer sig om ukrudt eller affald der befinder sig på fortovet?
Af Claus Witt Advokat (H)

Skiltning og opsætning af plakater

Naturbeskyttelseslovens § 21 stk. 1 regulerer spørgsmålet om reklameskilte og propagandaskilte i det åbne land.
Af Claus Witt Advokat (H)
Af Sven Brouer Seedorff Advokat (H)

Ændring af barnets registrerede bopæl

Registrering af barnets bopæl skaber mange konflikter mellem fraflyttede forældre, hvor disse ikke kan samarbejde.
Af Sven Brouer Seedorff Advokat (H)

Fremtidsfuldmagter – ny lovgivning

Når man når den 3. alder, er der mange der gerne vil sikre at, såfremt de mentalt bliver svækket, at bestemte navngivne personer får fuldmagt til at handle på deres vegne. Indtil for nylig har der ikke været lovgivet herom.
Af Claus Witt Advokat (H)

Parcelhuskvarter, parkering og campingvogn

Kan en grundejerforening indføre sine egne individuelle parkeringsforskrifter?
Af Claus Witt Advokat (H)

Hvordan forholder jeg mig hvis naboens hund konstant gør?

Udgangspunktet er naturligvis, at din nabo skal sørge for, at hunden er aktiveret og ikke larmer – gør naboens hund alligevel og der ikke er tale om ganske kortvarige hændelser, er det dit lokale politi du skal rette henvendelse til, hvis du ikke kan komme i dialog med naboen.
Af Claus Witt Advokat (H)

Erhvervslejeaftaler – Det skal du være opmærksom på

Erhvervslejeloven regulerer lejeaftaler, herunder fremleje af lokaler der udelukkende er udlejet til andet end beboelse (loven omfatter også lokaler der ikke udnyttes erhvervsmæssigt, f.eks. til ideelle, religiøse, velgørende formål, vuggestuer, børnehaver, undervisning, foreningsformål og lignende).
Af Claus Witt Advokat (H)

Parkering på privat område

Reglerne om standsning og parkering og rammerne for politiets og kommunernes virksomhed er reguleret i en lang række bestemmelser i færdselsloven, vejlovene m.m.
Af Claus Witt Advokat (H)

Hvis du bliver syg efter, at du er gået på ferie.

Bliver du syg efter, at du er gået på ferie, kan du ifølge ferieloven få erstatningsferie, hvis du har optjent 25 dages ferie.
Af Claus Witt Advokat (H)

Legepladser/Grundejerforeninger

I de senere år er stadig flere offentlige legepladser blevet nedlagt, da legepladserne er dyre at vedligeholde
Af Claus Witt Advokat (H)

Vedligeholdelse af fælles hegn og fælles hæk

Rigtig mange nabostridigheder opstår på grund af forskellige opfattelser af, hvordan en fælles hæk, der har status som fælles hegn, skal vedligeholdes
Af Claus Witt Advokat (H)

Forældrekøb – Ny højesteretsdom sætter muligvis en stopper for hidtil anvendt metode for at opnå skattefrit salg

I det seneste årti, har mange forældre købt fast ejendom, der er blevet lejet ud til børnene i forbindelse med, at børnene har taget ophold i en oftest fremmed by for at studere. For at undgå at blive beskattet af avance ved salg, når studietiden er ovre, har mange forældre valgt at sælge boligen til børnene inden studiets afslutning. Denne mulighed eksisterer muligvis ikke længere.
Af Claus Witt Advokat (H)

Har selvstændig erhvervsdrivende ret til dagpenge på trods af en usælgelig erhvervsejendom?

De seneste 7 måneder har vi været vidne til at først Ombudsmanden og dernæst Højesteret har markeret sig over for Ankestyrelsen, der ikke længere kan administrere udenom de selvstændiges ret til dagpenge og efterløn. Læs her hvad det betyder for de selvstændig erhvervsdrivendes ret til dagpenge og efterløn fremover.
Af Claus Witt Advokat (H)

Indbrud i privatboligen - Er du korrekt forsikret?

