Hvilken betydning har afleveringsforretningen ved nybyg og renovering af villa?

Ved byggeri og renovering af fast ejendom er afleveringen af central betydning for risikoens overgang.

Risikoen for udefrakommende hændelige begivenheder overgår fra entreprenøren til bygherren eller køberen ved afleveringen.

Er der aftalt AB 92 eller AB-Forbruger?

Hvis AB 92 eller AB-Forbruger er vedtaget, gælder det at forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller dele af det inden afleveringen, skal entreprenøren for egen regning sørge for kontraktmæssig ydelser jf. AB 92 § 12, stk. 1, 1. pkt. og AB-Forbruger § 22. Det vil sige, at entreprenøren bærer vederlagsrisikoen indtil afleveringen.

Hvis hverken AB 92 eller AB-Forbruger er vedtaget, bærer entreprenøren risikoen for byggeriet – det vil sige vederlagsrisikoen indtil afleveringen eller til færdiggørelsen. Ved ibrugtagning forud for afleveringen eller færdiggørelsen går risikoen over på bygherren for det der er taget i brug.
Det samme gælder ved almindeligt køb, risikoen går over på køberen ved levering jf. Købelovens § 17 og §§ 9 – 11.

At entreprenøren bærer vederlagsrisikoen betyder, at han skal tilbagebetale modtagne vederlag. Bærer han ydelsesrisikoen, skal han for egen regning bringe arbejdet op på det stade, det havde da det hændeligt gik til grunde.

Ibrugtagning medfører at risikoen overgår på bygherren uanset at aflevering ikke har fundet sted jf. AB 92 § 12, stk. 4 og AB-Forbruger § 22, stk. 4.

Risikoen påhviler ikke entreprenøren, hvis forholdet kan henføres til bygherren jf. AB 92 § 12, stk. 1 og AB-Forbruger §22, stk. 1. Her må henregnes skader, der er forårsaget af bygherrens anvisninger, bygherreleverancer, hærværk- og sabotagehandlinger rettet mod bygherren eller hans projekt samt byggegrundens egenskaber eller jordbundsproblemer.

Entreprenøren bærer også ansvaret for bygherreleverancer i tiden fra entreprenørens modtagelse heraf og indtil aflevering jf. AB 92 § 12, stk. 1, 2. pkt. og AB-Forbruger §22, stk. 1, 2. pkt.

Så længe entreprenøren bærer risikoen skal han vedligeholde arbejdet jf. AB 92 § 12, stk. 3 og AB-Forbruger § 22, stk. 3.

Risikoreglen i AB 92 § 12 og AB-Forbruger § 22 om entreprenørens risiko forekommer streng, men den skal sammenholdes med AB 92 § 8, stk. 1 og AB-Forbruger § 8, stk. 2, hvorefter bygherren tegner sædvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse. Hvis bygherren undlader at tegne forsikringen, bliver konsekvensen at han skal bære de tab, som ville være dækket af forsikringen.  Det kan anbefales at bygherrer tegner All-Risk forsikringer til begrænsning af parternes risiko.

Skader som entreprenører forvolder på hinandens arbejde, materialer og materiel er bygherren uvedkommende jf. AB § 12, stk. 2 og AB-Forbruger § 22, stk. 3.

Afleveringsforretningen har derudover betydning:

  • som risikooverførende og vedligeholdelsespligt ophørende foranstaltning jf. AB 92 § 12 og AB-Forbruger § 22.
  • for beregning af frister for fremsendelse af slutopgørelse jf. AB 92 § 22, stk. 8 og for betaling jf. AB-Forbruger § 25, stk. 1,
  • for beregning af den periode hvor entreprenøren har afhjælpningsret og afhjælpningspligt jf. AB 92 § 32, stk. 1 og AB-Forbruger § 43,
  • for beregning af ansvarsperioden for entreprenøransvaret jf. AB 92 § 36, stk. 1 og AB-Forbruger § 48,
  • for beregning af leverandøransvaret,
  • for fastsættelse af tidspunktet for nedskrivning af entreprenørens sikkerhedsstillelse jf. AB 92 § 6, stk. 2,
  • for afholdelse af 1-års og 5-års eftersyn jf. AB 92 §§ 37, sk. 1 og 38, stk. 1 og 1-års eftersyn jf. AB-Forbruger § 58.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.