Hvad betyder det at søge midlertidigt ægtefællebidrag?

Det kan have stor økonomisk betydning for begge parter, når man beslutter at flytte fra hinanden. I perioden, inden man formelt bliver separeret eller skilt, kan det blive nødvendigt med det såkaldte midlertidige ægtefællebidrag.

Mange ægtefæller ophæver samlivet og den fælles økonomi og flytter fra hinanden, før de er blevet separeret eller skilt.

Dette kan få stor indflydelse på ægtefællernes økonomi hver især, og de kan blive nødt til at tage stilling til midlertidigt bidrag, idet parternes forskellige indtægter kan betyde, at den ene ægtefælle ikke kan opretholde en levestandard uden bidrag fra den anden ægtefælle.

Man har derfor mulighed for at ansøge om et midlertidigt bidrag, som betales i perioden fra samlivsophævelsen eller ophævelsen af den fælles økonomi frem til at separationen og/eller skilsmissen er trådt i kraft.

Hvad kan udløse et midlertidigt bidrag?

Der skal være en begivenhed, der udløser bidraget for, at Familieretshuset kan behandle ansøgningen om det.

Dette kan være:

  1. En reel samlivsophævelse hvor parterne som ægtefæller er fraflyttet hinanden.
  2. Ophør af den fælles økonomi.

En faktisk samlivsophævelse forstås sådan, at man er fraflyttet hinanden og har fået hver sin bopæl. Det er som udgangspunkt ikke nødvendigt, at der er flyttet folkeregisteradresse, hvis det på anden vis kan dokumenteres, at man er fraflyttet hinanden.

Det er desuden et krav, at den fælles økonomi er ophørt.

Den anden mulighed for ansøgning om midlertidigt bidrag er, at den fælles økonomi er ophørt.  Dette betyder, at man ikke længere i fællesskab betaler til de udgifter, man har som ægtefæller, herunder forsørgelsen af hinanden samt fælles børn. Det skal dokumenteres over for Familieretshuset ved en opsplitning af økonomien. I denne situation er det ikke et krav, at man er fraflyttet hinanden.

Hvis man ønsker af ansøge om midlertidigt bidrag inden 2 måneder fra den begivenhed, der udløser bidraget, fastsættes bidraget fra dette tidspunkt. Fremsendes ansøgningen senere end de 2 måneder efter den bidragsudløsende begivenhed, vil bidraget blive fastsat fra det tidspunkt, man ansøger om det.

Beregningen af bidragets størrelse sker ud fra de almindelige principper om beregning af ægtefællebidrag. Familieretshuset indhenter således dokumentation for begge parters indtægtsforhold fra skattemyndighederne på ansøgningstidspunktet.

Beregning af ægtefællebidragets størrelse

Parterne kan selv aftale størrelsen på det midlertidige bidrag. En sådan aftale vil herefter være bindende for parterne frem til separationen eller skilsmisse, medmindre der gennem Familieretshuset kan ske ændring på baggrund af væsentlige forandrede forhold.

Hvis der ikke kan indgås en aftale om bidragets størrelse, kan Familieretshuset beregne denne.

Beregningen af bidragets størrelse sker ud fra de almindelige principper om beregning af ægtefællebidrag. Familieretshuset indhenter således dokumentation for begge parters indtægtsforhold fra skattemyndighederne på ansøgningstidspunktet.

Har begge ægtefæller en almindelig indkomst, fastsætter Familieretshuset normalt bidragets størrelse til 1/5 af differencen mellem de to indkomster.

Før Familieretshuset laver den beregning, vil der dog fragå bidrag til børn, hvis der er fastsat børnebidrag fra den ene part.

Såfremt bidragsbetaleren har en lav indkomst – dvs. en indtægt mindre end kr. 300.000,00 om året, vil bidraget fastsættes til kr. 0,00.

Har bidragsmodtageren en egen indkomst på mellem kr. 310.000,00 – 350.000,00, vil bidraget ligeledes som udgangspunkt blive fastsat til kr. 0,00.

Er bidragsmodtagerens indtægt derimod under ovennævnte beløb, vil Familieretshuset som udgangspunkt fastsætte et bidrag, som udgør 1/5 mellem bidragsbetaleren og bidragsmodtagerens indtægter.

Hvis bidragsmodtageren ingen indtægt har, eller har en meget lav indtægt, vil Familieretshuset i forbindelse med beregningen af bidrag fastsætte en fiktiv indtægt for bidragsmodtageren på kr. 130.000,00, før der beregnes bidrag.

Hvordan beregnes indtægten

Familieretshuset beregner indtægten ud fra al den indkomst man har. Det vil sige lønindkomst, evt. bonusudbetalinger, honorarer, renteindtægter, aktieudbytte, over-/underskud ved personlig virksomhed og i selskaber.

Ovennævnte gælder for begge parter. I Familieretshusets afgørelser om bidrag vil man kunne se, hvad Familieretshuset har beregnet indtægten ud fra.

Kortvarige ægteskaber

Såfremt ægteskabet har været kortvarig, kan dette få indflydelse på ansøgningen om midlertidigt bidrag. Der er fortsat mulighed for at ansøge om midlertidigt bidrag, men bidraget vil typisk kunne nedsættes med 1/3 eller 2/3 i forhold til, hvor længe ægteskabet har varet.

Ophør af midlertidigt bidrag

Det fastsatte midlertidige bidrag ophører, når man opnår separation eller skilsmisse. Endvidere ophører det midlertidige bidrag, såfremt parterne flytter sammen igen.

Har du brug for mere viden om ansøgning af midlertidigt bidrag, er du velkommen til at kontakte en af Familieretsadvokaterne i Ret&Råd.

Du kan også finde mere information om midlertidigt bidrag på Familieretshusets hjemmeside. Hvis har har spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakt din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.