Indbrud i hjemmet er nok noget af det mest ubehagelige man kan udsættes for. Det værste er som ofte ikke, at der er stjålet ting fra boligen, men det, at der er fremmede der har været inde i hjemmet
Af Claus Witt Advokat (H)

Udlejers konkurs eller tvangsauktion

Både lejere i private boligejendomme og i private erhvervsejendomme oplever en utryghed, der følger med udlejers konkurs og/eller tvangsauktion. I mange tilfælde er utrygheden til at overse, når man først får professionel rådgivning, for det er i realiteten en del af meningen med lejelovgivningen at beskytte lejerne i den private sektor
Af Claus Witt Advokat (H)

Hvordan må jeg bruge mit sommerhus?

I Danmark er det, som udgangspunkt ikke tilladt at benytte ens sommerhus til helårsbeboelse, der er dog nogle undtagelser.
Af Claus Witt Advokat (H)

Hvor og hvornår må man affyre fyrværkeri?

Nu er det snart nytår og det skal fejres, som det bliver hvert år med fest, farver og fyrværkeri. Af hensyn til ens medborgere, er der dog visse regler der skal overholdes.
Af Claus Witt Advokat (H)

Nabohjælp er også aktuelt uden for feriesæsonen

Selvom ferien for længst er slut og kufferten pakket ud, er nabohjælp stadig aktuelt fordi den gerne skulle fungere hele året rundt.
Af Claus Witt Advokat (H)

Ugyldige vand og varmeregnskaber

Vestre Landsret har for nylig taget stilling til om en lejer havde krav på tilbagebetaling af a conto bidrag indbetalt til udlejer, da forbrugsregnskaberne var ugyldige.
Af Claus Witt Advokat (H)

Har man som privat bygherre et ansvar for, at arbejdsmiljøloven overholdes?

Svaret er JA, i mange tilfælde har man som bygherre i forbindelse med om/tilbygning til en privat grund, et ansvar for at arbejdsmiljøloven overholdes. Det gælder eksempelvis hvis flere virksomheder er involveret på byggepladsen samtidig. Som bygherre har du en pligt til at sørge for, at arbejdet udføres og tilrettelægges hensigtsmæssigt.
Af Claus Witt Advokat (H)

Her må jeg parkere min bil

Offentlig parkering er når du parkerer din bil hvor politiet og eksempelvis kommunens parkeringsvagter fører kontrol med parkeringer. De vejledninger der regulerer parkeringen findes dels i særlige kommunalvejledninger og overordnet i færdselslovens bestemmelser.
Af Claus Witt Advokat (H)

Haveaffald

Hvor og hvornår må man afbrænde haveaffald?
Af Claus Witt Advokat (H)

Energitilskud til din bolig

Som ejer af en privatbolig har man i dag mulighed for at søge tilskud til energibesparende forbedringer der udføres i boligen.
Af Claus Witt Advokat (H)

Ankenævn for feriehusudlejning

Med virkning fra den 1. februar 2016 er der vedtaget nye vedtægter fra ankenævnet. Ankenævnet har fungeret siden 2010.
Af Claus Witt Advokat (H)

Nye skærpede krav til brændeovne

Siden 2008 er der løbende blevet stillet strengere og strengere krav til, hvor mange partikler en brændeovn må udlede.
Af Claus Witt Advokat (H)

Underretning - moral og etik eller en by i Rusland

Når forældre skilles og børnene bliver kastebold mellem 2 voksne uden et naturligt og afslappet samarbejde om de små poder, ses der mange modeller til at chikanere den anden part.
Af Sven Brouer Seedorff Advokat (H)

Ejeraftaler – hvorfor er de så vigtige?

Er der flere personer eller selskaber der i fællesskab vil drive et kapitalselskab - bør man inden man stifter selskabet, overveje om der skal oprettes en ejeraftale, der fastlægger de interne spilleregler i forbindelse med de beslutninger der træffes i kapitalselskabet således, at man på forhånd er sikker på, hvordan beslutningen i selskabet træffes.
Af Claus Witt Advokat (H)

Skal børnene altid inddrages?

