Kan det overhovedet lykkedes, at få førtidspension, når man er under 40 år?

Ifølge Lov om social pension kan personer i alderen fra 18 til 39 år tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret, eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. Så svaret er ja.

Det er to betingelser for at få tilkendt førtidspension:

  • 1) at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og
  • 2) at nedsættelsen er af et sådant omfang, at den pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

Det følger således af førtidspensionsloven, at en person i alderen fra 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret, eller det pga. særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved deltagelse i relevante jobafklarings-, ressource-, aktiverings- eller revalideringsforløb samt behandlingsmæssige forløb og andre foranstaltninger.

Ressourcer og udfordringer skal være belyst

Det er også et krav, at der i grundlaget for afgørelse af en førtidspension bl.a. skal indgå en dokumentation for, at personens ressourcer og udfordringer i forhold til uddannelse og beskæftigelse er fuldt afklaret, samt en forklaring på, at arbejdsevnen ikke lader sig anvende til selvforsørgelse, uanset mulighederne for støtte.

Det er ikke tilstrækkeligt, at kommunen påviser, at der er helbredsmæssige forhold, der kan påvirke en borgers arbejdsevne –  Det skal også dokumenteres, hvordan og i hvilket omfang helbredet konkret påvirker arbejdsevnen.

Funktionsevnetesten

Det vil derfor ofte førend sagen forelægges Pensionsnævnet være nødvendigt, at der udarbejdes fx en ADL-funktionsevne test (funktion i det almindelige daglige liv) og/eller en klinisk funktionsundersøgelse, således at eventuelle muligheder for støtte OG dokumentation for den konkrete funktionsevne er klarlagt.

Afklaring kan tage år

Alt for mange borgere oplever desværre, at kommunen ikke selv tager initiativ til at igangsætte den nødvendige afklaring/afprøvning, hvorfor mange ender med at gå i alt for mange år, inden der tilkendes en førtidspension, hvilket jo desværre ofte har en stor økonomisk konsekvens for de berørte borgere.

I retspraksis er det anerkendt, at kommunerne kan være erstatningsansvarlig for det tab borgere har lidt, som følge af, at afklaring ikke er sket rettidigt.

Hvis du ikke kan få kommunen til at indhente de nødvendige oplysninger til din sag, eller hvis du mener at du kan være berettiget til erstatning, som følge af kommunens behandling af din sag forud for tilkendelse af førtidspension, bør du hurtigst muligt søge advokatbistand.

Læs mere om socialret og fleksjob & førtidspension.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.