Hvordan får jeg den erstatning, jeg har ret til?

Hvis du har været involveret i en ulykke, hvor du er kommet til skade, og hvor der er en erstatningsansvarlig skadevolder, vil du som udgangspunkt have ret til erstatning.

Du skal dog være opmærksom på, at det er dig der skal bevise, at der foreligger et erstatningsansvar og at du har lidt et tab.

Hvilken erstatning er du berettiget til?

Hvilken erstatning, du er berettiget til afhænger af omfanget af din personskade. Erstatningens størrelse vurderes ud fra 4 overordnede termer, som alle forudsætter, at der er en erstatnings-ansvarlig skadevolder:

Selvom du måske kan være fristet til at starte på arbejde, bør du aldrig starte op før du er frisk nok til det.

Svie og Smerte

Hvis der er en ansvarlig skadevolder kan du fremsætte krav om godtgørelse for svie og smerte.

Du har som udgangspunkt ret til en fast takst pr. dag i den periode hvor du er syg, og godtgø-relsen betales derfor som udgangspunkt i den periode hvor du er sygemeldt. Godtgørelsen er begrænset af en maksimum udbetaling, men du vil ved længerevarende sygdom i stedet ofte have krav på erstatning som følge af varigt men.

Da udbetalingen som udgangspunkt afhænger af din sygemelding er det vigtigt, at du noterer hvor længe du er sygemeldt og fremskaffer dokumentation herfor, f.eks. ved notering i læge-journal og ved at gemme sygedagpengemeddelelser og lønsedler.

Varigt mén

Erstatning for varigt mén udbetales som navnet antyder alene, hvis du har pådraget dig en va-rig fysisk eller psykisk skade.

Som dokumentation herfor er det altafgørende, at du straks efter uheldet opsøger egen læge eller skadestue. Du skal huske at beskrive alle de gener du oplever, idet det ikke altid er de gener der i første omgang fremtræder mest alvorlige, der ender med at resultere i et varigt mén (og husk at tjekke at din læge får noteret det hele).

Hvis du ikke opsøger læge, vil det ofte senere være vanskeligt at bevise, at der er sammen-hæng mellem skaden og ulykken. Om du er berettiget til erstatning for varigt mén vil i mange tilfælde først kunne vurderes op til et år eller mere efter ulykken, og der vil i den forbindelse ofte skulle udarbejdes en speciallæge erklæring.

Hvis parterne på trods af det lægefaglige materiale ikke kan nå til enighed om méngraden, er det muligt for begge parter at anmode arbejdsmarkedets erhvervssikring om en vejledende udtalelse.

Kan parterne fortsat ikke blive enige om, hvorledes sagen bør vurderes, har begge parter mu-lighed for at anlægge sag ved domstolene. Der er i den forbindelse mulighed for at bede om retslægerådets vurdering (Retslægerådet er Danmarks øverste lægelige myndighed).

Tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du skal have erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, kræver det allerførst at du faktisk har lidt et tab.

Det vil altså sige, at du intet krav har, hvis din chef har betalt dig fuld løn under sygdom.

Hvis du f.eks. har fået sygedagpenge, vil du have et krav på dækning af differencen på syge-dagpenge udbetalingen og din sædvanlige løn.

Som dokumentation bør du gemme lønsedler fra tre måneder før erstatnings-/forsikringsbegivenheden og frem til raskmelding samt kopi af udbetalingsmeddelelser på sygedagpenge.

Tab af erhvervsevne

Der kan herudover kræves erstatning for tab af erhvervsevne, såfremt det vurderes at din evne til at skaffe dig indtægt ved arbejde er varigt nedsat. Der vil i forbindelse hermed skulle fremlægges bevis for, at du har en nedsat evne til at arbejde, men også at dette har betydet et tab af indtægt for dig.

Erstatningen beregnes med udgangspunkt i din årsløn og din erhvervsevnetabsprocent.

Erhvervsevnetabsprocenten vurderes som udgangspunkt ud fra hvor mange timer, du er i stand til at arbejde før og efter skaden.

Start aldrig på arbejde før du er rask nok til det

Selvom du måske kan være fristet til at starte på arbejde, bør du aldrig starte op før du er frisk nok til det.

Hvis du starter op mens du stadig er syg (hvor du har smerter mens du arbejder), vil det med stor sandsynlighed få en negativ betydning for vurdering af samtlige erstatningsposter.  Hvis du er for syg til at arbejde, er det derfor faktisk bedst at du også lader være.

Ret&Råd advokater hjælper hvert år en lang række kunder med at få udbetalt den erstatning de er berettiget til. – Skal vi også hjælpe dig? Find din lokale Ret&Råd advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.