Bliv klog på funktionærloven

Funktionærloven er en af hovedlovene på arbejdsmarkedet. Den giver dig en lang række grundlæggende rettigheder. Loven gælder kun, hvis du falder inden for de opgavetyper, der fremgår af loven. Lønmodtager og arbejdsgiver kan dog godt aftale, at loven alligevel skal regulere ansættelsesforholdet.

Hvorvidt du er funktionær eller ej, afhænger af, om du opfylder kravene i Funktionærloven § 1.

Dels skal du være beskæftiget gennemsnitligt i mere end 8 timer pr. uge, og dels skal du have opgaver, der kan rubriceres under en eller flere af følgende opgavetyper:

  • Køb eller salg som handels- og kontormedhjælper eller dermed ligestillet lagerekspedition.
  • Teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværksmæssig eller fabriksmæssig karakter og andre medarbejdere, der udfører et arbejde, der kan sidestilles hermed.
  • Overvejende opgaver som anført under 1 og 2 (og mindst i 8 timer om ugen).

Hele tiden eller som den væsentligste del af sine arbejdsopgaver på arbejdsgiverens vegne, leder og fordeler arbejdet og fører tilsyn med andre, dog skal den pågældende selv til stadighed stå under andres instruks.

Der kan opstå usikkerhed og grænsesituationer på jobtyper. Job der tidligere var præget af stor manuelt/ fysisk arbejde kan gennem tiderne skifte karakter og dermed ændre status til funktionærarbejde.

Det afgørende for funktionærstatus er en konkret vurdering af det faktiske arbejde, du udfører. Du kan derfor stadigvæk være beskyttet af funktionærloven, selvom du eksempelvis har titel af direktør, eller er ansat som timelønnet, hvor løn afregnes hver 14. dag. Har du status af funktionær – kan du ikke med din arbejdsgiver aftale, at loven ikke skal finde anvendelse.

Opsigelsesvarsler

Som funktionær kan du sige dit job op med en måneds varsel til en måneds udgang, medmindre du er ansat på prøve, er midlertidigt ansat, eller du har aftalt et gensidigt forlænget varsel.

Afskedigelse fra arbejdsgiverens side skal ske med de varsler, som funktionærloven foreskriver. Varslet er afhængigt af ansættelsesancienniteten. Opsigelsesvarslet skal gives til udløbet af en måned. Efter funktionærlovens almindelige regler kan en funktionær opsiges med følgende varsler:

  • Inden udløbet af 5 måneders ansættelse: 1 måned
  • Inden udløbet af 2 år og 9 måneders ansættelse: 3 måneder
  • Inden udløbet af 5 år og 8 måneders ansættelse: 4 måneder
  • Inden udløbet af 8 år og 7 måneders ansættelse: 5 måneder
  • Derefter: 6 måneder

Særlige ansættelsesforhold

I særlige tilfælde kan der ske fravigelse af de sædvanlige opsigelsesvarsler i funktionærloven:

Prøvetid og midlertidig (tidsbegrænset) ansættelse

Når der i ansættelsesbrevet er angivet prøvetid eller hvis ansættelsen er aftalt til ikke mere end 3 måneder, gælder de almindelige opsigelsesregler ikke.

I stedet er det sådan, at opsigelse skal ske fra arbejdsgivers side med 14 dages varsel. Funktionæren har ikke noget opsigelsesvarsel. Men arbejdsgiveren kan i ansættelsesaftalen betinge sig et varsel af tilsvarende længde som det, arbejdsgiveren skal give funktionæren, altså 14 dage. Det skal i givet fald fremgå klart af ansættelsesaftalen.

Tidsbegrænset ansættelse

I disse ansættelser kan ansættelsesforholdet ophøre uden varsel, når det aftalte tidsrum er udløbet (projektansættelse). Sker der opsigelse fra en af siderne inden, skal dette ske efter de almindelige varslingsregler. Fortsætter ansættelsesforholdet uden afbrydelse ud over det oprindeligt aftalte tidsrum, gælder ligeledes de almindelige opsigelsesregler i funktionærloven. Bliver en tidsbegrænset ansættelse forlænget flere gange, kan det medføre, at tidsbegrænsningen tilsidesættes, og du i stedet er beskyttet af opsigelsesreglerne i funktionærloven.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.