Det skal du vide om arbejdsskader i din virksomhed

Du har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, hvis du har ansatte i din virksomhed. Så har du nemlig en sikringspligt efter arbejdsskadesikringsloven. Hvis du som arbejdsgiver er erstatningsansvarlig for arbejdsskaden, kan den ansatte rejse et erstatningskrav for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte direkte mod dig/virksomheden.

Arbejdsskadeforsikring er lovpligtig

Det betyder, at du skal tegne en arbejdsskadeforsikring for dine ansatte, og du har pligt til at anmelde skader eller erhvervssygdomme efter loven.

Hvis der sker en arbejdsskade i din virksomhed, vil udgifterne til erstatning og godtgørelse til den ansatte blive betalt af dit arbejdsskadeforsikringsselskab.

Du skal som arbejdsgiver være opmærksom på fristerne for at anmelde en skade.

Du har pligt til at anmelde en arbejdsulykke, senest 9 dage efter ulykkens indtræden. Sker det ikke (f.eks. hvis der er tvivl om, hvorvidt det er en arbejdsulykke) kan du anmelde ulykken senest på 5-ugers-dagen for ulykkens indtræden, hvis skadelidte ikke forventes at kunne genoptage sit arbejde i fuldt omfang senest på dette tidspunkt.

Hvad er en arbejdsskade?

I arbejdsskadesikringsloven defineres en arbejdsskade enten som en arbejdsulykke eller som en erhvervssygdom.

En arbejdsulykke er:

en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage. Personskaden kan være fysisk eller psykisk og kan være varig eller forbigående. Det er ikke et krav, at personskaden medfører behov for behandling, eller at personskaden er blevet behandlet.

En erhvervssygdom er:

sygdomme, som efter medicinsk dokumentation er forårsaget af særlige påvirkninger, som bestemte persongrupper gennem deres arbejde eller de forhold, det foregår under, er udsat for i højere grad end personer uden sådant arbejde. Endvidere er det sygdomme hos et levendefødt barn, der er pådraget inden fødslen som følge af moderens arbejde under graviditeten. 

Det er i arbejdsskadesikringsloven bestemt, at beskæftigelsesministeren i en fortegnelse fastsætter, hvilke sygdomme der anses for at være af denne karakter. Denne erhvervssygdomsfortegnelse kan ses på www.aes.dk.

Hvad hvis jeg ikke tegner en arbejdsskadeforsikring eller anmelder en arbejdsskade?

Hvis du ikke har tegnet en arbejdsskadeforsikring, vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) sørge for at den ansatte modtager den erstatning og godtgørelse, som skaden berettiger til.

AES vil så træffe afgørelse om, at du som arbejdsgiver skal betale et beløb, svarende til den præmie, der skulle have været betalt til et forsikringsselskab. AES vil træffe afgørelse om beløbets størrelse, som skal betales til AES.

En erhvervsansvarsforsikring er ikke lovpligtig. Mange arbejdsgivere vælger dog at tegne en erhvervsansvarsforsikring, da et erstatningskrav fra en ansat, der har pådraget sig en alvorlig skade under sit arbejde, kan udgøre et stort beløb.

Hvis du ikke anmelder en arbejdsskade til dit arbejdsskadeforsikringsselskab rettidig, kan du blive pålagt en bøde.

Bødens størrelse er som udgangspunkt på kr. 5.000 for førstegangsforseelser og kr. 10.000 kroner ved gentagelsestilfælde.

Hvilken erstatning kan den ansatte få?

Efter arbejdsskadesikringsloven kan den ansatte, der har pådraget sig en arbejdsskade, få godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. Den ansatte kan desuden få dækket udgifter sygebehandling og genoptræning.

Kan jeg som arbejdsgiver gøre mere for at sikre mig ved arbejdsulykker?

Hvis der sker en arbejdsskade kan du som arbejdsgiver være erstatningsansvarlig for den ansattes tab.

Det kan være i tilfælde, hvor du som arbejdsgiver ikke har overholdt reglerne i arbejdsmiljøloven om indretning af arbejdspladsen, ikke har overholdt reglerne om anvendelse af tekniske hjælpemidler eller hvis du f.eks. ikke har opfyldt kravene om at give en fyldestgørende instruktion til dine ansatte. Det kan også være, du ikke har ført et effektivt tilsyn med, at de ansatte udfører arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Godtgørelse og erstatning efter arbejdsskadesikringsloven til den ansatte efter en arbejdsskade omfatter som ovenfor nævnt godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne.

Arbejdsskadesikringsloven dækker ikke den skadelidtes tabte arbejdsfortjeneste eller svie- og smertegodtgørelse i en sygeperiode.

Hvis du som arbejdsgiver er erstatningsansvarlig for arbejdsskaden, kan den ansatte rejse et erstatningskrav for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte direkte mod dig/virksomheden.

Det kan derfor være en god ide for dig som arbejdsgiver at tegne en erhvervsansvarsforsikring for disse krav. En erhvervsansvarsforsikring er ikke lovpligtig. Mange arbejdsgivere vælger dog at tegne en erhvervsansvarsforsikring, da et erstatningskrav fra en ansat, der har pådraget sig en alvorlig skade under sit arbejde, kan udgøre et stort beløb.

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for rådgivning, er du velkommen til at kontakte artiklens forfatter advokat Brian Bruun HansenRet&Råd København og Gentofte, på mail: bbh@ret-raad.dk, telefon: +45 39 99 01 97. Du kan også kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.