foreninger

Foreninger

I foreningsretten skelnes mellem foreninger med økonomiske formål og ideelle foreninger. Der findes i lovgivningen ingen definition af ideelle foreninger. Foreninger der ikke har til formål at skabe et økonomisk overskud til fordeling blandt medlemmerne betegnes som ideelle foreninger. Økonomiske foreninger anvendes ofte om andelsforeninger.

Der findes ingen generel lovgivning om foreninger. En forenings forhold reguleres derfor navnlig af vedtægterne. Der ud over gælder uskrevne foreningsretlige grundsætninger. Foreningsretten omfatter mange forskelligartede sammenslutninger som f.eks. hobbyforeninger, landsdækkende idrætsforeninger, handicaporganisationer og kendte velgørenhedsorganisationer og må derfor anvendes med forsigtighed og under hensyntagen til de konkret foreningsforhold.

Der kræves en aktivitet af en vis varighed og at medlemmernes tilknytning har en mere varig karakter. Der kræves et organ/ledelse, der kan disponere med retsvirkning for foreningsmedlemmerne. En forening er selvejende i den forstand, at foreningsformuen ikke tilhører foreningens medlemmer. Foreninger er ofte karakteriseret ved en vekslende medlemskreds.

En forenings forhold reguleres derfor navnlig af vedtægterne. Der ud over gælder uskrevne foreningsretlige grundsætninger. 

En forening stiftes ved en aftale. Normalt indkalder en eller flere personer personer til et stiftelsesmøde, hvor man stifter foreningen, udarbejder vedtægter m.v.

I en forening vil der normalt være mulighed for optagelse af nye medlemmer. Foreningen og dens vedtægter afgør selv hvem der kan være medlem.

Normalt indeholder vedtægterne bestemmelser om betaling af kontingent som betingelse for medlemskab.

Medlemmerne udøver deres indflydelse på generalforsamlingen, der er foreningens øverste organ. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse.

Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde en dagsorden. På generalforsamlingen har ethvert medlem som udgangspunkt ret til at give møde, tale og afgive stemme. Ethvert medlem har en stemme. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal medmindre vedtægterne bestemmer andet.

Bestyrelsen udfører generalforsamlingens beslutninger og repræsentere foreningen overfor tredjemand samt varetager foreningens daglige ledelse.

Medlemmerne hæfter i forhold til tredjemand med deres indskud, hvis sådanne er foretaget. I modsat fald hæftes der ikke.

Beslutning om foreningens opløsning eller likvidation træffes efter vedtægternes bestemmelser herom. al.