Hvor går beløbsgrænsen for hvidvask ved kontant betaling?

Hvis du ikke overholder hvidvaskloven som erhvervsdrivende, risikerer du bøder og i værste fald fængsel. Men det er ikke kun den, der modtager betaling, men også den, der ser på, mens det foregår, der risikerer straf. Advokat Susan Sørensen, Ret&Råd Aalborg beskriver her to afgørelser.

Hvilken betydning har hvidvasklovens §5?

Som erhvervsdrivende/medarbejder skal man være opmærksom på, at modtager man kontant betaling fra en kunde på 20.000 kr. eller derover, så er man omfattet af hvidvaskreglerne. Dette medfører en forpligtigelse til at underrette Statsadvokaten for Særlige Økonomisk- og International Kriminalitet, populært kaldet Bagmandspolitiet, om det modtagne beløb. Ellers kan der rejses tiltale for overtrædelse af reglerne om hvidvask med en bødestraf til følge. Det samme gælder, selvom man modtager beløbet over flere kontantbetalinger.

To afgørelser i henhold til hvidvaskloven §5

Der er kun få retslige afgørelser efter hvidvasklovens §5.

I 2020 har Østre Landsret således afsagt en dom, hvor en erhvervsdrivende – som handlede med brugte motorcykler – solgte 12 motorcykler til en udenlandsk kunde. Motorcyklerne blev solgt med en kontantpris på mellem kr. 21.000 – 35.000 pr. stk. Den erhvervsdrivende modtog i den forbindelse kontantbetaling for de nævnte motorcykler og indsatte i sin bank to kontantindbetalinger på henholdsvis kr. 193.000 og kr. 154.000.

Banken underrettede Statsadvokaten for Særlige Økonomisk- og International Kriminalitet i henhold til reglerne om hvidvask.

Den erhvervsdrivende bliver i sagen dømt for at have modtaget kontantbeløb over kr. 20.000 . for salget af de omtalte motorcykler, og i overensstemmelse med retspraksis – samt lovbemærkningerne til hvidvaskloven – blev bøden fastsat til 25% af den del af beløbet, der oversteg beløbsgrænsen i henhold til Hvidvasklovens § 5.

Bøden i den omtalte sag blev kr. 68.500.

Man kan ligeledes som medarbejder i en virksomhed blive dømt for hvidvask ved modtagelse af for store kontantbeløb, ligesom man kan dømmes som medvirken til overtrædelse af bestemmelserne ved for eksempel at være til stede og overvære en kollega modtager et stort kontantbeløb.

I en dom afsagt ved Byretten i Aalborg (senere behandlet ved Vestre Landsret) foretager en kunde en kontant indbetaling t på kr. 60.000 i henhold til en udstedt faktura for trykning af en bog hos en bogbinder.

En kollega til den medarbejder, som modtager betalingen, overværer betalingen. Såvel den medarbejder, som modtog pengene, som den kollega som overværede medarbejderens modtagelse af beløbet, blev dømt i henhold til hvidvasklovens regler.

Begge medarbejdere i virksomheden blev pålagt en bøde på kr. 10.000.

Ovennævnte afgørelser viser, at bestemmelserne i hvidvaskloven skal tages alvorligt i det omfang, der i et erhvervsforhold modtages kontante betalinger fra kunder. Man er således som erhvervsdrivende og medarbejdere i virksomheder forpligtet til at anmelde indbetalinger af kontantbeløb til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk- og International Kriminalitet i de situationer, hvor beløbene er over de tilladte grænser.

Fakta:

§5 i Lovbekendtgørelse om forbyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) har følgende ordlyd:

”Erhvervsdrivende som ikke er omfattet af §1 stk. 1 må ikke modtage kontantbetalinger på kr. 20.000,00 eller derover hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet.”

Der er ikke kun tale om salg af genstande for de erhvervsdrivende men også f.eks. levering af tjenesteydelser og salg af fast ejendom. Bestemmelsen omfatter ikke privatpersoners salg af genstande, men den omfatter også ansatte medarbejdere i virksomhederne.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.