Indtrædende og udtrædende interessenters hæftelse

Indtrædende og udtrædende interessenters hæftelse

Indtrædende og udtrædende interessenter kan mødes med krav på betaling fra kreditorer, selv om der er tale om ny eller gammel gæld, i forhold til interessentens ejertid.
Interessentskabet (I/S) er en dansk selskabsform, hvor interessenterne hæfter personligt, principalt og solidarisk for interessentskabets gæld.

Interessentskabet (I/S) er en dansk selskabsform, hvor interessenterne hæfter personligt, principalt og solidarisk for interessentskabets gæld. Hæftelsesformen kan give anledning til tvivl, når en interessent enten indtræder eller udtræder, fordi man kan tro, at ens hæftelse som interessent kun afhænger af, hvornår man er deltager i selskabet.

Som indtrædende interessent har man ikke interesse i at hæfte for tidligere stiftet, udestående gæld i selskabet, og som udtrædende interessent vil man gerne undgå, at komme til at hæfte for gæld, der stiftes i selskabet efter ens udtræden.

Der sondres mellem hæftelse udadtil over for selskabskreditorerne og indadtil over for de øvrige interessenter.

Indtrædende interessenters hæftelse

Som hovedregel hæfter en indtrædende interessent ikke udadtil over for selskabskreditorerne for gæld stiftet før indtrædelsestidspunktet.

Som hovedregel hæfter en indtrædende interessent ikke udadtil over for selskabskreditorerne for gæld stiftet før indtrædelsestidspunktet. Selskabskreditorerne er derfor begrænset til at rette deres krav på betaling mod de øvrige interessenter.

Derimod vil den indtrædende interessent blive forpligtet i forhold til selskabets løbende kontrakter vedrørende ydelser på f.eks. husleje, edb-service og elektricitet. Man hæfter dog kun for de ydelser, der er leveret efter indtrædelsestidspunktet.  Dette følger af, at man ved sin deltagelse i selskabet i sagens natur påtager sig selskabets forpligtelser løbende.

Indadtil mellem de andre interessenter er situationen en ganske anden. Her gælder det, at den indtrædende interessent hæfter indadtil over for de øvrige interessenter. Hvis selskabskreditor har rettet sit krav på betaling mod en af de øvrige interessenter, og der ikke er dækning i selskabsformuen, kan kreditor rette krav mod den indtrådte interessent og dermed få sit udlæg dækket.

En interessent, der har betalt selskabskreditor, kan kun kræve en forholdsmæssig andel betalt tilbage af de øvrige ejere. Er der eksempelvis 4 interessenter kaldet A, B, C og D, og interessent A har betalt selskabskreditor 1 mio. kr., kan A kræve 250.000 kr. fra B, C og D. Selv om interessent D måske er ny i interessentskabet, og gælden er stiftet før, skal han alligevel betale interessent A 250.000 kr.

Udtrædende interessenters hæftelse

En udtrædende interessent kan ikke regne med, at være fri for forpligtelser til at betale selskabets gæld.  Den udtrædende interessent hæfter stadig personligt, principalt og solidarisk for gæld, der er stiftet før interessentens udtræden.

En udtrædende interessent kan ikke regne med, at være fri for forpligtelser til at betale selskabets gæld.  Den udtrædende interessent hæfter stadig personligt, principalt og solidarisk for gæld, der er stiftet før interessentens udtræden. Dette gælder både udadtil over for selskabskreditorerne og indadtil over for de øvrige interessenter.

Indadtil har man med de øvrige interessenter ofte i praksis udarbejdet en udtrædelsesbalance, og gjort regnskabet med den udtrædende interessent endeligt op. Men denne aftale binder ikke interessentselskabets kreditorer, der stadig kan opkræve gælden direkte hos en interessent, der ellers er udtrådt.

Interessenten kommer som udgangspunkt ikke til at hæfte for gæld, der først stiftes efter interessentens udtræden. Man skal dog være opmærksom på en vigtig undtagelse, da man stadig vil hæfte for ny gæld, der stiftes til selskabets faste kontraktpartnere, hvis de faste kontraktpartnere ikke er blevet tilstrækkeligt underrettet om interessentens udtræden. Det anbefales derfor, at den udtrådte interessent orienterer alle faste kontraktpartnere om sin udtræden, og i øvrigt i størst muligt omfang forsøger at sikre, at selskabets ”gamle” forpligtelser bliver afregnet også efter udtræden.

Ønsker du vejledning om interessentskaber eller selskabsret i øvrigt, er du meget velkommen til at kontakte advokat Esben Skjernov es@scheibel.dk