foreninger

Foreninger

I foreningsretten skelnes mellem foreninger med økonomiske formål og ideelle foreninger. Der findes i lovgivningen ingen definition af ideelle foreninger. Foreninger der ikke har til formål at skabe et økonomisk overskud til fordeling blandt medlemmerne betegnes som ideelle foreninger. Økonomiske foreninger anvendes ofte om andelsforeninger.

Hjælp til foreninger

Kontakt advokat Jens Hessel, Advokaterne Ret&Råd København for råd og vejledning om foreninger og din konkrete situation på telefon 33 11 77 29 eller jhe@ret-raad.dk

Foreningens vedtægter og kendetegn

Der findes ingen generel lovgivning om foreninger. En forenings forhold reguleres derfor navnlig af vedtægterne. Der ud over gælder uskrevne foreningsretlige grundsætninger. Foreningsretten omfatter mange forskelligartede sammenslutninger som f.eks. hobbyforeninger, landsdækkende idrætsforeninger, handicaporganisationer og kendte velgørenhedsorganisationer og må derfor anvendes med forsigtighed og under hensyntagen til de konkret foreningsforhold.
Der kræves en aktivitet af en vis varighed og at medlemmernes tilknytning har en mere varig karakter. Der kræves et organ/ledelse, der kan disponere med retsvirkning for foreningsmedlemmerne. En forening er selvejende i den forstand, at foreningsformuen ikke tilhører foreningens medlemmer. Foreninger er ofte karakteriseret ved en vekslende medlemskreds.

Læs flere af Jens Hessels artikler om foreninger her


Der kræves en aktivitet af en vis varighed og at medlemmernes tilknytning har en mere varig karakter. Der kræves et organ/ledelse, der kan disponere med retsvirkning for foreningsmedlemmerne

Foreningens stiftelse, optagelse af medlemmer og kontingent

En forening stiftes ved en aftale. Normalt indkalder en eller flere personer til et stiftelsesmøde, hvor man stifter foreningen, udarbejder vedtægter m.v.
I en forening vil der normalt være mulighed for optagelse af nye medlemmer. Foreningen og dens vedtægter afgør selv hvem der kan være medlem.
Normalt indeholder vedtægterne bestemmelser om betaling af kontingent som betingelse for medlemskab.

Foreningens generalforsamling og bestyrelse

Medlemmerne udøver deres indflydelse på generalforsamlingen, der er foreningens øverste organ. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse.

Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde en dagsorden. På generalforsamlingen har ethvert medlem som udgangspunkt ret til at give møde, tale og afgive stemme. Ethvert medlem har en stemme. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal medmindre vedtægterne bestemmer andet.

Bestyrelsen udfører generalforsamlingens beslutninger og repræsentere foreningen overfor tredjemand samt varetager foreningens daglige ledelse.

Medlemmernes hæftelse for foreningens gæld

Medlemmerne hæfter i forhold til tredjemand kun med deres indskud, medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

Artiklen er første gang bragt d. 12-04-2016