Mange forældre vil naturligt gerne skåne deres børn mod at blive inddraget i en retssag mellem parterne og jeg får ofte spørgsmålet, om vi ikke kan undlade/undgå at barnet skal til en samtale på dommerkontoret i forbindelse med Hovedforhandlingen eller umiddelbart herefter.
Af Sven Brouer Seedorff Advokat (H)

Betydningen af børnesagkyndige undersøgelser

I retssager om ophævelse af fælles forældremyndighed eller sager om et barns fremtidige bopæl ved forældrenes ophævelse af parforholdet, fastsætter Forældreansvarsloven, at barnets perspektiv skal belyses. Dette kan ske ved samtale med barnet, børnesagkyndig undersøgelse eller på anden måde, der belyser barnets perspektiv.
Af Sven Brouer Seedorff Advokat (H)

Selvstændige erhvervsdrivende har også ret til dagpenge og efterløn

Som rådgiver for selvstændigt erhvervsdrivende, der planlægger afståelse af virksomhed, har det i mange år været grænseoverskridende at opleve dagpengesystemets manglende forståelse for de selvstændiges særlige udfordringer med at gennemføre et ophør udenom en konkurs. Systemet har ikke været indrettet med en erkendelse af, at selvstændigt erhvervsdrivende ofte er indrettet i egne lokaler, der ikke kan opsiges lige så nemt som en almindelig funktionæraftale.
Af Claus Witt Advokat (H)

Nye skatteregler for udlejning af sommerhuse og fritidsboliger

Sommeren står for døren, og mange sommerhusejere har formentlig allerede indgået aftaler om udlejning af sommerhuset til gæster fra ind- og udland i de kommende måneder. Både for nye og gamle sommerhusejere kan udlejning give en ekstra indtægt, som kan være med til at dække udgifterne ved at eje sommerhuset og forsøde tilværelsen.
Af Claus Witt Advokat (H)

Ny afgørelse i registrering af bopæl i forbindelse med børns faktiske opholdssted

Østre Landsret har truffet en skelsættende afgørelse, hvorefter et barn, der sammen med sin mor var fraflyttet en tidligere fælles bopæl, ikke af faren kunne kræves tilbage til farens bopæl.
Af Sven Brouer Seedorff Advokat (H)

Aflytning af ægtefælle

Foranlediget af 2 aktuelle henvendelser, hvor kvinden i et ægteskab/parforhold konstant bliver overvåget af en jaloux ægtemand dels ved aflytning af telefonsamtaler, dels ved udskrivning af telefonlister over førte samtaler og kontrol af sendte sms, dels ved via gps udstyr eller lignende at følge bilens færden, har jeg set på, om dette medfører en overtrædelse af straffeloven.
Af Sven Brouer Seedorff Advokat (H)

Min ex-mand betaler ikke børnebidrag

Hvis du forgæves har rykket for betaling af børnebidrag til dit barn, kan du henvende dig til ”Udbetaling Danmark”, som kan udbetale dig det bidrag, som er i restance. Dog udbetaler man alene ”Normalbidraget” og ikke forhø-jede bidrag.
Af Sven Brouer Seedorff Advokat (H)

Pas på forældelsesfristen

Mange borgere og virksomheder risikerer at miste deres tilgodehavender, hvis ikke de er opmærksomme på de nye forældelsesregler, som træder endelig i kraft den 1. januar 2011.
Af Claus Witt Advokat (H)

Sammenlignelige lejemål

Artiklen beskriver den seneste praksis vedrørende sammenligningslejemål, som fastslår at det fortsat er lejer, der har bevisbyrden for, at de af huslejenævnet anvendte sammenligningslejemål rent faktisk er sammenlignelige.
Af Claus Witt Advokat (H)
Af Sven Brouer Seedorff Advokat (H)

Betingelser for at opnå gældssanering

Du kan få gældssanering, såfremt du ikke er i stand til – og ikke inden for de nærmerest år har udsigt til – at kunne betale hvad du skylder. Samtidig skal gennemførelse af en gældssanering føre til en varig forbedring af din økonomi.
Af Sven Brouer Seedorff Advokat (H)