Rekonstruktion af selskaber og virksomheder

Rekonstruktion af selskaber og virksomheder

Ret&Råd Advokater har betydelig erfaring med insolvensret og rekonstruktion af virksomheder.

Kontakt advokat Jens Hessel, Advokaterne Ret&Råd København for råd og vejledning på telefon 33 11 77 29 eller jhe@ret-raad.dk

Der er mange krisetegn, man skal reagere hurtigt på. Det kan bl.a. være et vigende marked, manglende likviditet, en underskudsgivende drift og problemer med løbende betaling af A-skat og moms.

Ledelsen skal i alle situationer drage omsorg for, at fortsat gældsstiftelse ophører, når virksomheden er i økonomisk krise. Desuden skal ledelsen sørge for, at virksomhedens kreditorer behandles ens, og at kreditorernes risiko for tab ikke forøges. Derudover kan det være en fordel at kontakte en advokat i rekonstruktion af virksomheder.

Problemer hos virksomhedens kunder skal også tages meget alvorligt, da kunder kan komme i økonomiske problemer, der medfører, at virksomheden ikke kan få betaling. 

Ofte forholder det sig sådan, at der er dele af virksomhedens drift, der giver overskud, mens andre er underskudsgivende. Hvis man i tide er opmærksom på at få udskilt de overskudsgivende aktiviteter, kan dette være det rette afsæt til en fremtid med en forbedret drift for disse dele af virksomheden – altså en rekonstruktion. Der er næsten uanede løsningsmodeller, der kan tages i brug for at redde virksomheden, eller dele af den, og det er derfor vigtigt at kontakte en advokat i rekonstruktion af virksomheder.

Likviditetsmangel 

Likviditetsmangel er sædvanligt og ofte det sidste og mest synlige krisetegn, der skal reageres på.

Ofte er det slet ikke muligt at undgå at reagere på det, idet problemet kan vise sig ved, at banken populært sagt ”lukker kassen i”. Herefter er det typisk meget vanskeligt at fremskaffe kapital – især hvis man ønsker at fastholde den eksisterende ejerstruktur.

Alligevel kan det betale sig at reagere meget hurtigt på likviditetsmanglen frem for at forsøge at skyde betalingerne i håb om, at problemet løser sig selv.

Foruden en pligt til at varetage selskabets interesser, har ledelsen også en pligt til at påse, at virksomhedens kreditorer behandles forsvarligt. Pligten betyder, at ledelsen ikke blot kan lade stå til. Såfremt ledelsen ikke lever op til sine forpligtelser, risikerer medlemmerne af ledelsen både et erstatningskrav og en strafferetlig sanktion.

Handlepligten 

En rekonstruktion af virksomheder vil ofte nødvendiggøre, at dele af den fremtidige drift sker i regi af et nyetableret selskab. Dette sker typisk ved, at hele eller dele af virksomhedens aktiver og aktiviteter skydes ind i et nyt datter- eller søsterselskab for at sikre den nødvendige ro til forsat drift og for at betrygge kreditorer og samarbejdspartnere.

Der er i praksis en vid ramme for, hvad ledelsen kan gøre.

Ledelsen skal i alle situationer drage omsorg for, at fortsat gældsstiftelse ophører, når virksomheden er i økonomisk krise. Desuden skal ledelsen sørge for, at virksomhedens kreditorer behandles ens, og at kreditorernes risiko for tab ikke forøges. Derudover kan det være en fordel at kontakte en advokat i rekonstruktion af virksomheder.

Det er tilladeligt for en ledelse i en virksomhed at bruge den nødvendige tid til at undersøge, om virksomheden kan reddes ved strukturændringer, frasalg eller likviditetsfremskaffelse.

Som direktion og ledelse kan man slippe for erstatningsansvar efter et økonomisk sammenbrud, såfremt man træffer sine beslutninger om virksomhedens drift på et korrekt og oplyst grundlag.

