Hvad er en børnesagkyndigundersøgelse

I sager om forældremyndighed, bopæl og samvær kan Familieretshuset eller Familieretten beslutte, at der skal laves en børnesagkyndigundersøgelse. Formålet med undersøgelsen er at belyse barnets perspektiv og sikre, at afgørelser træffes ud fra hensynet til, hvad der er bedst for barnet.

Når et barn er omkring 6 år, vil Familieretshuset og/eller Familieretten som udgangspunkt altid holde en samtale med barnet forud for en afgørelse om forældremyndighed, bopæl eller samvær. Barnet har ret til at blive hørt, og man vil også indhente oplysninger fra skole/SFO – dette for at sikre, at en afgørelse bliver truffet med udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet.

Imidlertid kan barnets tarv ikke altid belyses tilstrækkeligt med en samtale med barnet og en udtalelse fra skole/institution. Derfor kan man vælge, at der skal laves en yderligere belysning af barnets forhold i form af en børnesagkyndigundersøgelse. Oftest laves en børnesagkyndigundersøgelse i sager, hvor der er såkaldte risikofaktorer. Det kan eksempelvis være:

  • Sager, hvor der er risiko for at barnet lider overlast grundet bekymring om vold eller grænseoverskridende handlinger
  • Sager, hvor der er et højt konfliktniveau og manglende samarbejde mellem forældrene
  • Sager, hvor der er bekymring for manglende forældre- og omsorgsevne
  • Sager, sager hvor der er psykiske problemer eller sociale belastninger hos en af forældrene
  • Sager, hvor barnet ikke har set den ene forælder i lang tid
  • Sager, hvor der er særlige forhold omkring barnet

Det er altid op til Familieretshuset og/eller Familieretten at træffe afgørelse, om en sag skal oplyses med en børnesagkyndigundersøgelse og der kan derfor også laves en i andre situationer end de, der er nævnt allerede.

Som oftest vil en børnesagkyndigundersøgelse blive færdiggjort i løbet af 3-4 måneder fra det tidspunkt, hvor psykologen får besked om at lave undersøgelsen. Den består normalt af følgende:

  • Samtaler med begge forældre
  • Samtale/er med barnet alene
  • Observationer mellem barnet og forældrene – typisk i hjemmet
  • Indhentelse af oplysninger fra institution, skole, offentlige myndigheder og lign.

Når undersøgelsen er færdiggjort, får begge forældre lejlighed til at gennemgå denne med henblik på kommentarer.

Hvis der udarbejdes en børnesagkyndigundersøgelse, kan det være rart at tale med en advokat forud for undersøgelsen, så man er bekendt med processen undervejs. Du er altid velkommen til at kontakte din lokale Ret&Råd-advokat, hvis du har spørgsmål til emnet.