Når ledelsen erfarer, at der er økonomiske vanskeligheder, vil den ofte hensigtsmæssigt kunne kontakte en advokat med erfaring i insolvensret og rekonstruktion af virksomheder, til at bistå med at træffe de rette beslutninger. Advokatens deltagelse og ekspertise i rekonstruktion af virksomheder betyder ofte, at det kan frigøre ledelsen for et økonomisk ansvar for beslutninger, som advokaten godkender. Der vil typisk kunne nedsættes en rådgivergruppe bestående af virksomhedens ledelse, advokat og revisor. Ofte er det en god ide at have repræsentanter for dem, der skal hjælpe med fremskaffelse af kapitalen til den fortsatte drift, med i gruppen.

Løsningsmodeller til rekonstruktion af virksomheder 

Som løsningsmodeller til rekonstruktion af virksomheder er der ofte tale om både frivillige kreditorordninger, tvangsakkorder og konkurs. Det er alle svære modeller at arbejde med og har hver især både fordele og ulemper.

Det kan ofte være nødvendigt at fortsætte driften af virksomheden i forbindelse med en betalingsstandsning, eller i forbindelse med en konkurs, for at redde virksomhedens værdier og for at færdiggøre ordrer og dermed sikre relationer til nøglekunder.

Likviditet 

En grundlæggende forudsætning for fortsat drift er likviditetsfremskaffelse.

Hvis virksomhedens aktiviteter i sig selv er overskudgivende under betalingsstandsningen, f.eks. hvis en mindre givtig del af virksomheden isoleres, kan overskuddet være med til at fremskaffe beløb til finansiering af en akkordordning med kreditorerne. Der skal dog næsten altid fremskaffes ny kapital for at sikre likviditet til fortsat drift.

Hvis der anmeldes en betalingsstandsning, sker fortsat drift med den ”gamle” virksomhedsledelse. Der udpeges dog af skifteretten en advokat i rekonstruktion af virksomheder som tilsyn i betalingsstandsningen. Tilsynet skal godkende alle dispositioner, der ikke kan siges at være et udslag af almindelig daglig drift, ligesom advokaten i rekonstruktion af virksomheder vil følge driften af virksomheden tæt. Typisk vil advokaten være i daglig kontakt med ledelsen.

Rekonstruktion af virksomheder 

En rekonstruktion af virksomheder vil ofte nødvendiggøre, at dele af den fremtidige drift sker i regi af et nyetableret selskab.

Dette sker typisk ved, at hele eller dele af virksomhedens aktiver og aktiviteter skydes ind i et nyt datter- eller søsterselskab for at sikre den nødvendige ro til forsat drift og for at betrygge kreditorer og samarbejdspartnere.

Cases 

Ad handelsvirksomheden: Virksomheden manglede likviditet efter at have haft en stærkt tabsgivende ordre. Advokaten med erfaring i rekonstruktion af virksomheder blev inddraget. Han fik med ledelsen udarbejdet en forretningsplan og lagt nye budgetter. Der blev fremskaffet likviditet til den fremtidige drift for køb af nye varer. Der blev skaffet tid til både at sælge varerne fra det gamle varelager og de nyindkøbte varer. 

Ad produktionsvirksomheden: Virksomheden blev voldsomt af en krise. Fra at have været drevet med overskud blev den uden varsel voldsomt underskudsgivende og tabte sin egenkapital. Den nåede ikke at tilpasse sig den nye markedssituation. Selskabet standsede sine betalinger, og advokaten blev engageret. Direktøren blev erstattet med en ny direktør, der var ekspert i kriseledelse. Virksomheden blev gennemanalyseret. Der blev skaffet likviditet til driften, og dens medarbejderstab blev tilpasset. Det lykkedes inden tre måneder at sælge virksomheden og dens ejendom, så der blev skabt værdier til fordeling blandt dens kreditorer.

Ad servicevirksomheden: Virksomheden havde et driftsoverskud på 600.000 kr. Den har imidlertid fra tidligere år et betydeligt driftsunderskud, der betød, at den ikke havde likviditet til driften. Efter aftale med kreditorerne flyttede driften til et nyt datterselskab, hvor virksomheden fortsatte. Med driftsoverskuddet skabtes likviditet til betaling af kreditorerne, og virksomheden overlevede.